I Contain Multitudes – Cambridge IELTS 16, Test 2

I Contain Multitudes – Cambridge IELTS 16, Test 2

 

Tôi chứa vô số

Wendy Moore reviews Ed Yong’s book about microbes

Wendy Moore đánh giá cuốn sách của Ed Yong về vi khuẩn

Microbes, most of them bacteria, have populated this planet since long before animal life developed and they will outlive us. Invisible to the naked eye, they are ubiquitous.

Vi khuẩn, hầu hết là vi khuẩn, đã cư trú trên hành tinh này từ rất lâu trước khi sự sống của động vật phát triển và chúng sẽ tồn tại lâu hơn chúng ta. Vô hình với mắt thường, chúng có mặt khắp nơi.

They inhabit the soil, air, rocks, and water and are present in every form of life, from seaweed and coral to dogs and humans. And, as Yong explains in his utterly absorbing and hugely important book we mess with them at our peril.

Chúng sống trong đất, không khí, đá và nước và có mặt trong mọi dạng sống, từ rong biển và san hô đến chó và người. Và, như Yong giải thích trong cuốn sách cùng hấp dẫn và cực kỳ quan trọng của mình, chúng ta sẽ gặp nguy hiểm nếu chúng ta gây rối với chúng.

Every species has its own colony of microbes, called a ‘microbiome’, and these microbes vary not only between species but also between individuals and within different parts of each individual.

Mỗi loài có một quần thể vi khuẩn riêng, được gọi là ‘microbiome’, và những vi khuẩn này không chỉ khác nhau giữa các loài mà còn giữa các cá thể và trong các bộ phận khác nhau của mỗi cá thể.

What is amazing is that while the number of human cells in the average person is about 30 trillion, the number of microbial ones is higher – about 39 trillion. At best, Yong informs us, we are only 50 percent human.

Điều đáng kinh ngạc là trong khi số lượng tế bào người ở một người trung bình là khoảng 30 nghìn tỷ, thì số lượng tế bào vi sinh vật lại cao hơn – khoảng 39 nghìn tỷ. Tốt nhất, Yong cho chúng tôi biết, chúng tôi chỉ là 50 phần trăm con người.

Indeed, some scientists even suggest we should think of each species and its microbes as a single unit, dubbed a ‘holobiont’.

Thật vậy, một số nhà khoa học thậm chí còn gợi ý rằng chúng ta nên coi mỗi loài và vi khuẩn của nó là một đơn vị duy nhất, được gọi là ‘holobiont’.

In each human there are microbes that live only in the stomach, the mouth, or the armpit and by and large they do so peacefully. So ‘bad’ microbes are just microbes out of context.

Trong mỗi con người có những vi khuẩn chỉ sống trong dạ dày, miệng hoặc nách và nói chung chúng sống hòa bình. Vì vậy, vi khuẩn ‘xấu’ chỉ là vi khuẩn nằm ngoài ngữ/ bối cảnh.

Microbes that sit contentedly in the human gut (where there are more microbes than there are stars in the galaxy) can become deadly if they find their way into the bloodstream. These communities are constantly changing too. The right-hand shares just one-sixth of its microbes with the left hand.

Vi khuẩn sống yên ổn trong ruột người (nơi có nhiều vi khuẩn hơn số sao trong thiên hà) có thể trở nên nguy hiểm nếu chúng xâm nhập vào máu. Những cộng đồng này cũng liên tục thay đổi. Tay phải chỉ chia sẻ 1/6 số vi khuẩn của nó với tay trái.

And, of course, we are surrounded by microbes. Every time we eat, we swallow a million microbes in each gram of food; we are continually swapping microbes with other humans, pets, and the world at large.

Và, tất nhiên, xung quanh chúng ta là vi khuẩn. Mỗi lần ăn, chúng ta nuốt một triệu vi khuẩn trong mỗi gam thức ăn; chúng tôi liên tục trao đổi vi khuẩn với những người khác, vật nuôi và thế giới nói chung.

It’s a fascinating topic and Yong, a young British science journalist, is an extraordinarily adept guide.

Đó là một chủ đề hấp dẫn và Yong, một nhà báo khoa học trẻ người Anh, là một người hướng dẫn cực kỳ lão luyện.

Writing with lightness and panache, he has a knack for explaining complex science in terms that are both easy to understand and totally enthralling.

