Nutmeg – A Valuable Spice – Cambridge IELTS 15, Test 1

Nutmeg – A Valuable Spice – Cambridge IELTS 15, Test 1

 

Nhục đậu khấu – một loại gia vị quý giá

The nutmeg tree, Myristica fragrans, is a large evergreen tree native to Southeast Asia. Until the late 18th century, it only grew in one place in the world: a small group of islands in the Banda Sea, part of the Moluccas – or Spice Islands – in northeastern Indonesia.

Cây nhục đậu khấu, Myristica fragrans, là một loại cây thường xanh lớn có nguồn gốc từ Đông Nam Á. Cho đến cuối thế kỷ 18, nó chỉ phát triển ở một nơi trên thế giới: một nhóm đảo nhỏ ở Biển Banda, một phần của Moluccas – hay Quần đảo Gia vị – ở đông bắc Indonesia.

The tree is thickly branched with dense foliage of tough, dark green oval leaves, and produces small, yellow, bell-shaped flowers and pale yellow pear-shaped fruits.

Cây có nhiều nhánh với tán lá rậm rạp, cứng cáp, hình bầu dục màu xanh đậm và tạo ra những bông hoa nhỏ, màu vàng, hình chuông và quả hình quả lê màu vàng nhạt.

The fruit is encased in a flesh husk. When the fruit is ripe, this husk splits into two halves along a ridge running the length of the fruit. Inside is a purple-brown shiny seed, 2-3 cm long by about 2 cm across, surrounded by a lacy red or crimson covering called an ‘aril’.

Quả được bao bọc trong lớp vỏ thịt. Khi quả chín, lớp vỏ này tách thành hai nửa dọc theo một đường rãnh chạy dọc theo chiều dài của quả. Bên trong là một hạt sáng bóng màu nâu tím, dài 2-3 cm, ngang khoảng 2 cm, được bao quanh bởi một lớp bao phủ màu đỏ hoặc đỏ thẫm như ren gọi là ‘aril’.

These are the sources of the two spices nutmeg and mace, the former being produced from the dried seed and the latter from the aril.

  Đây là nguồn gốc của hai loại gia vị nhục đậu khấu và chùy, loại trước được sản xuất từ ​​hạt khô và loại sau từ lớp vỏ hạt.

 

Nutmeg was a highly prized and costly ingredient in European cuisine in the Middle Ages and was used as a flavoring, medicinal, and preservative agent.

Nhục đậu khấu là một thành phần đắt tiền và được đánh giá cao trong ẩm thực châu Âu vào thời Trung cổ, và được sử dụng như một chất tạo hương vị, dược phẩm và chất bảo quản.

Throughout this period, the Arabs were the exclusive importers of spices to Europe. They sold nutmeg for high prices to merchants based in Venice, but they never revealed the exact location of the source of this extremely valuable commodity.

Trong suốt thời kỳ này, người Ả Rập là nhà nhập khẩu độc quyền loại gia vị này sang châu Âu. Họ bán hạt nhục đậu khấu với giá cao cho các thương gia có trụ sở tại Venice, nhưng họ không bao giờ tiết lộ vị trí chính xác  nguồn gốc của hàng hóa cực kỳ quý giá này.

The Arab-Venetian dominance of the trade finally ended in 1512, when the Portuguese reached the Banda Islands and began exploiting its precious resources.

Sự thống trị thương mại của người Ả Rập-Venetian cuối cùng đã kết thúc vào năm 1512, khi người Bồ Đào Nha đến Quần đảo Banda và bắt đầu khai thác các nguồn tài nguyên quý giá của nó.

Always in danger of competition from neighboring Spain, the Portuguese began subcontracting their spice distribution to Dutch traders. Profits began to flow into the Netherlands, and the Dutch commercial fleet swiftly grew into one of the largest in the world. The Dutch quietly gained control of most of the shipping and trading of spices in Northern Europe.

Luôn có nguy cơ bị nước láng giềng Tây Ban Nha cạnh tranh, người Bồ Đào Nha bắt đầu ký hợp đồng phụ phân phối gia vị cho các thương nhân Hà Lan. Lợi nhuận bắt đầu chảy vào Hà Lan, và đội tàu thương mại của Hà Lan nhanh chóng phát triển thành một trong những đội tàu lớn nhất thế giới. Người Hà Lan lặng lẽ giành quyền kiểm soát hầu hết việc vận chuyển và buôn bán gia vị ở Bắc Âu.

