Stonehenge – Cambridge IELTS 18, Test 2

Stonehenge – Cambridge IELTS 18, Test 2

 

 

For centuries, historians and archaeologists have puzzled over the many mysteries of Stonehenge, a prehistoric monument that took an estimated 1,500 years to erect.

Trong nhiều thế kỷ, các nhà sử học và khảo cổ học đã bối rối trước nhiều bí ẩn của Stonehenge, một di tích thời tiền sử ước tính mất khoảng 1.500 năm để xây dựng.

Located on Salisbury Plain in southern England, it is comprised of roughly 100 massive upright stones placed in a circular layout.

Nằm trên đồng bằng Salisbury ở miền nam nước Anh, nó bao gồm khoảng 100 tảng đá thẳng đứng khổng lồ được sắp xếp theo bố cục hình tròn.

Archaeologists believe England’s most iconic prehistoric ruin was built in several stages with the earliest constructed 5,000 or more years ago.

Các nhà khảo cổ tin rằng tàn tích thời tiền sử mang tính biểu tượng nhất của nước Anh được xây dựng theo nhiều giai đoạn với giai đoạn sớm nhất được xây dựng cách đây 5.000 năm trở lên.

First, Neolithic* Britons used primitive tools, which may have been fashioned out of deer antlers, to dig a massive circular ditch and bank, or henge.

Đầu tiên, những người Anh thời kỳ đồ đá mới* đã sử dụng các công cụ nguyên thủy, có thể được làm từ gạc hươu, để đào một con mương và bờ mương hình tròn khổng lồ, hay còn gọi là hàng rào.

Deep pits dating back to that era and located within the circle may have once held a ring of timber posts, according to some scholars.

Theo một số học giả, những chiếc hố sâu có niên đại từ thời đó và nằm trong vòng tròn có thể từng chứa một vòng cột gỗ.

Several hundred years later, it is thought, Stonehenge’s builders hoisted an estimated 80 bluestones, 43 of which remain today, into standing positions and placed them in either a horseshoe or circular formation.

Người ta cho rằng vài trăm năm sau, những người xây dựng Stonehenge đã cẩu khoảng 80 viên đá xanh, 43 trong số đó vẫn còn cho đến ngày nay, vào các vị trí đứng và đặt chúng theo hình móng ngựa hoặc hình tròn.

These stones have been traced all the way to the Preseli Hills in Wales, some 300 kilometres from Stonehenge.

Những viên đá này đã được truy tìm đến tận Đồi Preseli ở Wales, cách Stonehenge khoảng 300 km.

How, then, did prehistoric builders without sophisticated tools or engineering haul these boulders, which weigh up to four tons, over such a great distance?

Vậy làm thế nào mà những người xây dựng thời tiền sử không có các công cụ hoặc kỹ thuật phức tạp có thể vận chuyển những tảng đá nặng tới bốn tấn này trên một khoảng cách xa như vậy?

According to one long-standing theory among archaeologists, Stonehenge’s builders fashioned sledges and rollers out of tree trunks to lug the bluestones from the Preseli Hills.

Theo một lý thuyết lâu đời của các nhà khảo cổ học, những người xây dựng Stonehenge đã tạo ra những chiếc xe trượt tuyết và xe lăn từ thân cây để kéo đá xanh từ Đồi Preseli.

They then transferred the boulders onto rafts and floated them first along the Welsh coast and then up the River Avon toward Salisbury Plain; alternatively, they may have towed each stone with a fleet of vessels.

Sau đó, họ chuyển những tảng đá lên bè và thả chúng đầu tiên dọc theo bờ biển xứ Wales rồi ngược dòng sông Avon về phía đồng bằng Salisbury; cách khác, họ có thể đã kéo từng viên đá bằng một đội tàu.

More recent archaeological hypotheses have them transporting the bluestones with supersized wicker baskets on a combination of ball bearings and long grooved planks, hauled by oxen.

