The White Horse of Uffington – Cambridge IELTS 16, Test 2

The White Horse of Uffington – Cambridge IELTS 16, Test 2

 

 

Con ngựa trắng của Uffington

The cutting of huge figures or ‘geoglyphs’ into the earth of English hillsides has taken place for more than 3,000 years. There are 56 hill figures scattered around England, with the vast majority on the chalk downlands of the country’s southern counties.

Việc khắc những hình vẽ khổng lồ hay ‘geoglyph’ vào lòng đất của các sườn đồi ở Anh đã diễn ra hơn 3.000 năm. Có 56 ngọn đồi nằm rải rác khắp nước Anh, với phần lớn nằm trên vùng đất thấp đá phấn của các quận phía nam của đất nước.

 The figures include giants, horses, crosses, and regimental badges. Although the majority of these geoglyphs date within the last 300 years or so, there are one or two that are much older.

  Các nhân vật bao gồm người khổng lồ, ngựa, thánh giá và huy hiệu trung đoàn. Mặc dù phần lớn các hình vẽ này có niên đại trong khoảng 300 năm trở lại đây, nhưng có một hoặc hai hình cổ hơn nhiều.

The most famous of these figures is perhaps also the most mysterious – the Uffington White Horse in Oxfordshire. The White Horse has recently been re-dated and shown to be even older than its previously assigned ancient pre-Roman Iron Age* date.

Nổi tiếng nhất trong số những nhân vật này có lẽ cũng là Ngựa trắng Uffington ở Oxfordshire. Ngựa Trắng gần đây đã được xác định lại niên đại và thậm chí còn lâu đời hơn so với niên đại trước thời kỳ đồ sắt* tiền La Mã đã được ấn định trước đó.

 More controversial is the date of the enigmatic Long Man of Wilmington in Sussex. While many historians are convinced the figure is prehistoric, others believe that it was the work of an artistic monk from a nearby priory and was created between the 11th and 15th centuries.

 

  Gây tranh cãi hơn là niên đại của Long Man of Wilmington bí ẩn ở Sussex. Trong khi nhiều nhà sử học tin rằng bức tượng này có từ thời tiền sử, thì những người khác tin rằng đó là tác phẩm của một nhà sư nghệ thuật từ một tu viện gần đó và được tạo ra từ thế kỷ 11 đến thế kỷ 15.

The method of cutting these huge figures was simply to remove the overlying grass to reveal the gleaming white chalk below. However, the grass would soon grow over the geoglyph again unless it was regularly cleaned or scoured by a fairly large team of people.

Phương pháp cắt những bức tượng khổng lồ này chỉ đơn giản là loại bỏ lớp cỏ phía trên để lộ lớp phấn trắng lấp lánh bên dưới. Tuy nhiên, cỏ sẽ sớm mọc lại trên hình vẽ đó trừ khi nó được một nhóm khá đông người làm sạch hoặc cọ rửa thường xuyên.

One reason that the vast majority of hill figures have disappeared is that when the traditions associated with the figures faded, people no longer bothered or remembered to clear away the grass to expose the chalk outline.

Một lý do khiến phần lớn các hình vẽ trên đồi đã biến mất là khi các truyền thống gắn liền với các hình vẽ mờ dần, người ta không còn bận tâm hay nhớ đến việc dọn dẹp cỏ để lộ đường viền bằng phấn.

Furthermore, over hundreds of years, the outlines would sometimes change due to people not always cutting in exactly the same place, thus creating a different shape to the original geoglyph.

Hơn nữa, qua hàng trăm năm, các đường viền đôi khi sẽ thay đổi do không phải lúc nào con người cũng cắt chính xác ở cùng một vị trí, do đó tạo ra hình dạng khác với hình vẽ ban đầu.

That fact that any ancient hill figures survive at all in England today is a testament to the strength and continuity of local customs and beliefs which, in one case at least, must stretch back over millennia.

Thực tế là bất kỳ hình tượng ngọn đồi cổ nào còn tồn tại ở Anh ngày nay là minh chứng cho sức mạnh và tính liên tục của các phong tục và tín ngưỡng địa phương, ít nhất trong một trường hợp, phải kéo dài hàng thiên niên kỷ.

The Uffington White Horse is a unique, stylized representation of a horse consisting of a long, sleek back, thin disjointed legs, a streaming tail, and a bird-like beaked head. The elegant creature almost melts into the landscape.

