The Dead Sea Scrolls – Cambridge IELTS 17, Test 2

The Dead Sea Scrolls – Cambridge IELTS 17, Test 2

 

 

Các Cuộn Biển Chết

In late 1946 or early 1947, three Bedouin teenagers were tending their goats and sheep near the ancient settlement of Qumran, located on the northwest shore of the Dead Sea in what is now known as the West Bank.

Vào cuối năm 1946 hoặc đầu năm 1947, ba thanh niên Bedouin đang chăn dê và cừu gần khu định cư cổ Qumran, nằm trên bờ biển phía tây bắc của Biển Chết, nơi ngày nay được gọi là Bờ Tây.

One of these young shepherds tossed a rock into an opening on the side of a cliff and was surprised to hear a shattering sound.

Một trong những người chăn cừu trẻ này đã ném một tảng đá vào một khe hở bên vách đá và ngạc nhiên khi nghe thấy âm thanh vỡ vụn.

He and his companions later entered the cave and stumbled across a collection of large clay jars, seven of which contained scrolls with writing on them. The teenagers took the seven scrolls to a nearby town where they were sold for a small sum to a local antiquities dealer.

Sau đó, anh và những người bạn đồng hành của mình vào hangtình cờ thấy một bộ sưu tập những chiếc bình lớn bằng đất sét, bảy chiếc trong số đó chứa những cuộn giấy có viết trên đó. Các thiếu niên mang bảy cuộn giấy đến một thị trấn gần đó, nơi chúng được bán với số tiền nhỏ cho một nhà buôn đồ cổ địa phương.

Word of the find spread and Bedouins and archaeologists eventually unearthed tens of thousands of additional scroll fragments from 10 nearby caves; together they make up between 800 and 900 manuscripts. It soon became clear that this was one of the greatest archaeological discoveries ever made.

Tin tức về việc tìm thấy lan truyền, và người Bedouin và các nhà khảo cổ học cuối cùng đã khai quật được hàng chục nghìn mảnh cuộn bổ sung từ 10 hang động gần đó; họ cùng nhau tạo nên từ 800 đến 900 bản thảo. Rõ ràng đây là một trong những khám phá khảo cổ vĩ đại nhất từng được thực hiện.

The origin of the Dead Sea Scrolls, which were written around 2,000 years ago between 150 BCE and 70 CE, is still the subject of scholarly debate even today.

Nguồn gốc của các Cuộn sách Biển Chết, được viết cách đây khoảng 2.000 năm, từ năm 150 trước Công nguyên đến năm 70 sau Công nguyên, vẫn là chủ đề tranh luận của các học giả cho đến tận ngày nay.

According to the prevailing theory, they are the work of a population that inhabited the area until Roman troops destroyed the settlement around 70 CE.

Theo lý thuyết phổ biến, chúng là tác phẩm của một nhóm dân cư sinh sống trong khu vực cho đến khi quân đội La Mã phá hủy khu định cư vào khoảng năm 70 sau Công nguyên.

The area was known as Judea at that time, and the people are thought to have belonged to a group called the Essenes, a devout Jewish sect.

Khu vực này được gọi là Judea vào thời điểm đó và người dân được cho là thuộc về một nhóm gọi là Essenes, một giáo phái Do Thái sùng đạo.

The majority of the texts on the Dead Sea Scrolls are in Hebrew, with some fragments written in an ancient version of its alphabet thought to have fallen out of use in the fifth century BCE. But there are other languages as well.

Phần lớn các văn bản trên Cuộn Biển Chết bằng tiếng Do Thái, với một số đoạn được viết bằng phiên bản cổ của bảng chữ cái được cho là đã không còn được sử dụng vào thế kỷ thứ năm trước Công nguyên. Nhưng cũng có những ngôn ngữ khác.

Some scrolls are in Aramaic, the language spoken by many inhabitants of the region from the sixth century BCE to the siege of Jerusalem in 70 CE. In addition, several texts feature translations of the Hebrew Bible into Greek.

  Một số cuộn sách bằng tiếng Aramaic, ngôn ngữ được nhiều cư dân trong vùng sử dụng từ thế kỷ thứ sáu trước Công nguyên cho đến cuộc bao vây thành Giê-ru-sa-lem vào năm 70 sau Công nguyên. Ngoài ra, một số văn bản có bản dịch Kinh thánh tiếng Hê-bơ-rơ sang tiếng Hy Lạp.

The Dead Sea Scrolls include fragments from every book of the Old Testament of the Bible except for the Book of Esther.

Các Cuộn Biển Chết bao gồm các mảnh từ mọi cuốn sách trong Cựu Ước của Kinh Thánh ngoại trừ Sách Esther.

The only entire book of the Hebrew Bible preserved among the manuscripts from Qumran is Isaiah; this copy, dated to the first century BCE, is considered the earliest biblical manuscript still in existence.

  Toàn bộ cuốn sách Kinh thánh tiếng Do Thái duy nhất được lưu giữ trong số các bản viết tay từ Qumran là Isaiah; bản sao này, có niên đại vào thế kỷ thứ nhất trước Công nguyên, được coi là bản thảo Kinh thánh sớm nhất vẫn còn tồn tại.

Along with biblical texts, the scrolls include documents about sectarian regulations and religious writings that do not appear in the Old Testament.

Cùng với các văn bản Kinh thánh, các cuộn giấy bao gồm các tài liệu về các quy định giáo phái và các tác phẩm tôn giáo không xuất hiện trong Cựu Ước.

The writing on the Dead Sea Scrolls is mostly in black or occasionally red ink, and the scrolls themselves are nearly all made of neither parchment (animal skin) or an early form of paper called ‘papyrus’.

