COLLECTING AS A HOBBY – Cambridge IELTS 12, Test 1

COLLECTING AS A HOBBY

SƯU TẦM NHƯ MỘT SỞ THÍCH

Collecting must be one of the most varied of human activities, and it’s one that many of us psychologists find fascinating.

Thu thập phải là một trong những hoạt động đa dạng nhất của con người và đó là hoạt động mà nhiều nhà tâm lý học trong chúng ta thấy hấp dẫn.

 

Many forms of collecting have been dignified with a technical name: an archtophilist collects teddy bears, a philatelist collects postage stamps, and a deltiologist collects postcards.

  Nhiều hình thức thu thập đã được trang trọng với một cái tên kỹ thuật: một người đam mê sưu tầm gấu bông gọi là archtophilist, một người sưu tập tem gọi là philatelist, và một người sưu tập bưu thiếp gọi là deltiologist.

Amassing hundreds or even thousands of postcards, chocolate wrappers or whatever, takes time, energy, and money that could surely be put to much more productive use.

Tích lũy hàng trăm hoặc thậm chí hàng nghìn tấm bưu thiếp, giấy gói sô cô la hoặc bất cứ thứ gì cần có thời gian, năng lượng và tiền bạc mà chắc chắn có thể được sử dụng hiệu quả hơn nhiều.

And yet there are millions of collectors around the world. Why do they do it?

Và vẫn có hàng triệu nhà sưu tập trên khắp thế giới. Tại sao họ làm điều đó?

 

There are the people who collect because they want to make money – this could be called an instrumental reason for collecting; that is, collecting as a means to an end. They’ll look for, say, antiques that they can buy cheaply and expect to be able to sell at a profit.

Có những người sưu tập vì muốn kiếm tiền – đây có thể gọi là lý do công cụ để sưu tập; nghĩa là, thu thập như một phương tiện để đạt được mục đích. Chẳng hạn, họ sẽ tìm kiếm những món đồ cổ mà họ có thể mua với giá rẻ và hy vọng có thể bán được lãi.

 

But there may well be a psychological element, too buying cheap and selling dear can give the collector a sense of triumph. And as selling online is so easy, more and more people are joining in.

Nhưng cũng có thể có một yếu tố tâm lý – mua rẻ và bán đắt có thể mang lại cho người sưu tập cảm giác chiến thắng. Và vì bán hàng trực tuyến quá dễ dàng nên ngày càng có nhiều người tham gia.

Many collectors collect to develop their social life, attending meetings with a group of collectors and exchanging information on items.

Nhiều nhà sưu tập sưu tập để phát triển đời sống xã hội của họ, tham dự các cuộc họp của một nhóm các nhà sưu tập và trao đổi thông tin về các mặt hàng.

 

This is a variant on joining a bridge club or a gym and similarly brings them into contact with like-minded people.

Đây là một biến thể của việc tham gia câu lạc bộ cờ bạc bridge hoặc câu lạc bộ thể dục, và tương tự mang lại cơ hội gặp gỡ những người cùng chí hướng.

Another motive for collecting is the desire to find something special, or a particular example of the collected item, such as a rare early recording by a particular singer.

Một động cơ khác để thu thập là mong muốn tìm thấy thứ gì đó đặc biệt hoặc một ví dụ cụ thể về vật phẩm được sưu tập, chẳng hạn như bản thu âm ban đầu hiếm hoi của một ca sĩ cụ thể.

 

Some may spend their whole lives on the hunt for this. Psychologically, this can give a purpose to a life that otherwise feels aimless.

Một số có thể dành cả cuộc đời của họ để săn lùng điều này. Về mặt tâm lý, điều này có thể mang lại mục đích cho một cuộc sống mà nếu không thì cảm thấy không có mục đích.

There is a danger, though, that if the individual is ever lucky enough to find what they’re looking for, rather than celebrating their success, they may feel empty, now that the goal that drove them on has gone.

Tuy nhiên, có một mối nguy hiểm là nếu cá nhân đó đủ may mắn để tìm thấy thứ họ đang tìm kiếm, thay vì ăn mừng thành công của họ, thì họ có thể cảm thấy trống rỗng, vì giờ đây mục tiêu thúc đẩy họ đã không còn nữa.

 

If you think about collecting postage stamps, another potential reason for it – or, perhaps, a result of collecting – is its educational value.

Nếu bạn nghĩ về việc sưu tập tem bưu chính, thì một lý do tiềm ẩn khác cho việc đó – hoặc có lẽ là kết quả của việc sưu tập – là giá trị giáo dục của nó.

Stamp collecting opens a window to other countries and to the plants, animals, or famous people shown on their stamps.

Việc sưu tập tem mở ra cơ hội đến các quốc gia khác, đến các loài thực vật, động vật hoặc những người nổi tiếng được in trên tem của họ.

 

Similarly, in the 19th century, many collectors amassed fossils, animals, and plants from around the globe, and their collections provided a vast amount of information about the natural world. Without those collections, our understanding would be greatly inferior to what it is.

Tương tự như vậy, vào thế kỷ 19, nhiều nhà sưu tập đã tích lũy hóa thạch, động vật và thực vật từ khắp nơi trên thế giới và bộ sưu tập của họ cung cấp một lượng lớn thông tin về thế giới tự nhiên. Nếu không có những bộ sưu tập đó, sự hiểu biết của chúng ta sẽ kém đi rất nhiều.

