Case Study: Tourism New Zealand website – Cambridge IELTS 13, Test 1

Case Study: Tourism New Zealand website

Nghiên cứu điển hình: Trang web du lịch New Zealand

New Zealand is a small country of four million inhabitants, a long-haul flight from all the major tourist-generating markets of the world. Tourism currently makes up 9% of the country’s gross domestic product and is the country’s largest export sector.

New Zealand là một quốc gia nhỏ với bốn triệu cư dân, cách tất cả các thị trường thu hút khách du lịch lớn trên thế giới một chuyến bay đường dài. Du lịch hiện chiếm 9% tổng sản phẩm quốc nội của đất nước và là ngành xuất khẩu lớn nhất của đất nước.

Unlike other export sectors, which make products and then sell them overseas, tourism brings its customers to New Zealand. The product is the country itself – the people, the places, and the experiences.

Không giống như các lĩnh vực xuất khẩu khác, tạo ra sản phẩm rồi bán ra nước ngoài, du lịch đưa khách hàng của mình đến New Zealand. Sản phẩm chính là đất nước – con người, địa điểm và trải nghiệm.

In 1999, Tourism New Zealand launched a campaign to communicate a new brand position to the world.

Năm 1999, Du lịch New Zealand đã phát động một chiến dịch truyền thông về vị trí thương hiệu mới với thế giới.

 

The campaign focused on New Zealand’s scenic beauty, exhilarating outdoor activities, and authentic Maori culture, and it made New Zealand one of the strongest national brands in the world.

Chiến dịch tập trung vào danh lam thắng cảnh của New Zealand, các hoạt động ngoài trời thú vị và văn hóa Maori đích thực, đồng thời đưa New Zealand trở thành một trong những thương hiệu quốc gia mạnh nhất trên thế giới.

A key feature of the campaign was the website www.newzealand.com, which provided potential visitors to New Zealand with a single gateway to everything the destination had to offer.

Đặc điểm chính của chiến dịch là trang web www.newzealand.com, cung cấp cho du khách tiềm năng đến New Zealand một cổng duy nhất đến mọi thứ mà điểm đến cung cấp.

The heart of the website was a database of tourism services operators, both those based in New Zealand and those based abroad which offered tourism services to the country.

Trung tâm của trang web là một cơ sở dữ liệu về các nhà điều hành dịch vụ du lịch, cả những người có trụ sở tại New Zealand và những người có trụ sở ở nước ngoài cung cấp dịch vụ du lịch cho đất nước.

 

Any tourism-related business could be listed by filling in a simple form. This meant that even the smallest bed and breakfast address or specialist activity provider could gain a web presence with access to an audience of long-haul visitors.

Bất kỳ hoạt động kinh doanh nào liên quan đến du lịch đều có thể được liệt kê bằng cách điền vào một biểu mẫu đơn giản. Điều này có nghĩa là ngay cả địa chỉ nhà nghỉ chỉ phục vụ bữa sáng nhỏ nhất hoặc nhà cung cấp dịch vụ hoạt động chuyên môn cũng có thể có được sự hiện diện trên web với quyền truy cập vào đối tượng khách truy cập đường dài.

 

In addition, because participating businesses were able to update the details they gave on a regular basis, the information provided remained accurate.

Ngoài ra, do các doanh nghiệp tham gia có thể cập nhật các chi tiết mà họ cung cấp một cách thường xuyên nên thông tin được cung cấp vẫn chính xác.

 

And to maintain and improve standards, Tourism New Zealand organized a scheme whereby organizations appearing on the website underwent an independent evaluation against a set of agreed national standards of quality. As part of this, the effect of each business on the environment was considered.

Và để duy trì và cải thiện các tiêu chuẩn, Du lịch New Zealand đã tổ chức một kế hoạch, theo đó các tổ chức xuất hiện trên trang web đã trải qua một cuộc đánh giá độc lập dựa trên một bộ tiêu chuẩn chất lượng quốc gia đã được thống nhất. Là một phần của điều này, tác động của mỗi doanh nghiệp đối với môi trường đã được xem xét.