Chữ viết trên các Cuộn giấy Biển Chết chủ yếu bằng mực đen hoặc đôi khi là mực đỏ, và bản thân các cuộn giấy này hầu như không được làm từ giấy da (da động vật) hoặc một dạng giấy sơ khai có tên là ‘giấy cói’.

The only exception is the scroll numbered 3Q15, which was created out of a combination of copper and tin.

Ngoại lệ duy nhất là cuộn được đánh số 3Q15, được tạo ra từ sự kết hợp giữa đồng và thiếc.

Known as the Copper Scroll, this curious document features letters chiseled onto metal – perhaps, as some have theorized, to better withstand the passage of time.

Được gọi là Cuộn đồng, tài liệu gây tò mò này có các chữ cái được đục trên kim loại – có lẽ, như một số người đã đưa ra giả thuyết, để chống chọi tốt hơn với thời gian.

One of the most intriguing manuscripts from Qumran, this is a sort of ancient treasure map that lists dozens of gold and silver caches.

Một trong những bản thảo hấp dẫn nhất từ ​​Qumran, đây là một loại bản đồ kho báu cổ xưa liệt kê hàng chục kho vàng và bạc.

Using an unconventional vocabulary and odd spelling, it describes 64 underground hiding places that supposedly contain riches buried for safekeeping.

Sử dụng một từ vựng độc đáo và cách viết kỳ lạ, nó mô tả 64 nơi ẩn náu dưới lòng đất được cho là chứa của cải được chôn cất an toàn.

None of these hoards have been recovered, possibly because the Romans pillaged Judea during the first century CE.

Không có kho tích trữ nào trong số này được phục hồi, có thể là do người La Mã đã cướp phá Judea trong thế kỷ thứ nhất CN.

According to various hypotheses, the treasure belonged to local people or was rescued from the Second Temple before its destruction, or never existed to begin with.

Theo nhiều giả thuyết khác nhau, kho báu thuộc về người dân địa phương, hoặc đã được giải cứu khỏi Ngôi đền thứ hai trước khi nó bị phá hủy hoặc chưa từng tồn tại.

Some of the Dead Sea Scrolls have been on interesting journeys. In 1948, a Syrian Orthodox archbishop known as Mar Samuel acquired four of the original seven scrolls from a Jerusalem shoemaker and part-time antiquity dealer, paying less than $100 for them.

Một số Cuộn Biển Chết đã trải qua những cuộc hành trình thú vị. Vào năm 1948, một tổng giám mục Chính thống giáo Syria tên là Mar Samuel đã mua được bốn trong số bảy cuộn giấy ban đầu từ một thợ đóng giày kiêm nhà buôn đồ cổ bán thời gian ở Jerusalem với giá chưa đến 100 đô la cho chúng.

He then traveled to the United States and unsuccessfully offered them to a number of universities, including Yale.

Sau đó, ông đến Hoa Kỳ và không thành công khi đưa chúng vào một số trường đại học, bao gồm cả Yale.

Finally, in 1954, he placed an advertisement in the business newspaper The Wall Street Journal – under the category ‘Miscellaneous Items for Sale’ – that read: ‘Biblical Manuscripts dating back to at least 200 B.C. are for sale.

  Cuối cùng, vào năm 1954, ông đã đăng một quảng cáo trên tờ báo kinh doanh The Wall Street Journal – dưới danh mục ‘Các mặt hàng linh tinh để bán’ – có nội dung: ‘Bản thảo Kinh thánh có niên đại ít nhất là 200 năm trước Công nguyên. đang được rao bán.

This would be an ideal gift to an educational or religious institution by an individual or group.’ Fortunately, Israeli archaeologist and statesman Yigael Yadin negotiated their purchase and brought the scrolls back to Jerusalem, where they remain to this day.

Đây sẽ là một món quà lý tưởng cho một tổ chức giáo dục hoặc tôn giáo của một cá nhân hoặc một nhóm.’ May mắn thay, nhà khảo cổ học và chính khách người Israel Yigael Yadin đã thương lượng việc mua bán của họ và mang các cuộn giấy trở lại Jerusalem, nơi chúng vẫn còn cho đến ngày nay.

In 2017, researchers from the University of Haifa restored and deciphered one of the last untranslated scrolls.

Vào năm 2017, các nhà nghiên cứu từ Đại học Haifa đã khôi phục và giải mã một trong những cuộn giấy chưa được dịch cuối cùng.

The university’s Eshbal Ratson and Jonathan Ben-Dov spent one year reassembling the 60 fragments that make up the scroll.

Eshbal Ratson và Jonathan Ben-Dov của trường đại học đã dành một năm để lắp ráp lại 60 mảnh tạo nên cuộn giấy.

Deciphered from a band of coded text on parchment, the find provides insight into the community of people who wrote it and the 364-day calendar they would have used.

Được giải mã từ một dải văn bản được mã hóa trên giấy da, phát hiện này cung cấp cái nhìn sâu sắc về cộng đồng những người đã viết nó và lịch 364 ngày mà họ sẽ sử dụng.

 

The scroll names celebrations that indicate shifts in seasons and details two yearly religious events known from another Dead Sea Scroll. Only one more known scroll remains untranslated.

  Cuộn giấy ghi tên các lễ kỷ niệm biểu thị sự thay đổi của các mùa và nêu chi tiết hai sự kiện tôn giáo hàng năm được biết đến từ một Cuộn giấy Biển Chết khác. Chỉ còn một cuộn đã biết nữa vẫn chưa được dịch.

 

Học thêm các bài Cambridge IELTS  mới nhất 👇👇👇

Stadiums: past, present and future – Cambridge IELTS 17, Test 1

To Catch A King – Cambridge IELTS 17,  Test 1