The British sculptor Henry Moore was a leading figure in the 20th-century art world – Cambridge IELTS 15, Test 3

Henry Moore (1898-1986)

The British sculptor Henry Moore was a leading figure in the 20th-century art world

 

Nhà điêu khắc người Anh Henry Moore là một nhân vật hàng đầu trong thế giới nghệ thuật thế kỷ 20

Henry Moore was born in Castleford, a small town near Leeds in the north of England. He was the seventh child of Raymond Moore and his wife Mary Baker.

Henry Moore sinh ra ở Castleford, một thị trấn nhỏ gần Leeds ở phía bắc nước Anh. Anh là con thứ bảy của Raymond Moore và vợ là Mary Baker.

He studied at Castleford Grammar School from 1909 to 1915, where his early interest in art was encouraged by his teacher Alice Gostick.

Ông học tại Castleford Grammar School từ năm 1909 đến năm 1915, nơi mà niềm đam mê nghệ thuật ban đầu của ông được giáo viên Alice Gostick khuyến khích.

After leaving school, Moore hoped to become a sculptor, but instead, he complied with his father’s wish that he train as a schoolteacher. He had to abandon his training in 1917 when he was sent to France to fight in the First World War.

Sau khi rời trường học, Moore hy vọng trở thành một nhà điêu khắc, nhưng thay vào đó, anh đã làm theo nguyện vọng của cha mình rằng anh sẽ theo học nghề giáo viên. Ông phải bỏ dở khóa đào tạo của mình vào năm 1917 khi được gửi đến Pháp để chiến đấu trong Thế chiến thứ nhất.

After the war, Moore enrolled at the Leeds School of Art, where he studied for two years. In his first year, he spent most of his time drawing.

Sau chiến tranh, Moore đăng ký học tại Trường Nghệ thuật Leeds, nơi anh theo học trong hai năm. Trong năm đầu tiên, anh ấy dành phần lớn thời gian để vẽ.

 

Although he wanted to study sculpture, no teacher was appointed until his second year. At the end of that year, he passed the sculpture examination and was awarded a scholarship to the Royal College of Art in London. In September 1921, he moved to London and began three years of advanced study in sculpture.

Mặc dù anh ấy muốn học điêu khắc, nhưng không có giáo viên nào được bổ nhiệm cho đến năm thứ hai của anh ấy. Vào cuối năm đó, anh đã vượt qua kỳ thi điêu khắc và được trao học bổng tại Đại học Nghệ thuật Hoàng gia ở London. Vào tháng 9 năm 1921, ông chuyển đến London và bắt đầu ba năm học nâng cao về điêu khắc.

Alongside the instruction he received at the Royal College, Moore visited many of the London museums, particularly the British Museum, which had a wide-ranging collection of ancient sculptures.

Cùng với hướng dẫn mà anh ấy nhận được tại Đại học Hoàng gia, Moore đã đến thăm nhiều bảo tàng ở London, đặc biệt là Bảo tàng Anh, nơi có một bộ sưu tập tác phẩm điêu khắc cổ đại phong phú.

During these visits, he discovered the power and beauty of ancient Egyptian and African sculpture. As he became increasingly interested in these ‘primitive forms of art, he turned away from European sculptural traditions.

Trong những chuyến thăm này, anh đã khám phá ra sức mạnh và vẻ đẹp của nghệ thuật điêu khắc Ai Cập và Châu Phi cổ đại. Khi ngày càng quan tâm đến những hình thức nghệ thuật ‘nguyên thủy’ này, anh ấy đã quay lưng lại với các truyền thống điêu khắc châu Âu.

After graduating, Moore spent the first six months of 1925 traveling in France. When he visited the Trocadero Museum in Paris, he was impressed by a cast of a Mayan* sculpture of the rain spirit. It was a male reclining figure with its knees drawn up together, and its head at a right angle to its body.