Ngựa trắng Uffington là một đại diện độc đáo, cách điệu của một con ngựa bao gồm lưng dài bóng mượt, các chân mảnh khảnh rời rạc, đuôi chảy dài và đầu có mỏ giống chim. Sinh vật tao nhã gần như tan chảy vào cảnh quan.

The horse is situated 2.5 km from Uffington village on a steep close to the Late Bronze Age* (c. 7th century BCE) hillfort of Uffington Castle and below the Ridgeway, a long-distance Neolithic** track.

Con ngựa nằm cách làng Uffington 2,5 km trên một con dốc gần Pháo đài thời kỳ đồ đồng muộn* (khoảng thế kỷ thứ 7 trước Công nguyên) của Lâu đài Uffington và bên dưới Ridgeway, một con đường dài thời kỳ đồ đá mới**.

The Uffington Horse is also surrounded by Bronze Age burial mounds. It is not far from the Bronze Age cemetery of Lambourn Seven Barrows, which consists of more than 30 well-preserved burial mounds.

Ngựa Uffington cũng được bao quanh bởi các gò chôn cất thời đại đồ đồng. Cách đó không xa là nghĩa trang Lambourn Seven Barrows thời đại đồ đồng, bao gồm hơn 30 gò chôn cất được bảo tồn tốt.

 The carving has been placed in such a way as to make it extremely difficult to see from close quarters, and like many geoglyphs is best appreciated from the air.

  Hình khắc đã được đặt theo cách khiến nó cực kỳ khó nhìn thấy từ khoảng cách gần, và giống như nhiều hình vẽ địa lý được đánh giá cao nhất từ trên không.

Nevertheless, there are certain areas of the Vale of the White Horse, the valley containing and named after the enigmatic creature, from which an adequate impression may be gained. Indeed on a clear day, the carving can be seen from up to 30 km away.

  Tuy nhiên, có một số khu vực nhất định của Vale of the White Horse, thung lũng chứa và được đặt tên theo sinh vật bí ẩn, từ đó có thể thu được ấn tượng đầy đủ. Thật vậy, vào một ngày đẹp trời, hình khắc có thể được nhìn thấy từ cách xa tới 30 km.

The earliest evidence of a horse at Uffington is from the 1070s CE when ‘White Horse Hill’ is mentioned in documents from the nearby Abbey of Abingdon, and the first reference to the horse itself is soon after, in 1190 CE.

Bằng chứng sớm nhất về một con ngựa ở Uffington là từ những năm 1070 CN khi ‘Đồi ngựa trắng’ được đề cập trong các tài liệu từ Tu viện Abingdon gần đó, và tài liệu tham khảo đầu tiên về chính con ngựa là ngay sau đó, vào năm 1190 CN.

However, the carving is believed to date back much further than that. Due to the similarity of the Uffington White Horse to the stylized depictions of horses on 1st-century BCE coins, it had been thought that the creature must also date to that period.

Tuy nhiên, bức chạm khắc được cho là có niên đại xa hơn thế nhiều. Do sự giống nhau của Ngựa trắng Uffington với các mô tả cách điệu về ngựa trên đồng xu thế kỷ 1 trước Công nguyên, người ta cho rằng sinh vật này cũng phải có từ thời kỳ đó.

However, in 1995 Optically Stimulated Luminescence (OSL) testing was carried out by the Oxford Archaeological Unit on soil from two of the lower layers of the horse’s body, and from another cut near the base.

Tuy nhiên, vào năm 1995, thử nghiệm Phát quang kích thích quang học (OSL) đã được Đơn vị Khảo cổ học Oxford thực hiện trên đất từ ​​hai trong số các lớp dưới của cơ thể ngựa và từ một vết cắt khác gần gốc.

The result was a date for the horse’s construction somewhere between 1400 and 600 BCE – in other words, it had a Late Bronze Age or Early Iron Age origin.

Kết quả là niên đại xây dựng con ngựa nằm đâu đó trong khoảng từ 1400 đến 600 TCN – nói cách khác, nó có nguồn gốc từ thời kỳ đồ đồng muộn hoặc thời kỳ đồ sắt sớm.

The latter end of this date range would tie the carving of the horse in with the occupation of the nearby Uffington hillfort, indicating that it may represent a tribal emblem making the land of the inhabitants of the hillfort. Alternatively, the carving may have been carried out during a Bronze or Iron Age ritual.

