Alexander Henderson (1831-1913) – Cambridge IELTS 14, Test 2

Alexander Henderson (1831-1913)

 

Born in Scotland, Henderson emigrated to Canada in 1855 and become a well-known landscape photographer

Sinh ra ở Scotland, Henderson di cư đến Canada năm 1855 và trở thành một nhiếp ảnh gia phong cảnh nổi tiếng

Alexander Henderson was born in Scotland in 1831 and was the son of a successful merchant. His grandfather, also called Alexander, had founded the family business and later became the first chairman of the National Bank of Scotland.

Alexander Henderson sinh ra ở Scotland vào năm 1831 và là con trai của một thương gia thành đạt. Ông nội của ông, còn được gọi là Alexander, đã thành lập công việc kinh doanh của gia đình và sau đó trở thành chủ tịch đầu tiên của Ngân hàng Quốc gia Scotland.

The family had extensive landholding in Scotland. Besides its residence in Edinburgh, it owned Press Estate, 650 acres of farmland about 35 miles southeast of the city.

Gia đình có nhiều đất đai ở Scotland. Bên cạnh nơi ở tại Edinburgh, nó còn sở hữu Press Estate, 650 mẫu đất nông nghiệp cách thành phố khoảng 35 dặm về phía đông nam.

The family often stayed at Press Castle, the large mansion on the northern edge of the property, and Alexander spent much of his childhood in the area, playing on the beach near Eyemouth or fishing in the streams nearby.

Gia đình thường ở tại Press Castle, dinh thự lớn ở rìa phía bắc của khu đất, và Alexander đã dành phần lớn thời thơ ấu của mình ở khu vực này, chơi trên bãi biển gần Eyemouth hoặc câu cá ở những con suối gần đó.

Even after he went to school at Murcheston Academy on the outskirts of Edinburgh, Henderson returned to Press at weekends.

Ngay cả sau khi đi học tại Học viện Murcheston ở ngoại ô Edinburgh, Henderson vẫn trở lại trường Báo chí vào cuối tuần.

In 1849 he began a three-year apprenticeship to become an accountant. Although he never liked the prospect of a business career, he stayed with it to please his family.

  Năm 1849, ông bắt đầu học nghề ba năm để trở thành một kế toán viên. Mặc dù anh ấy không bao giờ thích triển vọng của sự nghiệp kinh doanh, nhưng anh ấy đã ở lại với nó để làm hài lòng gia đình mình.

In October 1855, however, he emigrated to Canada with his wife Agnes Elder Robertson and they settled in Montreal.

Tuy nhiên, vào tháng 10 năm 1855, ông di cư đến Canada cùng với vợ là Agnes Elder Robertson và họ định cư ở Montreal.

Henderson learned photography in Montreal around the year 1857 and quickly took it up as a serious amateur. He became a personal friend and colleague of the Scottish – