Cork– Cambridge IELTS 12, Test 1

Cork

Cork – the thick bark of the cork oak tree (Quercus suber) – is a remarkable material. It is tough, elastic, buoyant, fire-resistant, and suitable for a wide range of purposes.

Cork – vỏ dày của cây sồi bần (Quercus suber) – là một vật liệu đáng chú ý. Nó dẻo dai, đàn hồi, nổi và chống cháy, và phù hợp với nhiều mục đích khác nhau.

 

It has also been used for millennia: the ancient Egyptians sealed their sarcophagi (stone coffins) with cork, while the ancient Greeks and Romans used it for anything from beehives to sandals.

Nó cũng đã được sử dụng trong nhiều thiên niên kỷ: người Ai Cập cổ đại đã niêm phong quan tài bằng đá của họ bằng cork, trong khi người Hy Lạp và La Mã cổ đại sử dụng nó cho bất cứ thứ gì, từ tổ ong đến dép.

And the cork oak itself is an extraordinary tree. Its bark grows up to 20 cm in thickness, insulating the tree like a coat wrapped around the trunk and branches and keeping the inside at a constant 20oC all year round.

Và bản thân cây sồi nút chai là một loại cây phi thường. Vỏ của nó dày tới 20 cm, cách nhiệt cho cây như một chiếc áo khoác quấn quanh thân và cành và giữ nhiệt độ bên trong không đổi quanh năm là 20oC.

 

Developed most probably as a defence against forest fires, the bark of the cork oak has a particular cellular structure – with about 40 million cells per cubic centimeter – that technology has never succeeded in replicating.

  Được phát triển nhiều khả năng là để bảo vệ chống cháy rừng, vỏ cây sồi bần có cấu trúc tế bào đặc biệt – với khoảng 40 triệu tế bào trên một centimet khối – mà công nghệ chưa bao giờ tái tạo thành công.

The cells are filled with air, which is why the cork is so buoyant. It also has an elasticity that means you can squash it and watch it spring back to its original size and shape when you release the pressure.

Các tế bào chứa đầy không khí, đó là lý do tại sao nút chai rất nổi. Nó cũng có tính đàn hồi nghĩa là bạn có thể ép nó lại và nhìn nó đàn hồi trở lại kích thước và hình dạng ban đầu khi bạn giải phóng áp lực.

Cork oaks grow in a number of Mediterranean countries, including Portugal, Spain, Italy, Greece and Morocco.

Cây sồi Cork mọc ở một số quốc gia Địa Trung Hải, bao gồm Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Ý, Hy Lạp và Maroc.

 

They flourish in warm, sunny climates where there is a minimum of 400 millimetres of rain per year, and not more than 800 millimetres. Like grape vines, the trees thrive in poor soil, putting down deep roots in search of moisture and nutrients.

Chúng phát triển mạnh ở vùng khí hậu ấm áp, nhiều nắng, nơi có lượng mưa tối thiểu 400 mm mỗi năm và không quá 800 mm. Giống như dây nho, cây phát triển mạnh trong đất cằn cỗi, cắm rễ sâu xuống đất để tìm kiếm độ ẩm và chất dinh dưỡng.

Southern Portugal’s Alentejo region meets all of these requirements, which explains why, by the early 20th century, this region had become the world’s largest producer of cork, and why today it accounts for roughly half of all cork production around the world.

Vùng Alentejo ở miền Nam Bồ Đào Nha đáp ứng tất cả các yêu cầu này, điều này giải thích tại sao vào đầu thế kỷ 20, khu vực này đã trở thành nơi sản xuất nút chai lớn nhất thế giới và tại sao ngày nay nó chiếm khoảng một nửa tổng sản lượng nút chai trên toàn thế giới.

 

Most cork forests are family-owned. Many of these family businesses, and indeed many of the trees themselves, are around 200 years old. Cork production is, above all, an exercise in patience.

Hầu hết các khu rừng bần đều thuộc sở hữu của gia đình. Nhiều doanh nghiệp trong số những doanh nghiệp gia đình này, và thực sự là nhiều cây, đã khoảng 200 năm tuổi. Sản xuất nút chai, trên hết, là một bài tập về sự kiên nhẫn.

 

The planting of a cork sapling to the first harvest takes 25 years, and a gap of approximately a decade must separate harvests from an individual tree.

Từ khi trồng một cây bần non đến khi thu hoạch lần đầu tiên mất 25 năm và khoảng cách khoảng một thập kỷ phải tách riêng các vụ thu hoạch từ một cây riêng lẻ.

And for top-quality cork, it’s necessary to wait a further 15 or 20 years. You even have to wait for the right kind of summer’s day to harvest the cork. If the bark is stripped on a day when it’s too cold – or when the air is damp – the tree will be damaged.

Và để có nút bần chất lượng tốt nhất, cần phải đợi thêm 15 hoặc 20 năm nữa. Thậm chí phải chờ đúng ngày hè mới thu hoạch bần. Nếu vỏ cây bị lột vào một ngày trời quá lạnh – hoặc khi không khí ẩm ướt – cây sẽ bị hư hại.