Cuối cùng của phạm vi ngày này sẽ gắn việc chạm khắc con ngựa với việc chiếm đóng pháo đài trên đồi Uffington gần đó, cho thấy rằng nó có thể đại diện cho một biểu tượng bộ lạc tạo nên vùng đất của cư dân trên đồi. Ngoài ra, việc chạm khắc có thể đã được thực hiện trong một nghi lễ thời kỳ đồ đồng hoặc đồ sắt.

Some researchers see the horse as representing the Celtic*** horse goddess Epona, who was worshipped as a protector of horses, and for her associations with fertility.

Một số nhà nghiên cứu coi con ngựa là đại diện cho nữ thần ngựa Celtic *** Epona, người được tôn thờ như một người bảo vệ ngựa, và cho mối liên hệ của cô ấy với khả năng sinh sản.

However, the cult of Epona was not imported from Gaul (France) until around the first century CE. This date is at least six centuries after the Uffington Horse was probably carved.

Tuy nhiên, sự sùng bái Epona không được du nhập từ Gaul (Pháp) cho đến khoảng thế kỷ thứ nhất sau Công nguyên. Ngày này ít nhất là sáu thế kỷ sau khi Ngựa Uffington có lẽ được chạm khắc.

Nevertheless, the horse had great ritual and economic significance during the Bronze and Iron Ages, as attested by its depictions on jewelry and other metal objects.

Tuy nhiên, con ngựa có ý nghĩa kinh tế và nghi lễ to lớn trong thời đại đồ đồng và đồ sắt, như đã được chứng minh bằng các hình vẽ của nó trên đồ trang sức và các đồ vật bằng kim loại khác.

It is possible that the carving represents a goddess in native mythology, such as Rhiannon, described in later Welsh mythology as a beautiful woman dressed in gold and riding a white horse.

Có thể hình chạm khắc đại diện cho một nữ thần trong thần thoại bản địa, chẳng hạn như Rhiannon, được mô tả trong thần thoại xứ Wales sau này là một phụ nữ xinh đẹp mặc áo vàng và cưỡi một con ngựa trắng.

The fact that geoglyphs can disappear easily, along with their associated rituals and meaning, indicates that they were never intended to be anything more than temporary gestures.

Thực tế là các geoglyphs có thể biến mất dễ dàng, cùng với các nghi thức và ý nghĩa liên quan của chúng, cho thấy rằng chúng không bao giờ được dự định là bất cứ thứ gì khác ngoài những cử chỉ tạm thời.

But this does not lessen their importance. These giant carvings are a fascinating glimpse into the minds of their creators and how they viewed the landscape in which they lived.

Nhưng điều này không làm giảm tầm quan trọng của chúng. Những tác phẩm chạm khắc khổng lồ này là một cái nhìn hấp dẫn về tâm trí của những người tạo ra chúng và cách họ nhìn nhận cảnh quan nơi họ sống.

———-

*Iron Age: a period (in Britain 800 BCE – 43 CE) that is characterised by the use of iron tools.

*Thời đại đồ sắt: thời kỳ (ở Anh 800 TCN – 43 CN) được đặc trưng bởi việc sử dụng các công cụ bằng sắt.

*Bronze Age: a period (in Britain c. 2,500 BCE – 800 BCE) that is characterised by the development of bronze tools

*Thời đại đồ đồng: thời kỳ (ở Anh khoảng 2.500 TCN – 800 TCN) được đặc trưng bởi sự phát triển của các công cụ bằng đồng

**Neolithic: a period (in Britain c. 4,000 BCE – c. 2,500 BCE) that is significant for the spread of agricultural practices, and the use of stone tools

**Thời kỳ đồ đá mới: một thời kỳ (ở Anh khoảng 4.000 TCN – khoảng 2.500 TCN) có ý nghĩa quan trọng đối với việc truyền bá các hoạt động nông nghiệp và sử dụng các công cụ bằng đá.

***Celtic: an ancient people who migrated from Europe to Britain before the Romans.

***Celtic: một dân tộc cổ đại di cư từ châu Âu đến Anh trước người La Mã.

 

Học thêm các bài dịch sách Cambridge IELTS mới nhất 👇👇👇

The Step Pyramid of Djoser – Cambridge IELTS 16, Test 1

The future of work – Cambridge IELTS 16, Test 1