The risks agriculture faces in developing countries– Cambridge IELTS 12, Test 2

The risks agriculture faces in developing countries

Những rủi ro mà nông nghiệp phải đối mặt ở các nước đang phát triển

Synthesis of an online debate*

Tổng hợp một cuộc tranh luận trực tuyến*

A

Two things distinguish food production from all other productive activities: first, every single person needs food each day and has a right to it; and second, it is hugely dependent on nature.

Hai điều phân biệt sản xuất lương thực với tất cả các hoạt động sản xuất khác: thứ nhất, mọi người đều cần thức ăn mỗi ngày và có quyền đối với nó; và thứ hai, nó phụ thuộc rất nhiều vào thiên nhiên.

These two unique aspects, one political, the other natural, make food production highly vulnerable and different from any other business. At the same time, cultural values are highly entrenched in food and agricultural systems worldwide.

Hai khía cạnh độc đáo này, một chính trị, một tự nhiên, làm cho sản xuất lương thực rất dễ bị tổn thương và khác với bất kỳ hoạt động kinh doanh nào khác. Đồng thời, các giá trị văn hóa đã ăn sâu vào các hệ thống lương thực và nông nghiệp trên toàn thế giới.

B

Farmers everywhere face major risks, including extreme weather, long-term climate change, and price volatility in input and product markets.

Nông dân ở khắp mọi nơi phải đối mặt với những rủi ro lớn, bao gồm thời tiết khắc nghiệt, biến đổi khí hậu dài hạn và biến động giá cả trên thị trường đầu vào và sản phẩm.

However, smallholder farmers in developing countries must in addition deal with adverse environments, both natural, in terms of soil quality, rainfall, etc., and human, in terms of infrastructure, financial systems, markets, knowledge, and technology.

Tuy nhiên, nông dân sản xuất nhỏ ở các nước đang phát triển phải đối phó với môi trường bất lợi, cả tự nhiên, về/liên quan tới  chất lượng đất, lượng mưa, v.v., và con người, về cơ sở hạ tầng, hệ thống tài chính, thị trường, kiến thức và công nghệ.

 Counter-intuitively, hunger is prevalent among many smallholder farmers in the developing world.

Ngược lại với trực giác, nạn đói phổ biến ở nhiều hộ nông dân sản xuất nhỏ ở các nước đang phát triển.

C

Participants in the online debate argued that our biggest challenge is to address the underlying causes of the agricultural system’s inability to ensure sufficient food for all, and they identified as drivers of this problem our dependency on fossil fuels and unsupportive government policies.

Những người tham gia cuộc tranh luận trực tuyến lập luận rằng thách thức lớn nhất của chúng ta là giải quyết các nguyên nhân cơ bản khiến hệ thống nông nghiệp không thể đảm bảo đủ lương thực cho tất cả mọi người và họ xác định nguyên nhân dẫn đến vấn đề này là sự phụ thuộc của chúng ta vào nhiên liệu hóa thạch và các chính sách không hỗ trợ của chính phủ.

D

On the question of mitigating the risks farmers face, most essayists called for greater state intervention.

Về vấn đề giảm thiểu rủi ro mà nông dân gặp phải, hầu hết các nhà tiểu luận đều kêu gọi sự can thiệp nhiều hơn của nhà nước.

In his essay, Kanayo F. Nwanze, President of the International Fund for Agricultural Development, argued that governments can significantly reduce risks for farmers by providing basic services like roads to get produce more efficiently to markets, or water and food storage facilities to reduce losses.

Trong bài luận của mình, Kanayo F. Nwanze, Chủ tịch Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế, lập luận rằng các chính phủ có thể giảm đáng kể rủi ro cho nông dân bằng cách cung cấp các dịch vụ cơ bản như đường để đưa nông phẩm ra thị trường hiệu quả hơn, hoặc các cơ sở dự trữ nước và thực phẩm để giảm tổn thất .

 

Sophia Murphy, senior advisor to the Institute for Agriculture and Trade Policy, suggested that the procurement and holding of stocks by governments can also help mitigate wild swings in food prices by alleviating uncertainties about market supply.

Sophia Murphy, cố vấn cấp cao của Viện Chính sách Nông nghiệp và Thương mại, gợi ý rằng việc mua sắm và dự trữ của chính phủ cũng có thể giúp giảm thiểu sự biến động mạnh của giá lương thực bằng cách giảm bớt những bất ổn về nguồn cung thị trường.

E

Shenggen Fan, Director General of the International Food Policy Research Institute, help up social safety nets and public welfare programmes in Ethiopia, Brazil, and Mexico as valuable ways to address poverty among farming families and reduce their vulnerability to agriculture shocks.

