Should We Try To Bring Extinct Species Back To Life? – Cambridge IELTS 15, Test 2

Should We Try To Bring Extinct Species Back To Life?

Chúng ta có nên cố gắng hồi sinh các loài đã tuyệt chủng?

A

The passenger pigeon was a legendary species. Flying in vast numbers across North America, with potentially many millions within a single flock, their migration was once one of nature’s great spectacles.

Chim bồ câu viễn khách là một loài huyền thoại. Bay với số lượng lớn trên khắp Bắc Mỹ, với khả năng lên tới hàng triệu con trong một đàn, cuộc di cư của chúng từng là một trong những cảnh tượng tuyệt vời của tự nhiên.

Sadly, the passenger pigeon’s existence came to an end on 1 September 1914, when the last living specimen died at Cincinnati Zoo. Geneticist Ben Novak is the lead researcher on an ambitious project which now aims to bring the bird back to life through a process known asde-extinction’.

Đáng buồn thay, sự tồn tại của chim bồ câu viễn khách đã kết thúc vào ngày 1 tháng 9 năm 1914, khi mẫu vật sống cuối cùng chết tại Sở thú Cincinnati. Nhà di truyền học Ben Novak là nhà nghiên cứu chính trong một dự án đầy tham vọng hiện nhằm mục đích đưa loài chim này trở lại cuộc sống thông qua một quá trình được gọi là ‘khử tuyệt chủng’.

The basic premise involves using cloning technology to turn the DNA of extinct animals into a fertilized embryo, which is carried by the nearest relative still in existence – in this case, the abundant band-tailed pigeon – before being born as a living, breathing animal.

Tiền đề cơ bản liên quan đến việc sử dụng công nghệ nhân bản để biến DNA của động vật đã tuyệt chủng thành phôi được thụ tinh, được mang bởi họ hàng gần nhất vẫn còn tồn tại – trong trường hợp này là chim bồ câu đuôi dải – trước khi được sinh ra như một động vật sống, thở.

 

Passenger pigeons are one of the pioneering species in this field, but they are far from the only ones on which this cutting-edge technology is being trialed.

Chim bồ câu viễn khách là một trong những loài tiên phong trong lĩnh vực này, nhưng chúng không phải là loài duy nhất được thử nghiệm công nghệ tiên tiến này.

B

In Australia, the thylacine, more commonly known as the Tasmanian tiger, is another extinct creature that genetic scientists are striving to bring back to life.

Ở Úc, chó sói túi, thường được gọi là hổ Tasmania, là một sinh vật đã tuyệt chủng khác mà các nhà khoa học di truyền đang cố gắng hồi sinh.

 

‘There is no carnivore now in Tasmania that fills the niche which thylacines once occupied,’ explains Michael Archer of the University of New South Wales.

Michael Archer của Đại học New South Wales giải thích: “Hiện tại không có động vật ăn thịt nào ở Tasmania lấp đầy chỗ trống mà chó sói túi đã từng chiếm giữ.

He points out that in the decades since the thylacine went extinct, there has been a spread in a ‘dangerously debilitating’ facial tumor syndrome which threatens the existence of the Tasmanian devils, the island’s other notorious resident.

Ông chỉ ra rằng trong nhiều thập kỷ kể từ khi chó sói túi tuyệt chủng, đã có sự lây lan của hội chứng khối u trên khuôn mặt ‘suy nhược nghiêm trọng’ đe dọa sự tồn tại của quỷ Tasmania, cư dân khét tiếng khác của hòn đảo.

 

Thylacines would have prevented this spread because they would have killed significant numbers of Tasmanian devils. ‘If that contagious cancer had popped up previously, it would have burned out in whatever region it started. The return of thylacines to Tasmania could help to ensure that devils are never again subjected to risks of this kind.’

Thylacines sẽ ngăn chặn sự lây lan này vì chúng đã giết một số lượng đáng kể quỷ Tasmania. ‘Nếu căn bệnh ung thư truyền nhiễm đó đã xuất hiện trước đó, thì nó sẽ bùng phát ở bất kỳ khu vực nào mà nó bắt đầu. Việc đàn chó sói có túi quay trở lại Tasmania có thể giúp đảm bảo rằng ác quỷ sẽ không bao giờ phải chịu những rủi ro kiểu này nữa.’

C

If extinct species can be brought back to life, can humanity begin to correct the damage it has caused to the natural world over the past few millennia?