Sau khi tốt nghiệp, Moore dành sáu tháng đầu năm 1925 để đi du lịch ở Pháp. Khi đến thăm Bảo tàng Trocadero ở Paris, ông đã bị ấn tượng bởi một tác phẩm điêu khắc thần mưa* của người Maya. Đó là một hình tượng nam giới đang nằm nghiêng với hai đầu gối co vào nhau và đầu vuông góc với cơ thể.

 

Moore became fascinated with this stone sculpture, which he thought had a power and originality that no other stone sculpture possessed.

Moore trở nên say mê với tác phẩm điêu khắc đá này, ông cho rằng nó có sức mạnh và sự độc đáo mà không tác phẩm điêu khắc đá nào khác có được.

He himself started carving a variety of subjects in stone, including a depiction of reclining women, mother-and-child groups, and masks.

Bản thân ông bắt đầu chạm khắc nhiều chủ đề khác nhau trên đá, bao gồm mô tả phụ nữ nằm nghiêng, nhóm mẹ và con và mặt nạ.

Moore’s exceptional talent soon gained recognition, and in 1926 he started work as a sculpture instructor at the Royal College.

Tài năng đặc biệt của Moore nhanh chóng được công nhận, và vào năm 1926, ông bắt đầu làm giảng viên điêu khắc tại Đại học Hoàng gia.

In 1933, he became a member of a group of young artists called Unit One. The aim of the group was to convince the English public of the merits of the emerging international movement in modern art and architecture.

  Năm 1933, ông trở thành thành viên của nhóm nghệ sĩ trẻ mang tên Unit One. Mục đích của nhóm là thuyết phục công chúng Anh về giá trị của phong trào quốc tế mới nổi trong nghệ thuật và kiến trúc hiện đại.

Around this time, Moore moved away from the human figure to experiment with abstract shapes.

Khoảng thời gian này, Moore rời xa hình người để thử nghiệm với các hình dạng trừu tượng.

In 1931, he held an exhibition at the Leicester Galleries in London. His work was enthusiastically welcomed by fellow sculptors, but the reviews in the press were extremely negative and turned Moore into a notorious figure.

Năm 1931, ông tổ chức một cuộc triển lãm tại Phòng trưng bày Leicester ở London. Tác phẩm của ông được các nhà điêu khắc đồng nghiệp hoan nghênh nhiệt tình, nhưng những đánh giá trên báo chí là vô cùng tiêu cực và biến Moore thành một nhân vật khét tiếng.

There were calls for his resignation from the Royal College, and the following year, when his contract expired, he left to start a sculpture department at the Chelsea School of Art in London.

Đã có những lời kêu gọi anh ấy từ chức tại Đại học Hoàng gia, và năm sau, khi hợp đồng của anh ấy hết hạn, anh ấy rời đi để bắt đầu khoa điêu khắc tại Trường Nghệ thuật Chelsea ở London.

Throughout the 1930s, Moore did not show any inclination to please the British public. He became interested in the paintings of the Spanish artist Pablo Picasso, whose work inspired him to distort the human body in a radical way.

Trong suốt những năm 1930, Moore không hề tỏ ra có khuynh hướng làm hài lòng công chúng Anh. Anh bắt đầu quan tâm đến những bức tranh của họa sĩ người Tây Ban Nha Pablo Picasso, tác phẩm của ông đã truyền cảm hứng cho anh bóp méo cơ thể con người một cách triệt để.

 At times, he seemed to abandon the human figure altogether. The pages of his sketchbooks from this period show his ideas for abstract sculptures that bore little resemblance to the human form.

  Có lúc, anh tưởng như bỏ hẳn hình hài con người. Các trang sổ phác thảo của anh ấy từ thời kỳ này cho thấy ý tưởng của anh ấy về các tác phẩm điêu khắc trừu tượng có chút giống với hình dạng con người.

In 1940, during the Second World War, Moore stopped teaching at the Chelsea School and moved to a farmhouse about 20 miles north of London. A shortage of materials forced him to focus on drawing.

Năm 1940, trong Thế chiến thứ hai, Moore ngừng giảng dạy tại Trường Chelsea và chuyển đến một trang trại cách London khoảng 20 dặm về phía bắc. Tình trạng thiếu nguyên liệu buộc anh phải tập trung vào việc vẽ.

