Urban Farming

Cambridge IELTS 18 – Test 1, Urban Farming

Nông nghiệp đô thị

In Paris, urban farmers are trying a soil-free approach to agriculture that uses less space and fewer resources.

Ở Paris, những người nông dân thành thị đang thử một cách tiếp cận nông nghiệp không sử dụng đất, sử dụng ít không gian hơn và ít tài nguyên hơn.

Could it help cities face the threats to our food supplies?

Nó có thể giúp các thành phố đối mặt với các mối đe dọa đối với nguồn cung cấp thực phẩm của chúng ta không?

On top of a striking new exhibition hall in southern Paris, the world’s largest urban rooftop farm has started to bear fruit.

Trên đỉnh của một phòng triển lãm mới nổi bật ở phía nam Paris, trang trại trên sân thượng đô thị lớn nhất thế giới đã bắt đầu đơm hoa kết trái.

Strawberries that are small intensely flavoured and resplendently red sprout abundantly from large plastic tubes.

Những quả dâu tây nhỏ, có hương vị đậm đà và màu đỏ rực rỡ mọc đầy từ những ống nhựa lớn.

Peer inside and you see the tubes are completely hollow, the roots of dozens of strawberry plants dangling down inside them.

Nhìn vào bên trong và bạn thấy những cái ống hoàn toàn rỗng, rễ của hàng chục cây dâu tây lủng lẳng bên trong chúng.

From identical vertical tubes nearby burst row upon row of lettuces; near those are aromatic herbs, such as basil, sage and peppermint.

Từ những ống thẳng đứng giống hệt nhau, hàng hàng xà lách nối tiếp nhau bùng nổ; gần đó là các loại thảo mộc thơm, chẳng hạn như húng quế, cây xô thơm và bạc hà.

Opposite, in narrow, horizontal trays packed not with soil but with coconut fibre, grow cherry tomatoes, shiny aubergines and brightly coloured chards.

Đối diện, trong những chiếc khay hẹp, nằm ngang, không phải bằng đất mà bằng xơ dừa, trồng cà chua bi, cà tím bóng và củ cải có màu sắc rực rỡ.

 

Pascal Hardy, an engineer and sustainable development consultant, began experimenting with vertical farming and aeroponic growing towers- as the soil-free plastic tubes are known – on his Paris apartment block roof five years ago.

Pascal Hardy, một kỹ sư và nhà tư vấn phát triển bền vững, đã bắt đầu thử nghiệm canh tác thẳng đứng và tháp phát triển khí canh – tên gọi của ống nhựa không chứa đất – trên mái nhà khu chung cư ở Paris của ông cách đây 5 năm.

The urban rooftop space above the exhibition hall is somewhat bigger: 14,000 square metres and almost exactly the size of a couple of football pitches.

Không gian trên mái nhà đô thị phía trên phòng triển lãm có phần lớn hơn: 14.000 mét vuông và gần bằng kích thước của một vài sân bóng đá.

Already, the team of young urban farmers who tend it have picked, in one day, 3,000 lettuces and 150 punnets of strawberries.

Hiện tại, nhóm nông dân trẻ thành thị chăm sóc nó đã hái được 3.000 cây rau diếp và 150 quả dâu tây trong một ngày.

When the remaining two-thirds of the vast open area is in production, 20 staff will harvest up to 1,000 kg of perhaps 35 different varieties of fruit and vegetables, every day.

Khi 2/3 diện tích đất trống rộng lớn còn lại được đưa vào sản xuất, 20 nhân viên sẽ thu hoạch tới 1.000 kg khoảng 35 loại trái cây và rau quả khác nhau mỗi ngày.

‘We’re not ever, obviously, going to feed the whole city this way,’ cautions Hardy.

Hardy cảnh báo: “Rõ ràng là chúng ta sẽ không bao giờ cung cấp thực phẩm cho cả thành phố theo cách này.

‘In the urban environment, you’re working with very significant practical constraints, clearly, on what you can do and where.

‘Trong môi trường đô thị, bạn đang làm việc với những ràng buộc thực tế rất quan trọng, rõ ràng, về những gì bạn có thể làm và ở đâu.

But if enough unused space can be developed like this, there’s no reason why you shouldn’t eventually target may be between 5% and 10% of consumption.’

Nhưng nếu có thể phát triển đủ không gian chưa sử dụng như thế này, thì không có lý do gì mà cuối cùng bạn không nên nhắm mục tiêu có thể từ 5% đến 10% mức tiêu thụ.’

 

Perhaps most significantly, however, this is a real-life showcase for the work of Hardy’s flourishing urban agriculture consultancy, Agripolis, which is currently fielding enquiries from around the world to design, build and equip a new breed of soil-free inner-city farm.

Tuy nhiên, có lẽ quan trọng nhất, đây là một buổi giới thiệu thực tế về công việc tư vấn nông nghiệp đô thị đang phát triển mạnh mẽ của Hardy, Agripolis, hiện đang thu hút các yêu cầu từ khắp nơi trên thế giới để thiết kế, xây dựng và trang bị một kiểu trang trại nội thành không sử dụng đất mới.

‘The method’s advantages are many,’ he says.

Ông nói: “Phương pháp này có rất nhiều ưu điểm.

‘First, I don’t much like the fact that most of the fruit and vegetables we eat have been treated with something like 17 different pesticides, or that the intensive farming techniques that produced them are such huge generators of greenhouse gases.

