To Catch A King – Cambridge IELTS 17, Test 1

To Catch A King – Cambridge IELTS 17, Test 1

 

 

Để bắt một vị vua

Anna Keay reviews Charles Spencer’s book about the hunt for King Charles II during the English Civil War of the seventeenth century

Anna Keay đánh giá cuốn sách của Charles Spencer về cuộc săn lùng Vua Charles II trong Nội chiến Anh thế kỷ XVII

Charles Spencer’s latest book, To Catch a King, tells us the story of the hunt for King Charles II in the six weeks after his resounding defeat at the Battle of Worcester in September 1651. And what a story it is.

Cuốn sách mới nhất của Charles Spencer, To Catch a King, kể cho chúng ta câu chuyện về cuộc săn lùng Vua Charles II trong sáu tuần sau thất bại vang dội của ông trong Trận chiến Worcester vào tháng 9 năm 1651. Và đó là một câu chuyện như thế nào.

After his father was executed by the Parliamentarians in 1649, the young Charles II sacrificed one of the very principles his father had died for and did a deal with Scots, thereby accepting Presbyterianism* as the national religion in return for being crowned King of Scots.

Sau khi cha của ông bị các Nghị sĩ hành quyết vào năm 1649, Charles II trẻ tuổi đã hy sinh một trong những nguyên tắc mà cha ông đã hy sinh vì nó và thực hiện một thỏa thuận với người Scotland, qua đó chấp nhận Trưởng lão* là quốc giáo để đổi lấy việc được trao vương miện Vua của người Scotland.

His arrival in Edinburgh prompted the English Parliamentary army to invade Scotland in a pre-emptive strike. This was followed by a Scottish invasion of England. The two sides finally faced one another at Worcester in the west of England in 1651.

Việc ông đến Edinburgh đã thúc đẩy quân đội Nghị viện Anh xâm lược Scotland trong một cuộc tấn công phủ đầu. Tiếp theo đó là cuộc xâm lược của người Scotland vào nước Anh. Hai bên cuối cùng đã đối mặt với nhau tại Worcester ở phía tây nước Anh vào năm 1651.

After being comprehensively defeated on the meadows outside the city by the Parliamentarian army, the 21-year-old king found himself the subject of a national manhunt, with a huge sum offered for his capture, through a series of heart-poundingly close escapes, to evade the Parliamentarians before seeking refuge in France.

Sau khi bị quân đội Nghị viện đánh bại toàn diện trên đồng cỏ bên ngoài thành phố, vị vua 21 tuổi nhận thấy mình là đối tượng của một cuộc săn lùng quốc gia, với một số tiền khổng lồ được đưa ra để bắt giữ anh ta, thông qua một loạt vụ trốn thoát thót tim, để trốn tránh các Nghị sĩ trước khi tìm nơi ẩn náu ở Pháp.

For the next nine years, the penniless and defeated Charles wandered around Europe with only a small group of loyal supporters.

  Trong chín năm tiếp theo, Charles không một xu dính túibại trận lang thang khắp châu Âu chỉ với một nhóm nhỏ những người ủng hộ trung thành.

Years later, after his restoration as king, the 50-year-old Charles II requested a meeting with the writer and diarist Samuel Pepys. His intention when asking Pepys to commit his story to paper was to ensure that this most extraordinary episode was never forgotten.

Nhiều năm sau, sau khi được phục hồi ngôi vị vua, Charles II, 50 tuổi, đã yêu cầu một cuộc gặp với nhà văn kiêm người viết nhật ký Samuel Pepys. Ý định của anh ấy khi yêu cầu Pepys viết câu chuyện của mình ra giấy là để đảm bảo rằng tình tiết phi thường nhất này sẽ không bao giờ bị lãng quên.

Over two three-hour sittings, the king related to him in great detail his personal recollections of the six weeks he had spent as a fugitive.

Trong hai buổi tọa đàm kéo dài ba tiếng đồng hồ, nhà vua đã kể cho ông nghe rất chi tiết những hồi ức cá nhân của ông về sáu tuần mà ông đã trải qua như một kẻ chạy trốn.

As the king and secretary settled down (a scene that is surely a gift for a future scriptwriter), Charles commenced his story: ‘After the battle was so absolutely lost as to be beyond hope of recovery, I began to think of the best way of saving myself.