 

Then, in 1580, Portugal fell under Spanish rule, and by the end of the 16th century, the Dutch found themselves locked out of the market. As prices for pepper, nutmeg, and other spices soared across Europe, they decided to fight back.

  Sau đó, vào năm 1580, Bồ Đào Nha nằm dưới sự cai trị của Tây Ban Nha, và đến cuối thế kỷ 16, người Hà Lan thấy mình bị loại khỏi thị trường. Khi giá hạt tiêu, hạt nhục đậu khấu và các loại gia vị khác tăng vọt khắp châu Âu, họ quyết định chống lại.

In 1602, Dutch merchants founded the VOC, a trading corporation better known as the Dutch East India Company.

Năm 1602, các thương nhân Hà Lan thành lập VOC, một tập đoàn thương mại được biết đến nhiều hơn với tên gọi Công ty Đông Ấn Hà Lan.

By 1617, the VOC was the richest commercial operation in the world. The company had 50,000 employees worldwide, with a private army of 30,000 men and a fleet of 200 ships. At the same time, thousands of people across Europe were dying of the plague, a highly contagious and deadly disease.

Đến năm 1617, VOC là hoạt động thương mại giàu có nhất trên thế giới. Công ty có 50.000 nhân viên trên toàn thế giới, với một đội quân riêng gồm 30.000 người và một hạm đội gồm 200 tàu. Đồng thời, hàng ngàn người trên khắp châu Âu đang chết vì bệnh dịch hạch, một căn bệnh rất dễ lây lan và gây chết người.

Doctors were desperate for a way to stop the spread of this disease, and they decided nutmeg held the cure. Everybody wanted nutmeg, and many were willing to spare no expense to have it.

Các bác sĩ đang tuyệt vọng tìm cách ngăn chặn sự lây lan của căn bệnh này và họ quyết định rằng hạt nhục đậu khấu có thể chữa khỏi bệnh. Mọi người đều muốn có hạt nhục đậu khấu, và nhiều người sẵn sàng không tiếc chi phí để có được nó.

Nutmeg bought for a few pennies in Indonesia could be sold for 68,000 times its original cost on the streets of London. The only problem was the short supply. And that’s where the Dutch found their opportunity.

Nhục đậu khấu được mua với giá vài xu ở Indonesia có thể được bán với giá gấp 68.000 lần giá gốc trên đường phố London. Vấn đề duy nhất là nguồn cung ngắn. Và đó là nơi người Hà Lan tìm thấy cơ hội của họ.

The Banda Islands were ruled by local sultans who insisted on maintaining a neutral trading policy towards foreign powers. This allowed them to avoid the presence of Portuguese or Spanish troops on their soil, but it also left them unprotected from other invaders.

Quần đảo Banda được cai trị bởi các tiểu vương địa phương, những người khăng khăng duy trì chính sách thương mại trung lập với các cường quốc nước ngoài. Điều này cho phép họ tránh được sự hiện diện của quân đội Bồ Đào Nha hoặc Tây Ban Nha trên lãnh thổ của họ, nhưng nó cũng khiến họ không được bảo vệ khỏi những kẻ xâm lược khác.

In 1621, the Dutch arrived and took over. Once securely in control of the Bandas, the Dutch went to work protecting their new investment.

Năm 1621, người Hà Lan đến và tiếp quản. Khi đã kiểm soát an toàn Bandas, người Hà Lan bắt tay vào việc bảo vệ khoản đầu tư mới của họ.

They concentrated all nutmeg production into a few easily guarded areas, uprooting and destroying any trees outside the plantation zones.

Họ tập trung tất cả sản xuất hạt nhục đậu khấu vào một số khu vực dễ bảo vệ, nhổ bật gốc và phá hủy bất kỳ cây nào bên ngoài khu vực trồng trọt.

Anyone caught growing a nutmeg seedling or carrying seeds without the proper authority was severely punished. In addition, all exported nutmeg was covered with lime to make sure there was no chance a fertile seed that could be grown elsewhere would leave the islands.

Bất kỳ ai bị bắt quả tang trồng hoặc mang hạt nhục đậu khấu mà không được phép đều bị trừng phạt nghiêm khắc. Ngoài ra, tất cả hạt nhục đậu khấu xuất khẩu đều được phủ một lớp vôi để đảm bảo hạt màu mỡ có thể trồng ở nơi khác không thể rời khỏi quần đảo.

