Saving bugs to find new drugs – Cambridge IELTS 14, Test 3

Saving bugs to find new drugs

BẢO VỆ BỌ ĐỂ TÌM RA THUỐC MỚI

Zoologist Ross Piper looks at the potential of insects in pharmaceutical research

Nhà động vật học Ross Piper xem xét tiềm năng của côn trùng trong nghiên cứu dược phẩm

A

More drugs than you might think are derived from, or inspired by, compounds found in living things.

Nhiều loại thuốc hơn bạn nghĩ có nguồn gốc từ hoặc lấy cảm hứng từ các hợp chất được tìm thấy trong các sinh vật sống.

Looking to nature for the soothing and curing of our ailments is nothing new – we have been doing it for tens of thousands of years.

Tìm đến thiên nhiên để xoa dịu chữa lành bệnh tật của chúng ta không có gì mới – chúng ta đã làm điều đó hàng chục nghìn năm.

You only have to look at other primates – such as the capuchin monkeys who rub themselves with toxin-oozing millipedes to deter mosquitoes or the chimpanzees who use noxious forest plants to rid themselves of intestinal parasites – to realize that our ancient ancestors too probably had a basic grasp of medicine.

Bạn chỉ cần nhìn vào các loài linh trưởng khác – chẳng hạn như loài khỉ capuchin chà xát cơ thể bằng những con cuốn chiếu tiết ra độc tố để xua đuổi muỗi, hoặc loài tinh tinh sử dụng các loại cây rừng độc hại để loại bỏ ký sinh trùng đường ruột – để nhận ra rằng tổ tiên xa xưa của chúng ta có lẽ cũng đã nắm được những kiến thức cơ bản về y học.

B

Pharmaceutical science and chemistry built on these ancient foundations and perfected the extraction, characterization, modification, and testing of these natural products.

Khoa học dược phẩm và hóa học được xây dựng trên những nền tảng cổ xưa này và hoàn thiện việc chiết xuất, mô tả đặc tính, sửa đổi và thử nghiệm các sản phẩm tự nhiên này.

Then, for a while, modern pharmaceutical science moved its focus away from nature and into the laboratory, designing chemical compounds from scratch.

Sau đó, trong một thời gian, khoa học dược phẩm hiện đại đã chuyển trọng tâm ra khỏi tự nhiên và hướng vào phòng thí nghiệm, thiết kế các hợp chất hóa học từ đầu.

The main cause of this shift is that although there are plenty of promising chemical compounds in nature, finding them is far from easy.

Nguyên nhân chính của sự thay đổi này là mặc dù có rất nhiều hợp chất hóa học đầy hứa hẹn trong tự nhiên nhưng việc tìm kiếm chúng không hề dễ dàng.

Securing sufficient numbers of the organism in question, isolating and characterizing the compounds of interest, and producing large quantities of these compounds are all significant hurdles.

Đảm bảo đủ số lượng sinh vật được đề cập, phân lậpmô tả đặc điểm của các hợp chất quan tâm và sản xuất số lượng lớn các hợp chất này đều là những trở ngại đáng kể.

C

Laboratory-based drug discovery has achieved varying levels of success, something which has now prompted the development of new approaches focusing once again on natural products.

Khám phá thuốc dựa trên phòng thí nghiệm đã đạt được các mức độ thành công khác nhau, điều này hiện đã thúc đẩy sự phát triển của các phương pháp tiếp cận mới một lần nữa tập trung vào các sản phẩm tự nhiên.

With the ability to mine genomes for useful compounds, it is now evident that we have barely scratched the surface of nature’s molecular diversity.

Với khả năng khai thác bộ gen để tìm các hợp chất hữu ích, giờ đây rõ ràng là chúng ta hầu như chưa chạm đến bề mặt đa dạng phân tử của tự nhiên.

This realization, together with several looming health crises, such as antibiotic resistance, has put bioprospecting – the search for useful compounds in nature – firmly back on the map.

Nhận thức này, cùng với một số cuộc khủng hoảng sức khỏe sắp xảy ra, chẳng hạn như kháng thuốc kháng sinh, đã đưa hoạt động nghiên cứu sinh học – tìm kiếm các hợp chất hữu ích trong tự nhiên trở lại một cách vững chắc trên bản đồ.