To communicate the New Zealand experience, the site also carried features relating to famous people and places. One of the most popular was an interview with former New Zealand All Blacks rugby captain Tana Umaga.

Để truyền đạt trải nghiệm của New Zealand, trang web cũng có các tính năng liên quan đến những người và địa điểm nổi tiếng. Một trong những điều phổ biến nhất là cuộc phỏng vấn với cựu đội trưởng đội bóng bầu dục New Zealand All Blacks Tana Umaga.

Another feature that attracted a lot of attention was an interactive journey through a number of the locations chosen for blockbuster films which had made use of New Zealand’s stunning scenery as a backdrop.

Một tính năng khác thu hút nhiều sự chú ý là hành trình tương tác qua một số địa điểm được chọn cho các bộ phim bom tấn sử dụng phong cảnh tuyệt đẹp của New Zealand làm bối cảnh.

 

As the site developed, additional features were added to help independent travelers devise their own customized itineraries.

Khi trang web phát triển, các tính năng bổ sung đã được thêm vào để giúp khách du lịch độc lập nghĩ ra hành trình tùy chỉnh của riêng họ.

To make it easier to plan motoring holidays, the site cataloged the most popular driving routes in the country, highlighting different routes according to the season and indicating distances and times.

Để dễ dàng lên kế hoạch cho các kỳ nghỉ lái xe, trang web đã lập danh mục các tuyến đường lái xe phổ biến nhất trong cả nước, đánh dấu các tuyến đường khác nhau theo mùa và cho biết khoảng cách và thời gian.

Later, a Travel Planner feature was added, which allowed visitors to click and ‘bookmark’ places or attractions they were interested in, and then view the results on a map.

Sau đó, tính năng Công cụ lập kế hoạch du lịch đã được thêm vào, cho phép khách truy cập nhấp và ‘đánh dấu’ các địa điểm hoặc điểm tham quan mà họ quan tâm, sau đó xem kết quả trên bản đồ.

 

The Travel Planner offered suggested routes and public transport options between the chosen locations.

  Công cụ lập kế hoạch du lịch cung cấp các tuyến đường được đề xuất và các phương tiện giao thông công cộng giữa các địa điểm đã chọn.

There were also links to accommodation in the area. By registering with the website, users could save their Travel Plan and return to it later, or print it out to take on the visit.

Ngoài ra còn có các liên kết đến chỗ ở trong khu vực. Bằng cách đăng ký với trang web, người dùng có thể lưu Kế hoạch du lịch của họ và quay lại kế hoạch đó sau hoặc in ra để thực hiện chuyến thăm.

 

The website also had a ‘Your Words’ section where anyone could submit a blog of their New Zealand travels for possible inclusion on the website.

Trang web cũng có phần ‘Lời nói của bạn’, nơi bất kỳ ai cũng có thể gửi blog về chuyến du lịch New Zealand của họ để có thể đưa vào trang web.

The Tourism New Zealand website won two Webby awards for online achievement and innovation. More importantly, perhaps, the growth of tourism to New Zealand was impressive.

Trang web Du lịch New Zealand đã giành được hai giải thưởng Webby cho thành tựu và đổi mới trực tuyến. Quan trọng hơn có lẽ là sự tăng trưởng du lịch đến New Zealand rất ấn tượng.

 

Overall tourism expenditure increased by an average of 6.9% per year between 1999 and 2004. From Britain, visits to New Zealand grew at an average annual rate of 13% between 2002 and 2006, compared to a rate of 4% overall for British visits abroad.