Các giả thuyết khảo cổ học gần đây hơn cho rằng họ vận chuyển đá xanh bằng những chiếc giỏ đan bằng liễu gai siêu lớn trên sự kết hợp của các ổ bi và các tấm ván có rãnh dài, do bò kéo.

As early as the 1970s, geologists have been adding their voices to the debate over how Stonehenge came into being.

Ngay từ những năm 1970, các nhà địa chất đã góp tiếng nói của họ vào cuộc tranh luận về việc Stonehenge ra đời như thế nào.

Challenging the classic image of industrious builders pushing, carting, rolling or hauling giant stones from faraway Wales, some scientists have suggested that it was glaciers, not humans, that carried the bluestones to Salisbury Plain.

Thách thức hình ảnh cổ điển về những người thợ xây cần cù đẩy, xe đẩy, lăn hoặc kéo những tảng đá khổng lồ từ xứ Wales xa xôi, một số nhà khoa học cho rằng chính các sông băng, chứ không phải con người, đã mang đá xanh đến Đồng bằng Salisbury.

Most archaeologists have remained sceptical about this theory, however, wondering how the forces of nature could possibly have delivered the exact number of stones needed to complete the circle.

Tuy nhiên, hầu hết các nhà khảo cổ học vẫn hoài nghi về lý thuyết này, tự hỏi làm thế nào các lực lượng tự nhiên có thể cung cấp số lượng đá chính xác cần thiết để hoàn thành vòng tròn.

The third phase of construction took place around 2000 BCE. At this point, sandstone slabs – known as ‘sarsens’ – were arranged into an outer crescent or ring; some were assembled into the iconic three-pieced structures called trilithons that stand tall in the centre of Stonehenge.

Giai đoạn xây dựng thứ ba diễn ra vào khoảng năm 2000 trước Công nguyên. Tại thời điểm này, các phiến đá sa thạch – được gọi là ‘sarsens’ – được sắp xếp thành hình lưỡi liềm hoặc vòng ngoài; một số được lắp ráp thành cấu trúc ba mảnh mang tính biểu tượng được gọi là trilithons đứng sừng sững ở trung tâm của Stonehenge.

Some 50 of these stones are now visible on the site, which may once have contained many more.

Khoảng 50 trong số những viên đá này hiện có thể nhìn thấy trên trang web, nơi có thể từng chứa nhiều viên đá khác.

Radiocarbon dating has revealed that work continued at Stonehenge until roughly 1600 BCE, with the bluestones, in particular, being repositioned multiple times.

Việc xác định niên đại bằng carbon phóng xạ đã tiết lộ rằng công việc vẫn tiếp tục tại Stonehenge cho đến khoảng năm 1600 trước Công nguyên, đặc biệt là đá xanh đã được định vị lại nhiều lần.

But who were the builders of Stonehenge?

Nhưng những người xây dựng Stonehenge là ai?

In the 17th century, archaeologist John Aubrey made the claim that Stonehenge was the work of druids, who had important religious, judicial and political roles in Celtic** society.

Vào thế kỷ 17, nhà khảo cổ học John Aubrey đã tuyên bố rằng Stonehenge là tác phẩm của các tu sĩ, những người có vai trò quan trọng về tôn giáo, tư pháp và chính trị trong xã hội Celtic**.

This theory was widely popularized by the antiquarian William Stukeley, who had unearthed primitive graves at the site.

Lý thuyết này đã được phổ biến rộng rãi bởi nhà sưu tầm đồ cổ William Stukeley, người đã khai quật những ngôi mộ nguyên thủy tại địa điểm này.

Even today, people who identify as modern druids continue to gather at Stonehenge for the summer solstice.

Thậm chí ngày nay, những người được xác định là tu sĩ hiện đại vẫn tiếp tục tụ tập tại Stonehenge vào ngày hạ chí.

However, in the mid-20th century, radiocarbon dating demonstrated that Stonehenge stood more than 1,000 years before the Celts inhabited the region.