D

Insects are the undisputed masters of the terrestrial domain, where they occupy every possible niche. Consequently, they have a bewildering array of interactions with other organisms, something which has driven the evolution of an enormous range of very interesting compounds for defensive and offensive purposes.

Côn trùng là bậc thầy không thể tranh cãi của lĩnh vực trên cạn, nơi chúng chiếm mọi ngóc ngách có thể. Do đó, chúng có một loạt các tương tác khó hiểu với các sinh vật khác, điều gì đó đã thúc đẩy sự tiến hóa của một loạt các hợp chất rất thú vị cho mục đích phòng thủ và tấn công.

Their remarkable diversity exceeds that of every other group of animals on the planet combined. Yet even though insects are far and away the most diverse animals in existence, their potential as sources of therapeutic compounds is yet to be realized.

  Sự đa dạng đáng chú ý của chúng vượt xa sự đa dạng của mọi nhóm động vật khác trên hành tinh cộng lại. Tuy nhiên, mặc dù côn trùng là loài động vật đa dạng nhất đang tồn tại, nhưng tiềm năng của chúng như là nguồn cung cấp các hợp chất trị liệu vẫn chưa được thực hiện.

E

From the tiny proportion of insects that have been investigated, several promising compounds have been identified.

Từ một tỷ lệ nhỏ côn trùng đã được nghiên cứu, một số hợp chất đầy hứa hẹn đã được xác định.

For example, alloferon, an antimicrobial compound produced by blowfly larvae, is used as an antiviral and antitumor agent in South Korea and Russia.

Ví dụ, alloferon, một hợp chất chống vi trùng được sản xuất bởi ấu trùng ruồi, được sử dụng như một chất chống vi rút và chống ung thư ở Hàn Quốc và Nga.

The larvae of a few other insect species are being investigated for the potent antimicrobial compounds they produce. Meanwhile, a compound from the venom of the wasp Polybia paulista has potential in cancer treatment.

Ấu trùng của một số loài côn trùng khác đang được nghiên cứu về các hợp chất kháng khuẩn mạnh mà chúng tạo ra. Trong khi đó, một hợp chất từ nọc ong bắp cày Polybia paulista lại có tiềm năng trong điều trị ung thư.

F

Why is it that insects have received relatively little attention in bioprospecting?

Tại sao côn trùng nhận được tương đối ít sự chú ý trong nghiên cứu sinh học?

Firstly, there are so many insects that, without some manner of targeted approach, investigating this huge variety of species is a daunting task.

Đầu tiên, có rất nhiều loài côn trùng, nếu không có một số cách tiếp cận có mục tiêu, việc điều tra sự đa dạng về loài này là một nhiệm vụ khó khăn.

Secondly, insects are generally very small, and the glands inside them that secrete potentially useful compounds are smaller still. This can make it difficult to obtain sufficient quantities of the compound for subsequent testing.

Thứ hai, côn trùng nói chung rất nhỏ và các tuyến bên trong chúng tiết ra các hợp chất có khả năng hữu ích cũng nhỏ hơn. Điều này có thể gây khó khăn cho việc lấy đủ lượng hợp chất cho thử nghiệm tiếp theo.

Thirdly, although we consider insects to be everywhere, the reality of this ubiquity is vast numbers of a few extremely common species. Many insect species are infrequently encountered and very difficult to rear in captivity, which, again, can leave us with insufficient material to work with.

Thứ ba, mặc dù chúng ta coi côn trùng ở khắp mọi nơi, nhưng thực tế sự phổ biến này là số lượng lớn của một vài loài cực kỳ phổ biến. Nhiều loài côn trùng hiếm gặp và rất khó nuôi trong điều kiện nuôi nhốt, điều này một lần nữa có thể khiến chúng ta không có đủ nguyên liệu để làm việc.

G

My colleagues and I at Aberystwyth University in the UK have developed an approach in which we use our knowledge of ecology as a guide to target our efforts.

Tôi và các đồng nghiệp tại Đại học Aberystwyth ở Vương quốc Anh đã phát triển một phương pháp tiếp cận trong đó chúng tôi sử dụng kiến thức về sinh thái học làm kim chỉ nam cho các nỗ lực của mình.