Nếu các loài đã tuyệt chủng có thể được hồi sinh, liệu loài người có thể bắt đầu sửa chữa những thiệt hại mà nó đã gây ra cho thế giới tự nhiên trong vài thiên niên kỷ qua?

 

‘The idea of de-extinction is that we can reverse this process, bringing species that no longer exist back to life,’ says Beth Shapiro of the University of California Santa Cruz’s Genomics Institute. ‘I don’t think that we can do this. There is no way to bring back something that is 100 percent identical to a species that went extinct a long time ago.’

Beth Shapiro thuộc Viện Genomics của Đại học California Santa Cruz cho biết: “Ý tưởng về việc loại bỏ sự tuyệt chủng là chúng ta có thể đảo ngược quá trình này, đưa các loài không còn tồn tại trở lại với cuộc sống. ‘Tôi không nghĩ rằng chúng ta có thể làm điều này. Không có cách nào để mang lại thứ gì đó giống 100% với một loài đã tuyệt chủng từ lâu.’

A more practical approach for long-extinct species is to take the DNA of existing species as a template, ready for the insertion of strands of extinct animal DNA to create something new; a hybrid, based on the living species, but which looks and/or acts like the animal which died out.

Một cách tiếp cận thực tế hơn đối với các loài đã tuyệt chủng từ lâu là lấy DNA của các loài hiện có làm mẫu, sẵn sàng cho việc chèn các chuỗi DNA của động vật đã tuyệt chủng để tạo ra thứ gì đó mới; một giống lai, dựa trên loài còn sống, nhưng trông và/hoặc hoạt động giống như loài đã tuyệt chủng.

D

This complicated process and questionable outcome begs the question: what is the actual point of this technology?

Quá trình phức tạp và kết quả đáng ngờ này đặt ra câu hỏi: điểm thực sự của công nghệ này là gì?

 

‘For us, the goal has always been replacing the extinct species with a suitable replacement,’ explains Novak.When it comes to breeding, band-tailed pigeons scatter and make maybe one or two nests per hectare, whereas passenger pigeons were very social and would make 10,000 or more nests in one hectare.’

Novak giải thích: “Đối với chúng tôi, mục tiêu luôn là thay thế các loài đã tuyệt chủng bằng một loài thay thế phù hợp. ‘Khi nói đến sinh sản, chim bồ câu đuôi dải phân tán và có thể làm một hoặc hai tổ trên một ha, trong khi chim bồ câu viễn khách rất hòa đồng và sẽ làm 10.000 tổ trở lên trong một ha.’

Since the disappearance of this key species, ecosystems in the eastern US have suffered, as the lack of disturbance caused by thousands of passenger pigeons wrecking trees and branches means there has been minimal need for regrowth.

Kể từ khi loài quan trọng này biến mất, các hệ sinh thái ở miền đông Hoa Kỳ đã bị ảnh hưởng, do không có sự xáo trộn do hàng nghìn con chim bồ câu viễn khách phá hoại cây cối và cành cây đồng nghĩa với việc nhu cầu tái sinh ở mức tối thiểu.

 

This has left forests stagnant and therefore unwelcoming to the plants and animals which evolved to help regenerate the forest after a disturbance.

Điều này đã khiến các khu rừng trở nên trì trệ và do đó không được chào đón đối với các loài thực vật và động vật đã tiến hóa để giúp tái sinh rừng sau một vụ xáo trộn.

According to Novak, a hybridized band-tailed pigeon, with the added nesting habits of a passenger pigeon, could, in theory, re-establish that forest disturbance, thereby creating a habitat necessary for a great many other native species to thrive.

Theo Novak, một loài chim bồ câu đuôi dải lai tạp, với thói quen làm tổ bổ sung của chim bồ câu viễn khách, về lý thuyết, có thể thiết lập lại sự xáo trộn rừng đó, từ đó tạo ra môi trường sống cần thiết cho rất nhiều loài bản địa khác phát triển.

E

Another popular candidate for this technology is the woolly mammoth. George Church, professor at Harvard Medical School and leader of the Woolly Mammoth Revival Project, has been focusing on cold resistance, the main way in which the extinct woolly mammoth and its nearest living relative, the Asian elephant, differ.

Một ứng cử viên phổ biến khác cho công nghệ này là voi ma mút lông xoăn. George Church, giáo sư tại Trường Y Harvard và là người lãnh đạo Dự án hồi sinh voi ma mút lông cừu, đã tập trung vào khả năng chống lạnh, cách chính mà voi ma mút lông xoăn đã tuyệt chủng và họ hàng gần nhất của nó, voi châu Á, khác nhau.