Tuy nhiên, vào giữa thế kỷ 20, phương pháp xác định niên đại bằng carbon phóng xạ đã chứng minh rằng Stonehenge đã tồn tại hơn 1.000 năm trước khi người Celt sinh sống ở khu vực này.

Many modern historians and archaeologists now agree that several distinct tribes of people contributed to Stonehenge, each undertaking a different phase of its construction.

Nhiều nhà sử học và khảo cổ học hiện đại đồng ý rằng một số bộ lạc khác nhau của những người đã đóng góp cho Stonehenge, mỗi người đảm nhận một giai đoạn xây dựng khác nhau.

Bones, tools and other artefacts found on the site seem to support this hypothesis.

Xương, công cụ và đồ tạo tác khác được tìm thấy trên trang web dường như ủng hộ giả thuyết này.

The first stage was achieved by Neolithic agrarians who were likely to have been indigenous to the British Isles.

Giai đoạn đầu tiên đạt được bởi những người nông dân thời kỳ đồ đá mới, những người có khả năng là người bản địa ở Quần đảo Anh.

Later, it is believed, groups with advanced tools and a more communal way of life left their mark on the site.

Sau đó, người ta tin rằng các nhóm với các công cụ tiên tiến và lối sống cộng đồng hơn đã để lại dấu ấn của họ trên trang web.

Some believe that they were immigrants from the European continent, while others maintain that they were probably native Britons, descended from the original builders.

Một số người tin rằng họ là những người nhập cư từ lục địa Châu Âu, trong khi những người khác cho rằng họ có thể là người Anh bản địa, có nguồn gốc từ những người thợ xây dựng ban đầu.

If the facts surrounding the architects and construction of Stonehenge remain shadowy at best, the purpose of the striking monument is even more of a mystery.

Nếu những sự thật xung quanh các kiến trúc sư và việc xây dựng Stonehenge vẫn còn mờ mịt, thì mục đích của tượng đài nổi bật thậm chí còn là một bí ẩn.

While there is consensus among the majority of modern scholars that Stonehenge once served the function of burial ground, they have yet to determine what other purposes it had.

Trong khi phần lớn các học giả hiện đại nhất trí rằng Stonehenge từng phục vụ chức năng chôn cất, họ vẫn chưa xác định được mục đích khác của nó.

In the 1960s, the astronomer Gerald Hawkins suggested that the cluster of megalithic stones operated as a form of calendar, with different points corresponding to astrological phenomena such as solstices, equinoxes and eclipses occurring at different times of the year.

Vào những năm 1960, nhà thiên văn học Gerald Hawkins cho rằng cụm đá cự thạch hoạt động như một dạng lịch, với các điểm khác nhau tương ứng với các hiện tượng chiêm tinh như điểm chí, điểm phân và nhật thực xảy ra vào các thời điểm khác nhau trong năm.

While his theory has received a considerable amount of attention over the decades, critics maintain that Stonehenge’s builders probably lacked the knowledge necessary to predict such events or that England’s dense cloud cover would have obscured their view of the skies.

Mặc dù lý thuyết của ông đã nhận được sự chú ý đáng kể trong nhiều thập kỷ, nhưng các nhà phê bình vẫn cho rằng những người xây dựng Stonehenge có lẽ thiếu kiến thức cần thiết để dự đoán những sự kiện như vậy hoặc rằng lớp mây dày đặc của nước Anh sẽ che khuất tầm nhìn của họ về bầu trời.

More recently, signs of illness and injury in the human remains unearthed at Stonehenge led a group of British archaeologists to speculate that it was considered a place of healing, perhaps because bluestones were thought to have curative powers.

Gần đây hơn, các dấu hiệu bệnh tật và thương tích trong hài cốt con người được khai quật tại Stonehenge đã khiến một nhóm các nhà khảo cổ học người Anh suy đoán rằng nó được coi là một nơi chữa bệnh, có lẽ vì đá xanh được cho là có khả năng chữa bệnh.

Học thêm các bài Cambridge IELTS 18 mới nhất 👇👇👇

Urban Farming

Conquering Earth’s Space Junk Problem