Shenggen Fan, Tổng Giám đốc Viện Nghiên cứu Chính sách Lương thực Quốc tế, giúp xây dựng các mạng lưới an sinh xã hộicác chương trình phúc lợi công cộng ở Ethiopia, Brazil và Mexico như những cách hữu ích để giải quyết tình trạng nghèo đói của các gia đình nông dân và giảm khả năng bị tổn thương của họ trước các cú sốc nông nghiệp.

However, some commentators responded that cash transfers to poor families do not necessarily translate into increased food security, as these programs do not always strengthen food production or raise incomes.

Tuy nhiên, một số nhà bình luận trả lời rằng trợ cấp tiền mặt cho các gia đình nghèo không nhất thiết đồng nghĩa với việc tăng cường an ninh lương thực, vì các chương trình này không phải lúc nào cũng tăng cường sản xuất lương thực hoặc tăng thu nhập.

Regarding state subsidies for agriculture, Rokeya Kabir, Executive Director of Bangladesh Nari Pragati Sangha, commented in her essay that these ‘have not compensated for the stranglehold exercised by private traders.

Về các khoản trợ cấp của nhà nước cho nông nghiệp, Rokeya Kabir, Giám đốc điều hành của Bangladesh Nari Progati Sangha, đã nhận xét trong bài luận của mình rằng những khoản trợ cấp này ‘không bù đắp được cho sự kìm kẹp của các thương nhân tư nhân.

 

In fact, studies show that sixty percent of beneficiaries of subsidies are not poor, but rich landowners and non-farmer traders.’

Trên thực tế, các nghiên cứu cho thấy rằng 60% những người được hưởng trợ cấp không phải là người nghèo, mà là những chủ đất giàu có và những người buôn bán phi nông nghiệp.’

F

Nwanze, Murphy, and Fan argued that private risk management tools, like private insurance, commodity futures markets, and rural finance can help small-scale producers mitigate risk and allow for investment in improvements.

Nwanze, Murphy và Fan lập luận rằng các công cụ quản lý rủi ro tư nhân, như bảo hiểm tư nhân, thị trường tương lai hàng hóa và tài chính nông thôn có thể giúp các nhà sản xuất quy mô nhỏ giảm thiểu rủi ro và cho phép đầu tư vào cải tiến.

Kabir warned that financial support schemes often encourage the adoption of high-input agricultural practices, which in the medium term may raise production costs beyond the value of their harvests.

Kabir cảnh báo rằng các chương trình hỗ trợ tài chính thường khuyến khích áp dụng các biện pháp nông nghiệp đầu vào cao, trong trung hạn có thể làm tăng chi phí sản xuất vượt quá giá trị thu hoạch của họ.

Murphy noted that when futures markets become excessively financialised they can contribute to short-term price volatility, which increases farmers’ food insecurity.

Murphy lưu ý rằng khi thị trường kỳ hạn trở nên tài chính hóa quá mức, chúng có thể góp phần gây ra biến động giá ngắn hạn, làm tăng tình trạng mất an ninh lương thực của nông dân.

Many participants and commentators emphasized that greater transparency in markets is needed to mitigate the impact of volatility and make it evident whether adequate stocks and supplies are available.

Nhiều người tham gia và các nhà bình luận nhấn mạnh rằng cần có sự minh bạch hơn trên thị trường để giảm thiểu tác động của sự biến động và làm rõ liệu có đủ hàng và nguồn cung hay không.

 

Others contended that agribusiness companies should be held responsible for paying for negative side effects.

Những người khác cho rằng các công ty kinh doanh nông nghiệp phải chịu trách nhiệm thanh toán cho các tác dụng phụ tiêu cực.

G

Many essayists mentioned climate change and its consequences for small-scale agriculture.

Nhiều nhà tiểu luận đã đề cập đến biến đổi khí hậu và hậu quả của nó đối với nền nông nghiệp quy mô nhỏ.

Fan explained that ‘in addition to reducing crop yields, climate change increases the magnitude and frequency of extreme weather events, which increase smallholder vulnerability.’ The growing unpredictability of weather patterns increases farmers’ difficulty in managing weather-related risks.

Fan giải thích rằng ‘ngoài việc làm giảm năng suất cây trồng, biến đổi khí hậu còn làm tăng cường độ và tần suất của các hiện tượng thời tiết cực đoan, làm tăng tính dễ bị tổn thương của các hộ sản xuất nhỏ.’ Các kiểu thời tiết ngày càng khó đoán định khiến nông dân gặp khó khăn trong việc quản lý các rủi ro liên quan đến thời tiết.

According to this author, one solution would be to develop crop varieties that are more resilient to new climate trends and extreme weather patterns.

Theo tác giả này, một giải pháp là phát triển các giống cây trồng có khả năng chống chọi tốt hơn với các xu hướng khí hậu mới và các kiểu thời tiết khắc nghiệt.