‘Đầu tiên, tôi không thích thực tế là hầu hết các loại trái cây và rau quả mà chúng ta ăn đã được xử lý bằng thứ gì đó giống như 17 loại thuốc trừ sâu khác nhau, hoặc các kỹ thuật thâm canh tạo ra chúng là nguồn tạo ra khí nhà kính khổng lồ.

 

I don’t much like the fact, either, that they’ve travelled an average of 2,000 refrigerated kilometres to my plate, that their quality is so poor, because the varieties are selected for their capacity to withstand such substantial journeys, or that 80% of the price I pay goes to wholesalers and transport companies, not the producers.’

Tôi cũng không thích thực tế là chúng đã di chuyển trung bình 2.000 km trong tủ lạnh để đến đĩa của tôi, rằng chất lượng của chúng quá kém, bởi vì các giống được chọn để có khả năng chịu được những hành trình dài như vậy, hoặc 80% giá tôi trả cho người bán buôn và công ty vận tải, không phải nhà sản xuất.’

 

Produce grown using this soil-free method, on the other hand- which relies solely on a small quantity of water, enriched with organic nutrients, pumped around a closed circuit of pipes, towers and trays- is ‘produced up here, and sold locally, just down there.

Mặt khác, nông sản được trồng bằng phương pháp không sử dụng đất này – chỉ dựa vào một lượng nước nhỏ, được làm giàu bằng chất dinh dưỡng hữu cơ, được bơm xung quanh một hệ thống ống, tháp và khay khép kín – được ‘sản xuất tại đây và bán tại địa phương , ngay dưới đó.

 

It barely travels at all,’ Hardy says. ‘You can select crop varieties for their flavour, not their resistance to the transport and storage chain, and you can pick them when they’re really at their best, and not before.’

Nó hầu như không di chuyển chút nào, ‘Hardy nói. ‘Bạn có thể chọn các giống cây trồng dựa trên hương vị của chúng chứ không phải khả năng chống chịu của chúng đối với chuỗi vận chuyển và lưu trữ, đồng thời bạn có thể chọn chúng khi chúng thực sự ở trạng thái tốt nhất chứ không phải trước đó.’

No soil is exhausted, and the water that gently showers the plants’ roots every 12 minutes is recycled, so the method uses 90% less water than a classic intensive farm for the same yield.

Không có đất bị cạn kiệt và nước nhẹ nhàng tưới vào rễ cây cứ sau 12 phút được tái chế, vì vậy phương pháp này sử dụng ít nước hơn 90% so với trang trại thâm canh cổ điển cho cùng một năng suất.

 

Urban farming is not, of course, a new phenomenon. Inner-city agriculture is booming from Shanghai to Detroit and Tokyo to Bangkok.

Tất nhiên, nông nghiệp đô thị không phải là một hiện tượng mới. Nông nghiệp nội thành đang bùng nổ từ Thượng Hải đến Detroit và Tokyo đến Bangkok.

Strawberries are being grown in disused shipping containers, and mushrooms in underground car parks. Aeroponic farming, he says, is ‘virtuous’.

Dâu tây đang được trồng trong các container vận chuyển không sử dụng, nấm trong bãi đậu xe ngầm. Anh ấy nói, canh tác khí canh là ‘có đạo đức’.

The equipment weighs little, can be installed on almost any flat surface and is cheap to buy: roughly 100 to 150 per square metre. It is cheap to run, too, consuming a tiny fraction of the electricity used by some techniques.

Thiết bị nặng nhẹ, có thể được lắp đặt trên hầu hết mọi bề mặt phẳng và giá mua rẻ: khoảng 100 đến 150 mỗi mét vuông. Nó cũng rẻ để chạy, tiêu thụ một phần nhỏ điện năng được sử dụng bởi một số kỹ thuật.

Produce grown this way typically sells at prices that, while generally higher than those of classic intensive agriculture, are lower than soil-based organic growers.

Nông sản được trồng theo cách này thường bán với giá, mặc dù nhìn chung cao hơn so với giá của nền nông nghiệp thâm canh cổ điển, nhưng lại thấp hơn so với những người trồng trọt hữu cơ trên đất.

There are limits to what farmers can grow this way, of course, and much of the produce is suited to the summer months.

Tất nhiên, có những giới hạn đối với những gì nông dân có thể trồng theo cách này, và phần lớn nông  sản phù hợp với những tháng mùa hè.

 

‘Root vegetables we cannot do, at least not yet,’ he says.

“Chúng tôi không thể làm rau củ, ít nhất là chưa,” anh nói.

‘Radishes are OK, but carrots, potatoes, that kind of thing- the roots are simply too long.

  ‘Củ cải thì được, nhưng cà rốt, khoai tây, những thứ như vậy – đơn giản là rễ quá dài.

Fruit trees are obviously not an option. And beans tend to take up a lot of space for not much return.

Cây ăn quả rõ ràng không phải là một lựa chọn. Và đậu có xu hướng chiếm nhiều không gian để thu lại không nhiều.

 

Nevertheless, urban farming of the kind being practised in Paris is one part of a bigger and fast-changing picture that is bringing food production closer to our lives.

’ Tuy nhiên, loại hình nông nghiệp đô thị đang được thực hiện ở Paris là một phần của bức tranh lớn hơn và đang thay đổi nhanh chóng đang đưa sản xuất lương thực đến gần hơn với cuộc sống của chúng ta.

 

Học thêm các bài Cambridge IELTS 18 mới nhất 👇👇👇

Forest Management In Pennsylvania, USA

Conquering Earth’s Space Junk Problem