Viết với sự nhẹ nhàng và khoa trương, anh ấy có sở trường giải thích khoa học phức tạp bằng những thuật ngữ vừa dễ hiểu vừa hoàn toàn mê hoặc.

Yong is on a mission. Leading us gently by the hand, he takes us into the world of microbes a bizarre, alien planet in a bid to persuade us to love them as much as he does. By the end, we do.

Yong đang thực hiện một nhiệm vụ. Nhẹ nhàng nắm tay chúng tôi, anh ấy đưa chúng tôi vào thế giới của vi khuẩn – một hành tinh kỳ lạ, xa lạ – với nỗ lực thuyết phục chúng tôi yêu thương chúng nhiều như anh ấy. Cuối cùng, chúng tôi làm.

For most of human history, we had no idea that microbes existed. The first man to see these extraordinarily potent creatures was a Dutch lens-maker called Antony van Leeuwenhoek in the 1670s.

Trong phần lớn lịch sử loài người, chúng ta không hề biết rằng vi khuẩn tồn tại. Người đầu tiên nhìn thấy những sinh vật có sức mạnh phi thường này là một thợ chế tạo thấu kính người Hà Lan tên là Antony van Leeuwenhoek vào những năm 1670.

Using microscopes of his own design that could magnify up to 270 times, he examined a drop of water from a nearby lake and found it teeming with tiny creatures he called ‘animalcules’.

Sử dụng kính hiển vi do chính ông thiết kế có thể phóng đại tới 270 lần, ông đã kiểm tra một giọt nước từ một hồ nước gần đó và thấy nó chứa đầy những sinh vật nhỏ bé mà ông gọi là ‘động vật’.

It wasn’t until nearly two hundred years later that the research of French biologist Louis Pasteur indicated that some microbes caused disease. It was Pasteur’s ‘germ theory’ that gave bacteria the poor image that endures today.

  Mãi đến gần hai trăm năm sau, nghiên cứu của nhà sinh vật học người Pháp Louis Pasteur mới chỉ ra rằng một số vi khuẩn gây bệnh. Chính ‘lý thuyết vi trùng’ của Pasteur đã mang lại cho vi khuẩn hình ảnh tồi tệ tồn tại đến ngày nay.

Yong’s book is in many ways a plea for microbial tolerance, pointing out that while fewer than one hundred species of bacteria bring disease, many thousands more play a vital role in maintaining our health.

Theo nhiều cách, cuốn sách của Yong là lời biện hộ cho sự khoan dung của vi sinh vật, chỉ ra rằng trong khi có ít hơn một trăm loài vi khuẩn gây bệnh, thì hàng ngàn loài khác đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe của chúng ta.

The book also acknowledges that our attitude towards bacteria is not a simple one. We tend to see the dangers posed by bacteria, yet at the same time, we are sold yogurts and drinks that supposedly nurture ‘friendly’ bacteria.

Cuốn sách cũng thừa nhận rằng thái độ của chúng ta đối với vi khuẩn không đơn giản. Chúng ta có xu hướng nhìn thấy những mối nguy hiểm do vi khuẩn gây ra, nhưng đồng thời chúng ta cũng được bán sữa chua và đồ uống được cho là nuôi dưỡng vi khuẩn ‘thân thiện’.

 In reality, says Yong, bacteria should not be viewed as either friends or foes, villains or heroes. Instead, we should realize we have a symbiotic relationship, that can be mutually beneficial or mutually destructive.

  Trên thực tế, Yong nói, vi khuẩn không nên được coi là bạn hay thù, nhân vật phản diện hay anh hùng. Thay vào đó, chúng ta nên nhận ra rằng chúng ta có một mối quan hệ cộng sinh, có thể cùng có lợi hoặc hủy hoại lẫn nhau.

What then do these millions of organisms do? The answer is pretty much everything. New research is now unraveling the ways in which bacteria aid digestion, regulate our immune systems, eliminate toxins, produce vitamins, affect our behavior and even combat obesity.

Vậy thì hàng triệu sinh vật này làm gì? Câu trả lời là gần như tất cả mọi thứ. Nghiên cứu mới hiện đang làm sáng tỏ cách thức mà vi khuẩn hỗ trợ tiêu hóa, điều chỉnh hệ thống miễn dịch của chúng ta, loại bỏ độc tố, sản xuất vitamin, ảnh hưởng đến hành vi của chúng ta và thậm chí chống béo phì.