Khi nhà vua và viên thư ký đã ổn định chỗ ngồi (một khung cảnh chắc chắn là món quà dành cho một nhà viết kịch bản tương lai), Charles bắt đầu câu chuyện của mình: ‘Sau trận chiến thất bại hoàn toàn đến mức không còn hy vọng phục hồi, tôi bắt đầu nghĩ ra cách tốt nhất, để tự cứu mình.’

One of the joys of Spencer’s book, a result not least of its use of Charles II’s own narrative as well as those of his supporters, is just how close the reader gets to the action.

Một trong những niềm vui trong cuốn sách của Spencer, không chỉ là kết quả của việc sử dụng câu chuyện kể của chính Charles II cũng như của những người ủng hộ ông, là mức độ người đọc tiếp cận hành động.

The day-by-day retelling of the fugitives’ doings provides delicious details: the cutting of the king’s long hair with agricultural shears, the use of walnut leaves to dye his pale skin, and the day Charles spent lying on a branch of the great oak tree in Boscobel Wood as the Parliamentary soldiers scoured the forest floor below.

 Việc kể lại hàng ngày những việc làm của những kẻ chạy trốn cung cấp những chi tiết thú vị: việc cắt mái tóc dài của nhà vua bằng kéo nông nghiệp, việc sử dụng lá óc chó để nhuộm làn da nhợt nhạt của ông, và ngày Charles nằm trên một cành cây lớn. cây sồi ở Boscobel Wood khi những người lính của Nghị viện lùng sục khắp tầng rừng bên dưới.

Spencer draws out both the humor – such as the preposterous refusal of Charles’s friend Henry Wilmot to adopt disguise on the grounds that it was beneath his dignity – and the emotional tension when the secret of the king’s presence was cautiously revealed to his supporters.

  Spencer thể hiện cả sự hài hước – chẳng hạn như việc bạn của Charles là Henry Wilmot từ chối cải trang một cách phi lý với lý do điều đó không xứng với phẩm giá của anh ta – và sự căng thẳng về cảm xúc khi bí mật về sự hiện diện của nhà vua được tiết lộ một cách thận trọng cho những người ủng hộ ông.

Charles’s adventures after losing the Battle of Worcester hide the uncomfortable truth that whilst almost everyone in England had been appalled by the execution of his father, they had not welcomed the arrival of his son with the Scots army, but had instead firmly bolted their doors.

Cuộc phiêu lưu của Charles sau khi thua Trận Worcester che giấu một sự thật khó chịu rằng trong khi hầu hết mọi người ở Anh đều kinh hoàng trước vụ hành quyết cha mình, họ đã không chào đón sự xuất hiện của con trai ông cùng với quân đội Scotland, mà thay vào đó họ đã chốt chặt cửa.

This was partly because he rode at the head of what looked like a foreign invasion force and partly because, after almost a decade of civil war, people were desperate to avoid it beginning again.

Điều này một phần là do anh ta đứng đầu một lực lượng trông giống như một lực lượng xâm lược nước ngoài và một phần là do sau gần một thập kỷ nội chiến, mọi người đã tuyệt vọng tránh để nó bắt đầu lại.

This makes it all the more interesting that Charles II himself loved the story so much ever after. As well as retelling it to anyone who would listen, causing eye-rolling among courtiers, he set in train a series of initiatives to memorialize it.

Điều này khiến mọi thứ trở nên thú vị hơn khi chính Charles II yêu thích câu chuyện này mãi mãi về sau. Cùng với việc kể lại nó cho bất kỳ ai muốn nghe, khiến các triều thần phải trợn tròn mắt, ông đã thực hiện một loạt sáng kiến để tưởng nhớ nó.

There was to be a new order of chivalry, the Knights of the Royal Oak. A series of enormous oil paintings depicting the episode was produced, including a two-meter-wide canvas of Boscobel Wood and a set of six similarly enormous paintings of the king on the run.

Cần phải có một trật tự hiệp sĩ mới, các hiệp sĩ của Royal Oak. Một loạt các bức tranh sơn dầu khổng lồ mô tả tình tiết đã được sản xuất, bao gồm một bức tranh sơn dầu Boscobel Wood rộng hai mét và một bộ sáu bức tranh khổng lồ tương tự về nhà vua đang chạy trốn.