There was only one obstacle to Dutch domination. One of the Banda Islands, a sliver of land called Run, only 3 km long by less than 1 km wide, was under the control of the British.

Chỉ có một trở ngại cho sự thống trị của Hà Lan. Một trong những quần đảo Banda, một mảnh đất gọi là Run, chỉ dài 3 km, rộng chưa đến 1 km, nằm dưới sự kiểm soát của người Anh.

After decades of fighting for control of this tiny island, the Dutch and British arrived at a compromise settlement, the Treaty of Breda, in 1667.

Sau nhiều thập kỷ chiến đấu để giành quyền kiểm soát hòn đảo nhỏ bé này, người Hà Lan và người Anh đã đi đến một thỏa hiệp dàn xếp, Hiệp ước Breda, vào năm 1667.

Intent on securing their hold over every nutmeg-producing island, the Dutch offered a trade: if the British would give them the island of Run, they would in turn give Britain a distant and much less valuable island in North America. The British agreed. That other island was Manhattan, which is how New Amsterdam became New York.

Với ý định đảm bảo quyền kiểm soát của họ trên mọi hòn đảo sản xuất nhục đậu khấu, người Hà Lan đưa ra một giao dịch: nếu người Anh trao cho họ hòn đảo Run, thì đến lượt họ, họ sẽ trao cho Anh một hòn đảo xa xôi và kém giá trị hơn nhiều ở Bắc Mỹ. Người Anh đồng ý. Hòn đảo kia là Manhattan, đó là cách New Amsterdam trở thành New York.

The Dutch now had a monopoly over the nutmeg trade which would last for another century.

Người Hà Lan bây giờ độc quyền buôn bán hạt nhục đậu khấu sẽ tồn tại trong một thế kỷ nữa.

Then, in 1770, a Frenchman named Pierre Poivre successfully smuggled nutmeg plants to safety in Mauritius, an island off the coast of Africa. Some of these were later exported to the Caribbean where they thrived, especially on the island of Grenada.

Sau đó, vào năm 1770, một người Pháp tên là Pierre Poivre đã buôn lậu thành công cây nhục đậu khấu đến Mauritius, một hòn đảo ngoài khơi châu Phi. Một số trong số này sau đó đã được xuất khẩu sang vùng Caribê, nơi chúng phát triển mạnh, đặc biệt là trên đảo Grenada.

 

Next, in 1778, a volcanic eruption in the Banda region caused a tsunami that wiped out half the nutmeg groves.

  Tiếp theo, vào năm 1778, một vụ phun trào núi lửa ở vùng Banda đã gây ra một cơn sóng thần quét sạch một nửa rừng nhục đậu khấu.

Finally, in 1809, the British returned to Indonesia and seized the Banda Islands by force. They returned the islands to the Dutch in 1817, but not before transplanting hundreds of nutmeg seedlings to plantations in several locations across southern Asia.

Cuối cùng, vào năm 1809, người Anh quay trở lại Indonesia và chiếm quần đảo Banda bằng vũ lực. Họ đã trả lại quần đảo cho người Hà Lan vào năm 1817, nhưng không phải trước khi cấy hàng trăm cây nhục đậu khấu đến các đồn điền ở một số địa điểm trên khắp miền nam châu Á.

The Dutch nutmeg monopoly was over.

Sự độc quyền hạt nhục đậu khấu của Hà Lan đã kết thúc.

Today, nutmeg is grown in Indonesia, the Caribbean, India, Malaysia, Papua New Guinea, and Sri Lanka, and world nutmeg production is estimated to average between 10,000 and 12,000 tonnes per year.

Ngày nay, nhục đậu khấu được trồng ở Indonesia, Caribbean, Ấn Độ, Malaysia, Papua New Guinea và Sri Lanka, và sản lượng nhục đậu khấu trên thế giới ước tính trung bình từ 10.000 đến 12.000 tấn mỗi năm.

 

Học thêm các bài dịch sách Cambridge IELTS mới nhất 👇👇👇

Plant ‘thermometer’ triggers springtime growth by measuring night-time heat – Cambridge IELTS 16, Test 3

Roman Tunnels – Cambridge IELTS 16, Test 4