Driverless Cars – Cambridge IELTS 15, Test 1

Driverless Cars – Cambridge IELTS 15, Test 1

 

Xe không người lái

A

The automotive sector is well used to adapting to automation in manufacturing. The implementation of robotic car manufacture from the 1970s onwards led to significant cost savings and improvements in the reliability and flexibility of vehicle mass production.

Lĩnh vực ô tô đã quen với việc thích ứng với tự động hóa trong sản xuất. Việc triển khai sản xuất ô tô bằng robot từ những năm 1970 trở đi đã giúp tiết kiệm đáng kể chi phí và cải thiện độ tin cậy cũng như tính linh hoạt của quá trình sản xuất hàng loạt phương tiện.

A new challenge to vehicle production is now on the horizon and, again, it comes from automation. However, this time it is not to do with the manufacturing process, but with the vehicles themselves.

Một thách thức mới đối với việc sản xuất phương tiện hiện đang xuất hiện và một lần nữa, nó đến từ tự động hóa. Tuy nhiên, lần này nó không liên quan đến quy trình sản xuất mà liên quan đến chính các phương tiện.

Research projects on vehicle automation are not new. Vehicles with limited self-driving capabilities have been around for more than 50 years, resulting in significant contributions towards driver assistance systems.

Các dự án nghiên cứu về tự động hóa phương tiện không phải là mới. Các phương tiện có khả năng tự lái hạn chế đã tồn tại hơn 50 năm, dẫn đến những đóng góp đáng kể cho các hệ thống hỗ trợ người lái.

But since Google announced in 2010 that it had been trialling self-driving cars on the streets of California, progress in this field has quickly gathered pace.

Nhưng kể từ khi Google công bố vào năm 2010 rằng họ đã thử nghiệm ô tô tự lái trên đường phố California, tiến bộ trong lĩnh vực này đã nhanh chóng tăng tốc.

B

There are many reasons why technology is advancing so fast. One frequently cited motive is safety; indeed, research at the UK’s Transport Research Laboratory has demonstrated that more than 90 percent of road collisions involve human error as a contributory factor, and it is the primary cause in the vast majority. Automation may help to reduce the incidence of this.

Có nhiều lý do khiến công nghệ phát triển quá nhanh. Một động cơ thường được trích dẫn là sự an toàn; thật vậy, nghiên cứu tại Phòng thí nghiệm Nghiên cứu Giao thông vận tải của Vương quốc Anh đã chứng minh rằng hơn 90 phần trăm các vụ va chạm trên đường liên quan đến lỗi của con người như một yếu tố góp phần và đó là nguyên nhân chính trong đại đa số. Tự động hóa có thể giúp giảm tỷ lệ này.

Another aim is to free the time people spend driving for other purposes. If the vehicle can do some or all of the driving, it may be possible to be productive, to socialise or simply to relax while automation systems have responsibility for the safe control of the vehicle.

Một mục đích khác là giải phóng thời gian mọi người lái xe cho các mục đích khác. Nếu phương tiện có thể thực hiện một số hoặc tất cả các thao tác lái, thì phương tiện đó có thể hoạt động hiệu quả, giao tiếp xã hội hoặc đơn giản là thư giãn trong khi hệ thống tự động hóa có trách nhiệm điều khiển phương tiện an toàn.

If the vehicle can do the driving, those who are challenged by existing mobility models – such as older or disabled travellers – may be able to enjoy significantly greater travel autonomy.

Nếu phương tiện có thể tự lái, những người gặp khó khăn với các mô hình di chuyển hiện có – chẳng hạn như khách du lịch lớn tuổi hoặc người khuyết tật – có thể được hưởng quyền tự chủ đi lại lớn hơn đáng kể.

C

Beyond these direct benefits, we can consider the wider implications for transport and society, and how manufacturing processes might need to respond as a result.

Ngoài những lợi ích trực tiếp này, chúng ta có thể xem xét những tác động rộng lớn hơn đối với giao thông vận tải và xã hội cũng như kết quả là các quy trình sản xuất có thể cần phải đáp ứng như thế nào.

 

 At present, the average car spends more than 90 percent of its life parked. Automation means that initiatives for car-sharing become much more viable, particularly in urban areas with significant travel demand.

  Hiện tại, một chiếc ô tô trung bình dành hơn 90 phần trăm cuộc đời của nó để đỗ. Tự động hóa có nghĩa là các sáng kiến chia sẻ ô tô trở nên khả thi hơn nhiều, đặc biệt là ở các khu vực đô thị có nhu cầu đi lại lớn.

If a significant proportion of the population chooses to use shared automated vehicles, mobility demand can be met by far fewer vehicles.

Nếu một tỷ lệ đáng kể dân số chọn sử dụng phương tiện tự động dùng chung, thì nhu cầu di chuyển có thể được đáp ứng bằng ít phương tiện hơn rất nhiều.

D

The Massachusetts Institute of Technology investigated automated mobility in Singapore, finding that fewer than 30 percent of the vehicles currently used would be required if fully automated car sharing could be implemented.

Viện Công nghệ Massachusetts đã điều tra phương tiện di chuyển tự động ở Singapore, nhận thấy rằng ít hơn 30 phần trăm phương tiện hiện đang được sử dụng sẽ được yêu cầu nếu có thể triển khai chia sẻ ô tô hoàn toàn tự động.

 If this is the case, it might mean that we need to manufacture far fewer vehicles to meet demand. However, the number of trips being taken would probably increase, partly because empty vehicles would have to be moved from one customer to the next.