In the past – and nowadays, too, though to a lesser extent a popular form of collecting, particularly among boys and men, was trainspotting.

Trong quá khứ – và ngày nay cũng vậy, mặc dù ở mức độ thấp hơn – một hình thức sưu tập phổ biến, đặc biệt là ở nam giới và nam giới, là tìm kiếm trên tàu hỏa.

 

This might involve trying to see every locomotive of a particular type, using published data that identifies each one, and ticking off each engine as it is seen.

Điều này có thể liên quan đến việc cố gắng xem mọi đầu máy thuộc một loại cụ thể, sử dụng dữ liệu đã xuất bản để xác định từng loại và đánh dấu vào từng động cơ khi nó được nhìn thấy.

Trainspotters exchange information, these days often by mobile phone, so they can work out where to go, to see a particular engine.

Những người theo dõi tàu hỏa trao đổi thông tin, ngày nay thường qua điện thoại di động, để họ có thể tìm ra nơi cần đến, để xem một động cơ cụ thể.

 

As a by-product, many practitioners of the hobby become very knowledgeable about railway operations, or the technical specifications of different engine types.

Như một sản phẩm phụ, nhiều người tham gia sở thích này trở nên rất hiểu biết về hoạt động đường sắt hoặc các thông số kỹ thuật của các loại động cơ khác nhau.

Similarly, people who collect dolls may go beyond simply enlarging their collection, and develop an interest in the way that dolls are made, or the materials that are used.

Tương tự như vậy, những người sưu tập búp bê có thể không chỉ mở rộng bộ sưu tập của họ mà còn quan tâm đến cách làm búp bê hoặc vật liệu được sử dụng.

 

These have changed over the centuries from the wood that was standard in 16th century Europe, through the wax and porcelain of later centuries, to the plastics of today’s dolls.

Những thứ này đã thay đổi qua nhiều thế kỷ từ gỗ vốn là tiêu chuẩn ở châu Âu thế kỷ 16, qua sáp và sứ của các thế kỷ sau, sang nhựa của búp bê ngày nay.

Or collectors might be inspired to study how dolls reflect notions of what children like, or ought to like.

Hoặc các nhà sưu tập có thể được truyền cảm hứng để nghiên cứu cách búp bê phản ánh quan niệm về những gì trẻ em thích hoặc phải thích.

 

Not all collectors are interested in learning from their hobby, though, so what we might call a psychological reason for collecting is the need for a sense of control, perhaps as a way of dealing with insecurity.

Tuy nhiên, không phải tất cả các nhà sưu tập đều quan tâm đến việc học hỏi từ sở thích của họ, vì vậy cái mà chúng ta có thể gọi là lý do tâm lý để sưu tập là nhu cầu về cảm giác kiểm soát, có lẽ như một cách để đối phó với sự bất an.

Stamps collectors, for instance, arrange their stamps in albums, usually very neatly, organizing their collection according to certain commonplace principles – perhaps by country in alphabetical order, or grouping stamps by what they depict – people, birds, maps, and so on.

Ví dụ, những người sưu tập tem sắp xếp tem của họ trong album, thường rất gọn gàng, sắp xếp bộ sưu tập của họ theo những nguyên tắc thông thường nhất định – có thể theo quốc gia theo thứ tự bảng chữ cái, hoặc nhóm tem theo những gì chúng mô tả – người, chim, bản đồ, v.v.

 

One reason, conscious or not, for what someone chooses to collect is to show the collector’s individualism.

Một lý do, dù có ý thức hay không, đối với thứ mà ai đó chọn sưu tập là để thể hiện chủ nghĩa cá nhân của người sưu tập.

Someone who decides to collect something as unexpected as dos collars, for instance, may be conveying their belief that they must be interesting themselves.

Ví dụ, một người nào đó quyết định thu thập một thứ gì đó bất ngờ như vòng cổ dos, có thể truyền đạt niềm tin của họ rằng bản thân họ phải thú vị.

 

And believe it or not, there is at least one dog collar museum in existence, and it grew out of a personal collection.

  Và tin hay không thì tùy, có ít nhất một bảo tàng vòng cổ cho chó đang tồn tại và nó phát triển từ một bộ sưu tập cá nhân.

Of course, all hobbies give pleasure, but the common factor in collecting is usually passion: pleasure is putting it far too mildly.

Tất nhiên, tất cả các sở thích đều mang lại niềm vui, nhưng yếu tố phổ biến trong việc sưu tập thường là niềm đam mê: niềm vui đang đặt nó quá nhẹ nhàng.

 

More than most other hobbies, collecting can be totally engrossing, and can give a strong sense of personal fulfillment.

Hơn hầu hết các sở thích khác, sưu tập có thể khiến bạn hoàn toàn say mê và có thể mang lại cảm giác thỏa mãn cá nhân mạnh mẽ.

 

To non-collectors, it may appear an eccentric, if harmless, way of spending time, but potentially, collecting has a lot going for it.

Đối với những người không phải là nhà sưu tập, nó có thể xuất hiện một cách lập dị, nếu vô hại, nhưng có khả năng, việc sưu tập có rất nhiều lợi ích cho nó.

Học thêm các bài dịch sách Cambridge IELTS mới nhất 👇👇👇

Cork– Cambridge IELTS 12, Test 1

Book Review – Cambridge IELTS 13, Test 4