 

By pinpointing which genetic traits made it possible for mammoths to survive the icy climate of the tundra, the project’s goal is to return mammoths, or a mammoth-like species, to the area.

Bằng cách xác định chính xác những đặc điểm di truyền nào giúp voi ma mút có thể sống sót trong khí hậu băng giá của vùng lãnh nguyên, mục tiêu của dự án là đưa voi ma mút, hoặc một loài giống voi ma mút, trở lại khu vực.

My highest priority would be preserving the endangered Asian elephant,’ says Church, ‘expanding their range to the huge ecosystem of the tundra. Necessary adaptations would include smaller ears, thicker hair, and extra insulating fat, all for the purpose of reducing heat loss in the tundra, and all traits found in the now extinct woolly mammoth.’

Church cho biết: Ưu tiên cao nhất của tôi là bảo tồn loài voi châu Á đang bị đe dọa, mở rộng phạm vi của chúng sang hệ sinh thái rộng lớn của vùng lãnh nguyên. Sự thích nghi cần thiết sẽ bao gồm tai nhỏ hơn, lông dày hơn và lớp mỡ cách nhiệt bổ sung, tất cả nhằm mục đích giảm sự mất nhiệt ở vùng lãnh nguyên và tất cả các đặc điểm được tìm thấy ở loài voi ma mút lông xù hiện đã tuyệt chủng.’

This repopulation of the tundra and boreal forests of Eurasia and North America with large mammals could also be a useful factor in reducing carbon emissions elephants punch holes through snow and knock down trees, which encourages grass growth.

Sự phục hồi dân số của các khu rừng lãnh nguyên và phương bắc ở Á-Âu và Bắc Mỹ với các loài động vật có vú lớn cũng có thể là một yếu tố hữu ích trong việc giảm lượng khí thải carbon – voi đục lỗ qua tuyết và quật ngã cây cối, điều này khuyến khích cỏ mọc.

This grass growth would reduce temperature, and mitigate emissions from melting permafrost.

Sự phát triển của cỏ này sẽ làm giảm nhiệt độ và giảm thiểu lượng khí thải từ băng vĩnh cửu tan chảy.

F

While the prospect of bringing extinct animals back to life might capture the imagination, it is, of course, far easier to try to save existing species that are merely threatened with extinction.

Mặc dù triển vọng hồi sinh các loài động vật đã tuyệt chủng có thể thu hút trí tưởng tượng, nhưng tất nhiên, việc cố gắng cứu một loài hiện có đang bị đe dọa tuyệt chủng sẽ dễ dàng hơn nhiều.

 

‘Many of the technologies that people have in mind when they think about de-extinction can be used as a form of genetic rescue”,’ explains Shapiro.

  Shapiro giải thích: “Nhiều công nghệ mà mọi người nghĩ đến khi nghĩ về sự tuyệt chủng có thể được sử dụng như một hình thứcgiải cứu gen”.

She prefers to focus the debate on how this emerging technology could be used to fully understand why various species went extinct in the first place, and therefore how we could use it to make genetic modifications that could prevent mass extinctions in the future.

Cô ấy muốn tập trung vào cuộc tranh luận về cách sử dụng công nghệ mới nổi này để hiểu đầy đủ lý do tại sao các loài khác nhau bị tuyệt chủng ngay từ đầu và do đó, cách chúng ta có thể sử dụng nó để thực hiện các chỉnh sửa gen có thể ngăn chặn sự tuyệt chủng hàng loạt trong tương lai.

 

‘I would also say there’s an incredible moral hazard to not do anything at all,’ she continues. ‘We know that what we are doing today is not enough, and we have to be willing to take some calculated and measured risks.’

  “Tôi cũng muốn nói rằng có một rủi ro đạo đức đáng kinh ngạc nếu không làm gì cả,” cô ấy tiếp tục. ‘Chúng tôi biết rằng những gì chúng tôi đang làm hôm nay là chưa đủ và chúng tôi phải sẵn sàng chấp nhận một số rủi ro đã được tính toán và đo lường.’

 

Học thêm các bài dịch sách Cambridge IELTS mới nhất 👇👇👇

What Is Exploration? – Cambridge IELTS 15, Test 1

Could Urban Engineers Learn From Dance? – Cambridge IELTS 15, Test 2