Tổng chi phí du lịch tăng trung bình 6,9% mỗi năm từ năm 1999 đến năm 2004. Từ Anh, các chuyến thăm tới New Zealand tăng với tốc độ trung bình hàng năm là 13% từ năm 2002 đến 2006, so với tốc độ chung là 4% đối với các chuyến thăm nước ngoài của người Anh .

The website was set up to allow both individuals and travel organizations to create itineraries and travel packages to suit their own needs and interests.

Trang web được thành lập để cho phép cả cá nhân và tổ chức du lịch tạo hành trình và các gói du lịch phù hợp với nhu cầu và sở thích của riêng họ.

 

On the website, visitors can search for activities not solely by geographical location, but also by the particular nature of the activity.

Trên trang web, khách truy cập có thể tìm kiếm các hoạt động không chỉ theo vị trí địa lý mà còn theo tính chất cụ thể của hoạt động.

This is important as research shows that activities are the key driver of visitor satisfaction, contributing 74% to visitor satisfaction, while transport and accommodation account for the remaining 26%.

Điều này rất quan trọng vì nghiên cứu cho thấy rằng các hoạt động là động lực chính cho sự hài lòng của du khách, đóng góp 74% vào sự hài lòng của du khách, trong khi phương tiện đi lại và chỗ ở chiếm 26% còn lại.

 

The more activities that visitors undertake, the more satisfied they will be. It has also been found that visitors enjoy cultural activities most when they are interactive, such as visiting a marae (meeting ground) to learn about traditional Maori life.

Càng nhiều hoạt động mà du khách thực hiện, họ sẽ càng hài lòng. Người ta cũng phát hiện ra rằng du khách thích các hoạt động văn hóa nhất khi họ tương tác, chẳng hạn như đến thăm một marae (khu vực hội họp) để tìm hiểu về cuộc sống truyền thống của người Maori.

Many long-haul travelers enjoy such learning experiences, which provide them with stories to take home to their friends and family.

Nhiều khách du lịch đường dài thích thú với những trải nghiệm học tập như vậy, mang đến cho họ những câu chuyện để kể cho bạn bè và gia đình về nhà.

 

In addition, it appears that visitors to New Zealand don’t want to be ‘one of the crowd’ and find activities that involve only a few people more special and meaningful.

Ngoài ra, có vẻ như du khách đến New Zealand không muốn trở thành ‘một trong số đông’ và tìm các hoạt động chỉ liên quan đến một số ít người đặc biệt và có ý nghĩa hơn.

It could be argued that New Zealand is not a typical destination. New Zealand is a small country with a visitor economy composed mainly of small businesses. It is generally perceived as a safe English-speaking country with a reliable transport infrastructure.

Có thể lập luận rằng New Zealand không phải là một điểm đến điển hình. New Zealand là một quốc gia nhỏ với nền kinh tế du khách bao gồm chủ yếu là các doanh nghiệp nhỏ. Nó thường được coi là một quốc gia nói tiếng Anh an toàn với cơ sở hạ tầng giao thông đáng tin cậy.

Because of the long-haul flight, most visitors stay for longer (average 20 days) and want to see as much of the country as possible on what is often seen as a once-in-a-lifetime visit.

Do chuyến bay đường dài, hầu hết du khách ở lại lâu hơn (trung bình 20 ngày) và muốn tham quan càng nhiều đất nước càng tốt trong chuyến thăm thường được coi là một lần trong đời.

 

However, the underlying lessons apply anywhere – the effectiveness of a strong brand, a strategy based on unique experiences, and a comprehensive and user-friendly website.

Tuy nhiên, những bài học cơ bản có thể áp dụng ở mọi nơi – hiệu quả của một thương hiệu mạnh, chiến lược dựa trên trải nghiệm độc đáo và trang web toàn diện, thân thiện với người dùng.

 

Học thêm các bài dịch sách Cambridge IELTS mới nhất 👇👇👇

The secret of staying young – Cambridge IELTS 14, Test 4

Why zoos are good – Cambridge IELTS 14, Test 4