 

He did numerous small sketches of Londoners, later turning these ideas into large colored drawings in his studio. In 1942, he returned to Castleford to make a series of sketches of the miners who worked there.

  Anh ấy đã thực hiện rất nhiều bức phác thảo nhỏ về người dân London, sau đó biến những ý tưởng này thành những bức vẽ màu lớn trong xưởng vẽ của mình. Năm 1942, ông trở lại Castleford để thực hiện một loạt bức ký họa về những người thợ mỏ làm việc ở đó.

In 1944, Harlow, a town near London, offered Moore a commission for a sculpture depicting a family. The resulting work signifies a dramatic change in Moore’s style, away from the experimentation of the 1930s towards a more natural and humanistic subject matter.

Năm 1944, Harlow, một thị trấn gần London, đã đề nghị Moore thực hiện một tác phẩm điêu khắc mô tả một gia đình. Tác phẩm kết quả biểu thị một sự thay đổi đáng kể trong phong cách của Moore, rời xa thử nghiệm của những năm 1930 để hướng tới một chủ đề tự nhiên và nhân văn hơn.

He did dozens of studies in clay for the sculpture, and these were cast in bronze and issued in editions of seven to nine copies each. In this way, Moore’s work became available to collectors all over the world.

  Ông đã thực hiện hàng chục nghiên cứu về đất sét cho tác phẩm điêu khắc, và chúng được đúc bằng đồng và phát hành thành nhiều bản từ bảy đến chín bản mỗi bản. Bằng cách này, tác phẩm của Moore đã có sẵn cho các nhà sưu tập trên toàn thế giới.

The boost to his income enabled him to take on ambitious projects and start working on the scale he felt his sculpture demanded.

Việc tăng thu nhập cho phép anh ấy thực hiện các dự án đầy tham vọng và bắt đầu làm việc ở quy mô mà anh ấy cảm thấy tác phẩm điêu khắc của mình yêu cầu.

Critics who had begun to think that Moore had become less revolutionary were proven wrong by the appearance, in 1950, of the first of Moore’s series of standing figures in bronze, with their harsh and angular pierced forms and distinct impression of menace.

Các nhà phê bình bắt đầu nghĩ rằng Moore đã trở nên kém cách mạng hơn đã được chứng minh là sai khi xuất hiện, vào năm 1950, bức tượng đầu tiên trong loạt tượng đứng bằng đồng của Moore, với hình dáng góc cạnh và thô kệch và ấn tượng rõ ràng về sự đe dọa.

Moore also varied his subject matter in the 1950s with such works as Warrior with Shield and Falling Warrior. These were rare examples of Moore’s use of the male figure and owe something to his visit to Greece in 1951 when he had the opportunity to study ancient works of art.

Moore cũng đa dạng hóa chủ đề của mình trong những năm 1950 với các tác phẩm như Chiến binh cầm khiên và Chiến binh sa ngã. Đây là những ví dụ hiếm hoi về việc Moore sử dụng hình tượng nam giới và nhờ chuyến thăm Hy Lạp năm 1951 của ông, khi ông có cơ hội nghiên cứu các tác phẩm nghệ thuật cổ đại.

In his final years, Moore created the Henry Moore Foundation to promote art appreciation and display his work.

Trong những năm cuối đời, Moore đã thành lập Quỹ Henry Moore để thúc đẩy sự đánh giá nghệ thuật và trưng bày tác phẩm của mình.

Moore was the first modern English sculptor to achieve international critical acclaim and he is still regarded as one of the most important sculptors of the 20th century.

Moore là nhà điêu khắc người Anh hiện đại đầu tiên đạt được sự hoan nghênh của giới phê bình quốc tế và ông vẫn được coi là một trong những nhà điêu khắc quan trọng nhất của thế kỷ 20.

 

Học thêm các bài dịch sách Cambridge IELTS mới nhất 👇👇👇

Should We Try To Bring Extinct Species Back To Life? – Cambridge IELTS 15, Test 2

Having A Laugh – Cambridge IELTS 15, Test 2