Cork harvesting is a very specialized profession. No mechanical means of stripping cork bark has been invented, so the job is done by teams of highly skilled workers.

Khai thác nút chai là một nghề rất chuyên biệt. Chưa có phương tiện cơ học nào để tước vỏ bần, vì vậy công việc này được thực hiện bởi những nhóm công nhân có tay nghề cao.

 

First, they make vertical cuts down the bark using small sharp axes, then lever it away in pieces as large as they can manage. The most skillful cork-strippers prise away a semi-circular husk that runs the length of the trunk from just above ground level to the first branches.

Đầu tiên, họ rạch dọc vỏ cây bằng những chiếc rìu nhỏ sắc nhọn, sau đó dùng rìu sắc nhỏ xẻ nó ra thành từng mảnh lớn nhất có thể. Những người tuốt nút chai khéo léo nhất sẽ lấy được một lớp vỏ hình bán nguyệt chạy dọc theo chiều dài của thân cây từ ngay trên mặt đất đến những cành đầu tiên.

It is then dried on the ground for about four months, before being taken to factories, where it is boiled to kill any insects that might remain in the cork.

Sau đó, nó được phơi khô trên mặt đất trong khoảng bốn tháng, trước khi được đưa đến các nhà máy, nơi nó được đun sôi để tiêu diệt bất kỳ loại côn trùng nào có thể còn sót lại trong nút chai.

 

Over 60% of cork then goes on to be made into traditional bottle stoppers, with most of the remainder being used in the construction trade.

  Hơn 60% nút bần sau đó được sản xuất thành nút chai truyền thống, phần lớn còn lại được sử dụng trong thương mại xây dựng.

Corkboard and cork tiles are ideal for thermal and acoustic insulation, while granules of cork are used in the manufacture of concrete.

Ván lie và gạch lie là lý tưởng để cách nhiệt và cách âm, trong khi các hạt lie được sử dụng trong sản xuất bê tông.

 

Recent years have seen the end of the virtual monopoly of cork as the material for bottle stoppers, due to concerns about the effect it may have on the contents of the bottle.

Những năm gần đây đã chứng kiến sự kết thúc của sự độc quyền ảo đối với nút bần làm vật liệu làm nút chai, do những lo ngại về ảnh hưởng của nó đối với chất bên trong chai.

 

This is caused by a chemical compound called 2,4,6-trichloroanisole (TCA), which forms through the interaction of plant phenols, chlorine, and mould.

Điều này gây ra bởi một hợp chất hóa học có tên là 2,4,6-trichloroanisole (TCA), hình thành thông qua sự tương tác của phenol thực vật, clo và nấm mốc.

The tiniest concentrations – as little as three or four parts to a trillion – can spoil the taste of the product contained in the bottle.

Nồng độ nhỏ nhất – chỉ bằng ba hoặc bốn phần nghìn tỷ – có thể làm hỏng hương vị của sản phẩm đựng trong chai.

 

The result has been a gradual yet steady move first toward plastic stoppers and, more recently, to aluminum screw caps. These substitutes are cheaper to manufacture and, in the case of screw caps, more convenient for the user.

Kết quả là đã có một bước tiến dần dần nhưng ổn định trước tiên đối với nút chặn bằng nhựa và gần đây hơn là nắp vặn bằng nhôm. Những sản phẩm thay thế này rẻ hơn để sản xuất và, trong trường hợp nắp vặn, di chuyển thuận tiện cho người dùng.

The classic cork stopper does have several advantages, however. Firstly, its traditional image is more in keeping with that of the type of high-quality goods with which it has long been associated. Secondly – and very importantly – cork is a sustainable product that can be recycled without difficulty.

Tuy nhiên, nút chai cổ điển có một số lợi thế. Thứ nhất, hình ảnh truyền thống của nó phù hợp hơn với hình ảnh của loại hàng hóa chất lượng cao mà nó gắn liền từ lâu. Thứ hai – và rất quan trọng – nút bần là một sản phẩm bền vững có thể tái chế dễ dàng.

 

Moreover, cork forests are a resource that supports local biodiversity, and prevent desertification in the regions where they are planted.

Hơn nữa, rừng bần là một nguồn tài nguyên hỗ trợ đa dạng sinh học địa phương và ngăn chặn quá trình sa mạc hóa ở các khu vực nơi chúng được trồng.

So, given the current concerns about environmental issues, the future of this ancient material once again looks promising.

Vì vậy, trước những lo ngại hiện tại về các vấn đề môi trường, tương lai của vật liệu cổ xưa này một lần nữa có vẻ đầy hứa hẹn.

 

Học thêm các bài dịch sách Cambridge IELTS mới nhất 👇👇👇

SAVING THE SOIL – Cambridge IELTS 13, Test 4

Book Review – Cambridge IELTS 13, Test 4