The creatures that particularly interest us are the many insects that secrete powerful poison for subduing prey and keeping it fresh for future consumption.

Những sinh vật mà chúng ta đặc biệt quan tâm là nhiều loài côn trùng tiết ra chất độc mạnh để khuất phục con mồi và giữ cho nó tươi để B trong tương lai.

There are even more insects that are masters of exploiting filthy habitats, such as feces and carcasses, where they are regularly challenged by thousands of micro-organisms.

Thậm chí còn có nhiều loài côn trùng là bậc thầy khai thác môi trường sống bẩn thỉu, chẳng hạn như phân và xác động vật, nơi chúng thường xuyên bị hàng ngàn vi sinh vật thách thức.

These insects have many antimicrobial compounds for dealing with pathogenic bacteria and fungi, suggesting that there is certainly potential to find many compounds that can serve as or inspire new antibiotics.

Những loài côn trùng này có nhiều hợp chất kháng vi sinh vật để đối phó với vi khuẩn và nấm gây bệnh, cho thấy rằng chắc chắn có tiềm năng tìm thấy nhiều hợp chất có thể phục vụ hoặc truyền cảm hứng cho các loại kháng sinh mới.

H

Although natural history knowledge points us in the right direction, it doesn’t solve the problems associated with obtaining useful compounds from insects.

Mặc dù kiến thức lịch sử tự nhiên chỉ cho chúng ta đi đúng hướng, nhưng nó không giải quyết được các vấn đề liên quan đến việc thu được các hợp chất hữu ích từ côn trùng.

Fortunately, it is now possible to snip out the stretches of the insect’s DNA that carry the codes for the interesting compounds and insert them into cell lines that allow larger quantities to be produced.

  May mắn thay, giờ đây người ta có thể cắt bỏ các đoạn DNA của côn trùng mang mã cho các hợp chất thú vị và chèn chúng vào các dòng tế bào để cho phép sản xuất số lượng lớn hơn.

And although the road from isolating and characterizing compounds with desirable qualities to developing a commercial product is very long and full of pitfalls, the variety of successful animal-derived pharmaceuticals on the market demonstrates there is a precedent here that is worth exploring.

Và mặc dù con đường từ việc phân lập và mô tả các hợp chất có chất lượng mong muốn đến việc phát triển một sản phẩm thương mại là rất dài và đầy cạm bẫy, nhưng sự đa dạng của các loại dược phẩm có nguồn gốc từ động vật thành công trên thị trường cho thấy có một tiền lệ đáng để khám phá ở đây.

I

With every bit of wilderness that disappears, we deprive ourselves of potential medicines.

Với mỗi chút hoang dã biến mất, chúng ta tự tước đi những loại thuốc tiềm năng.

As much as I’d love to help develop a groundbreaking insect-derived medicine, my main motivation for looking at insects in this way is conservation.

Tôi rất muốn giúp phát triển một loại thuốc đột phá có nguồn gốc từ côn trùng, nhưng động lực chính của tôi khi xem xét côn trùng theo cách này là bảo tồn.

I sincerely believe that all species, however small and seemingly insignificant, have a right to exist for their own sake.

Tôi chân thành tin rằng tất cả các loài, dù nhỏ bé và dường như không đáng kể, đều có quyền tồn tại vì lợi ích của chính chúng.

If we can shine a light on the darker recesses of nature’s medicine cabinet, exploring the useful chemistry of the most diverse animals on the planet, I believe we can make people think differently about the value of nature.

Nếu chúng ta có thể soi sáng những ngóc ngách tối tăm nhất trong tủ thuốc của tự nhiên, khám phá thành phần hóa học hữu ích của các loài động vật đa dạng nhất trên hành tinh, tôi tin rằng chúng ta có thể khiến mọi người nghĩ khác về giá trị của tự nhiên.

 

Học thêm các bài dịch sách Cambridge IELTS mới nhất 👇👇👇

Why companies should welcome disorder – Cambridge IELTS 14, Test 2

The concept of intelligence – Cambridge IELTS 14, Test 3