‘They actually help us become who we are,’ says Yong. But we are facing a growing problem. Our obsession with hygiene, our overuse of antibiotics, and our unhealthy, low-fiber diets are disrupting the bacterial balance and may be responsible for soaring rates of allergies and immune problems, such as inflammatory bowel disease (IBD).

Yong nói: “Chúng thực sự giúp chúng tôi trở thành chính mình. Nhưng chúng tôi đang phải đối mặt với một vấn đề ngày càng tăng. Nỗi ám ảnh về vệ sinh, lạm dụng thuốc kháng sinh và chế độ ăn ít chất xơ, không lành mạnh của chúng ta đang phá vỡ sự cân bằng vi khuẩn và có thể là nguyên nhân làm tăng tỷ lệ dị ứng và các vấn đề miễn dịch, chẳng hạn như bệnh viêm ruột (IBD).

The most recent research actually turns accepted norms upside down.

Nghiên cứu gần đây nhất thực sự đảo ngược các tiêu chuẩn được chấp nhận.

For example, there are studies indicating that the excessive use of household detergents and antibacterial products actually destroys the microbes that normally keep the more dangerous germs at bay.

Ví dụ, có những nghiên cứu chỉ ra rằng việc sử dụng quá nhiều chất tẩy rửa gia dụng và các sản phẩm kháng khuẩn thực sự tiêu diệt các vi khuẩn thường ngăn chặn các vi trùng nguy hiểm hơn.

Other studies show that keeping a dog as a pet gives children early exposure to a diverse range of bacteria, which may help protect them against allergies later.

Các nghiên cứu khác cho thấy rằng việc nuôi chó làm thú cưng giúp trẻ tiếp xúc sớm với nhiều loại vi khuẩn, có thể giúp bảo vệ chúng khỏi dị ứng sau này.

The readers of Yong’s book must be prepared for a decidedly unglamorous world.

Những độc giả của cuốn sách của Yong phải được chuẩn bị cho một thế giới rõ ràng là vô duyên.

Among the less appealing case studies is one about a fungus that is wiping out entire populations of frogs and that can be halted by a rare microbial bacterium. Another is about squid that carry luminescent bacteria that protect them against predators.

Trong số những nghiên cứu điển hình kém hấp dẫn hơn là nghiên cứu về một loại nấm đang quét sạch toàn bộ quần thể ếch nhái và có thể bị chặn đứng bởi một loại vi khuẩn hiếm gặp. Một câu chuyện khác nói về loài mực mang vi khuẩn phát quang giúp bảo vệ chúng khỏi những kẻ săn mồi.

However, if you can overcome your distaste for some of the investigations, the reasons for Yong’s enthusiasm become clear. The microbial world is a place of wonder.

Tuy nhiên, nếu bạn có thể vượt qua sự chán ghét của mình đối với một số cuộc điều tra, lý do cho sự nhiệt tình của Yong sẽ trở nên rõ ràng. Thế giới vi sinh vật là một nơi kỳ diệu.

Already, in an attempt to stop mosquitoes from spreading dengue fever – a disease that infects 400 million people a year – mosquitoes are being loaded with a bacterium to block the disease.

Hiện tại, trong nỗ lực ngăn chặn muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết – căn bệnh lây nhiễm cho 400 triệu người mỗi năm – muỗi đang được nạp một loại vi khuẩn để ngăn chặn căn bệnh này.

In the future, our ability to manipulate microbes means we could construct buildings with useful microbes built into their walls to fight off infections.

Trong tương lai, khả năng điều khiển vi khuẩn của chúng ta có nghĩa là chúng ta có thể xây dựng các tòa nhà với các vi khuẩn hữu ích được tích hợp vào tường để chống lại nhiễm trùng.

Just imagine a neonatal hospital ward coated in a specially mixed cocktail of microbes so that babies get the best start in life.

Chỉ cần tưởng tượng một khu bệnh viện dành cho trẻ sơ sinh được bao phủ bởi hỗn hợp vi khuẩn đặc biệt để trẻ sơ sinh có được sự khởi đầu tốt nhất trong cuộc sống.

 

Học thêm các bài dịch sách Cambridge IELTS mới nhất 👇👇👇

The White Horse of Uffington – Cambridge IELTS 16, Test 2

The future of work – Cambridge IELTS 16, Test 1