In 1660, Charles II commissioned the artist John Michael Wright to paint a flying squadron of cherubs* carrying an oak tree to the heavens on the ceiling of his bed chamber.

Vào năm 1660, Charles II đã ủy quyền cho nghệ sĩ John Michael Wright vẽ một đội thiên thần đang bay* chở một cây sồi lên thiên đàng trên trần phòng ngủ của ông.

It is hard to imagine many other kings marking the lowest point in their life so enthusiastically, or indeed pulling off such an escape in the first place.

  Thật khó để tưởng tượng rằng nhiều vị vua khác lại đánh dấu điểm thấp nhất trong cuộc đời của họ một cách nhiệt tình như vậy, hoặc thực sự đã thực hiện một cuộc chạy trốn như vậy ngay từ đầu.

Charles Spencer is the perfect person to pass the story on to a new generation. His pacey, readable prose steers deftly clear of modern idioms and elegantly brings to life the details of the great tale.

Charles Spencer là người hoàn hảo để truyền lại câu chuyện cho một thế hệ mới. Văn xuôi nhịp nhàng, dễ đọc của anh ấy đã khéo léo loại bỏ các thành ngữ hiện đại và làm sống động một cách trang nhã các chi tiết của câu chuyện tuyệt vời.

He has even-handed sympathy for both the fugitive king and the fierce republican regime that hunted him, and he succeeds in his desire to explore far more of the background of the story than previous books on the subject have done.

Anh ấy có thiện cảm với cả vị vua chạy trốn và chế độ cộng hòa khốc liệt đã săn lùng anh ấy, và anh ấy đã thành công trong mong muốn khám phá thêm bối cảnh của câu chuyện so với những cuốn sách trước đây về chủ đề này đã làm.

Indeed, the opening third of the book is about how Charles II found himself at Worcester in the first place, which for some will be reason alone to read To Catch a King.

Thật vậy, phần ba mở đầu của cuốn sách nói về việc Charles II đã đến Worcester ngay từ đầu như thế nào, mà đối với một số người sẽ là lý do để đọc To Catch a King.

The tantalizing question left, in the end, is that of what it all meant. Would Charles II have been a different king had these six weeks never happened?

Cuối cùng, câu hỏi trêu ngươi còn lại là ý nghĩa của tất cả. Charles II sẽ là một vị vua khác nếu sáu tuần này không bao giờ xảy ra?

The days and nights spent in hiding must have affected him in some way. Did the need to assume disguises, to survive on wit and charm alone, to use trickery and subterfuge to escape from tight corners help form him?

Những ngày đêm ở ẩn hẳn đã ảnh hưởng đến anh ta theo một cách nào đó. Có phải nhu cầu cải trang, sống sót chỉ bằng trí thông minh và sự quyến rũ, sử dụng mánh khóe và mưu mẹo để trốn thoát khỏi những góc hẹp đã giúp hình thành nên anh ta?

This is the one area where the book doesn’t quite hit the mark. Instead, its depiction of Charles II in his final years as an ineffective, pleasure-loving monarch doesn’t do justice to the man (neither is it accurate), or to the complexity of his character.

Đây là một lĩnh vực mà cuốn sách không hoàn toàn thành công. Thay vào đó, việc miêu tả Charles II trong những năm cuối đời của ông là một vị vua kém hiệu quả, thích thú vui không công bằng với người đàn ông (nó cũng không chính xác) hoặc với sự phức tạp trong tính cách của ông ta.

But this one niggle aside, To Catch a King is an excellent read, and those who come to it knowing little of the famous tale will find they have a treat in store.

  Nhưng bỏ vấn đề này sang một bên, To Catch a King là một tác phẩm xuất sắc, và những ai đến với nó mà biết rất ít về câu chuyện nổi tiếng sẽ thấy họ có một món hời trong cửa hàng.

* Presbyterianism: part of the reformed Protestant religion

* Presbyterianism: một phần của đạo Tin lành cải cách

 

* cherub: an image of angelic children used in paintings

* cherub: hình ảnh những đứa trẻ thiên thần được sử dụng trong tranh vẽ

 

Học thêm các bài Cambridge IELTS  mới nhất 👇👇👇

Stadiums: past, present and future – Cambridge IELTS 17, Test 1

The Development Of The London Underground Railway – Cambridge IELTS 17, Test 1