Nếu đúng như vậy, điều đó có nghĩa là chúng ta cần sản xuất ít xe hơn để đáp ứng nhu cầu. Tuy nhiên, số lượng chuyến đi có thể sẽ tăng lên, một phần vì xe trống sẽ phải chuyển từ khách hàng này sang khách hàng khác.

Modelling work by the University of Michigan Transportation Research Institute suggests automated vehicles might reduce vehicle ownership by 43 percent, but that vehicles’ average annual mileage doubles as a result. As a consequence, each vehicle would be used more intensively and might need replacing sooner.

Công việc lập mô hình của Viện Nghiên cứu Giao thông Vận tải Đại học Michigan cho thấy các phương tiện tự động có thể giảm 43% quyền sở hữu phương tiện, nhưng kết quả là số dặm trung bình hàng năm của các phương tiện đó tăng gấp đôi. Do đó, mỗi phương tiện sẽ được sử dụng nhiều hơn và có thể cần thay thế sớm hơn.

This faster rate of turnover may mean that vehicle production will not necessarily decrease.

Tốc độ quay vòng nhanh hơn này có thể có nghĩa là sản lượng xe sẽ không nhất thiết giảm.

E

Automation may prompt other changes in vehicle manufacture.

Tự động hóa có thể thúc đẩy những thay đổi khác trong sản xuất phương tiện.

If we move to a model where consumers are tending not to own a single vehicle but to purchase access to a range of vehicles through a mobility provider, drivers will have the freedom to select one that best suits their needs for a particular journey, rather than making a compromise across all their requirements.

  Nếu chúng ta chuyển sang một mô hình mà người tiêu dùng có xu hướng không sở hữu một phương tiện duy nhất mà mua quyền truy cập vào nhiều loại phương tiện thông qua nhà cung cấp dịch vụ di động, người lái xe sẽ có quyền tự do lựa chọn phương tiện phù hợp nhất với nhu cầu của họ cho một hành trình cụ thể, thay vì thực hiện một thỏa hiệp trên tất cả các yêu cầu của họ.

Since, for most of the time, most of the seats in most cars are unoccupied, this may boost the production of a smaller, more efficient range of vehicles that suit the needs of individuals.

Vì trong phần lớn thời gian, hầu hết các ghế trong hầu hết các ô tô đều không có người ngồi, điều này có thể thúc đẩy việc sản xuất một loạt phương tiện nhỏ hơn, hiệu quả hơn phù hợp với nhu cầu của từng cá nhân.

Specialised vehicles may then be available for exceptional journeys, such as going on a family camping trip or helping a son or daughter move to university.

Sau đó, các phương tiện chuyên dụng có thể được cung cấp cho những chuyến đi đặc biệt, chẳng hạn như đi cắm trại cùng gia đình hoặc giúp con trai hoặc con gái chuyển đến trường đại học.

F

There are a number of hurdles to overcome in delivering automated vehicles to our roads.

một số trở ngại cần vượt qua trong việc đưa các phương tiện tự động đến các con đường của chúng ta.

These include the technical difficulties in ensuring that the vehicle works reliably in the infinite range of traffic, weather and road situations it might encounter; the regulatory challenges in understanding how liability and enforcement might change when drivers are no longer essential for vehicle operation; and the societal changes that may be required for communities to trust and accept automated vehicles as being a valuable part of the mobility landscape.

Chúng bao gồm những khó khăn kỹ thuật trong việc đảm bảo rằng phương tiện hoạt động đáng tin cậy trong vô số tình huống giao thông, thời tiết và đường xá mà nó có thể gặp phải; những thách thức về quy định trong việc hiểu trách nhiệm pháp lý và việc thực thi có thể thay đổi như thế nào khi người lái xe không còn cần thiết cho việc vận hành phương tiện; và những thay đổi xã hội có thể cần thiết để cộng đồng tin tưởng và chấp nhận các phương tiện tự động như một phần có giá trị trong bối cảnh di chuyển.

G

It’s clear that there are many challenges that need to be addressed but, through robust and targeted research, these can most probably be conquered within the next 10 years.

Rõ ràng là có nhiều thách thức cần được giải quyết, nhưng thông qua nghiên cứu mạnh mẽ và có mục tiêu, những thách thức này hầu như có thể được chinh phục trong vòng 10 năm tới.

Mobility will change in such potentially significant ways and in association with so many other technological developments, such as telepresence and virtual reality, that it is hard to make concrete predictions about the future.

Tính di động sẽ thay đổi theo những cách có ý nghĩa tiềm tàng và cùng với rất nhiều sự phát triển công nghệ khác, chẳng hạn như hiện diện từ xa và thực tế ảo, đến mức khó có thể đưa ra dự đoán cụ thể về tương lai.

However, one thing is certain: change is coming, and the need to be flexible in response to this will be vital for those involved in manufacturing the vehicles that will deliver future mobility.

Tuy nhiên, có một điều chắc chắn: sự thay đổi đang đến và nhu cầu linh hoạt để đáp ứng điều này sẽ rất quan trọng đối với những người tham gia sản xuất các phương tiện sẽ mang lại khả năng di chuyển trong tương lai.

 

Học thêm các bài dịch sách Cambridge IELTS mới nhất 👇👇👇

Nutmeg – A Valuable Spice – Cambridge IELTS 15, Test 1

Roman Tunnels – Cambridge IELTS 16, Test 4