Accordingly, Pat Mooney, co-founder and executive director of the ETC Group, suggested that ‘if we are to survive climate change, we must adopt policies that let peasants diversify the plant and animal species and varieties/breeds that make up our menus.’

Do đó, Pat Mooney, đồng sáng lập và giám đốc điều hành của Tổ chức ETC, đã đề xuất rằng “nếu chúng ta muốn sống sót qua biến đổi khí hậu, chúng ta phải áp dụng các chính sách cho phép người nông dân đa dạng hóa các loài thực vật và động vật, các biến thể/chủng loại tạo nên thực đơn của chúng ta”.

Some participating authors and commentators argued in favor of community-based and autonomous risk management strategies through collective action groups, co-operatives, or producers’ groups.

Một số tác giả và nhà bình luận tham gia lập luận ủng hộ các chiến lược quản lý rủi ro dựa vào cộng đồng và tự chủ thông qua các nhóm hành động tập thể, hợp tác xã hoặc nhóm sản xuất.

Such groups enhance market opportunities for small-scale producers, reduce marketing costs and synchronize buying and selling with seasonal price conditions.

Những nhóm như vậy nâng cao cơ hội thị trường cho các nhà sản xuất quy mô nhỏ, giảm chi phí tiếp thị và đồng bộ hóa việc mua và bán với các điều kiện giá theo mùa.

According to Murphy, collective action offers an important way for farmers to strengthen their political and economic bargaining power, and to reduce their business risks.’

Theo Murphy, hành động tập thể mang lại một cách quan trọng để nông dân tăng cường khả năng thương lượng chính trị và kinh tế, đồng thời giảm rủi ro kinh doanh của họ.’

One commentator, Giel Ton, warned that collective action does not come as a free good. It takes time, effort, and money to organize, build trust, and experiment.

  Một nhà bình luận, Giel Ton, cảnh báo rằng hành động tập thể không phải là một điều tốt miễn phí. Phải mất thời gian, công sức và tiền bạc để tổ chức, xây dựng niềm tin và thử nghiệm.

Others, like Marcel Vernooij and Marcel Beukeboom, suggested that in order to ‘apply what we already know’, all stakeholders, including business, government, scientists, and civil society, must work together, starting at the beginning of the value chain.

Những người khác, như Marcel Vernooij và Marcel Beukboom, gợi ý rằng để ‘áp dụng những gì chúng ta đã biết’, tất cả các bên liên quan, bao gồm doanh nghiệp, chính phủ, nhà khoa học và xã hội dân sự, phải làm việc cùng nhau, bắt đầu từ đầu chuỗi giá trị.

I

Some participants explained that market price volatility is often worsened by the presence of intermediary purchasers who, taking advantage of farmers’ vulnerability, dictate prices.

Một số người tham gia giải thích rằng sự biến động giá thị trường thường trở nên tồi tệ hơn do sự hiện diện của những người mua trung gian, những người lợi dụng sự dễ bị tổn thương của nông dân để ép giá.

One commentator suggested farmers can gain greater control over prices and minimize price volatility by selling directly to consumers.

  Một nhà bình luận cho rằng nông dân có thể kiểm soát giá tốt hơn và giảm thiểu biến động giá bằng cách bán trực tiếp cho người tiêu dùng.

Similarly, Sonali Bisht, founder, and advisor to the Institute of Himalayan Environmental Research and Education (INHERE), India, wrote that community-supported agriculture, where consumers invest in local farmers by subscription and guarantee producers a fair price, is a risk-sharing model worth more attention.

Tương tự, Sonali Bisht, người sáng lập và cố vấn cho Viện Nghiên cứu và Giáo dục Môi trường Himalaya (INHERE), Ấn Độ, viết rằng nông nghiệp được hỗ trợ bởi cộng đồng, trong đó người tiêu dùng đầu tư vào các nông dân địa phương bằng cách đăng ký và đảm bảo cho nhà sản xuất một giá cả hợp lý, đó là một mô hình chia sẻ rủi ro đáng được chú ý hơn.

Direct food distribution systems not only encourage small-scale agriculture but also give consumers more control over the food they consume, she wrote.

Bà viết: “Các hệ thống phân phối thực phẩm trực tiếp không chỉ khuyến khích nông nghiệp quy mô nhỏ mà còn cho phép người tiêu dùng kiểm soát nhiều hơn thực phẩm họ tiêu thụ.

———————

* The personal names in the text refer to the authors of written contributions to the online debate.

* Tên cá nhân trong văn bản đề cập đến tác giả của những đóng góp bằng văn bản cho cuộc tranh luận trực tuyến.

 

Học thêm các bài dịch sách Cambridge IELTS mới nhất 👇👇👇

What’s the purpose of gaining knowledge? – Cambridge IELTS 12, Test 1

COLLECTING AS A HOBBY – Cambridge IELTS 12, Test 1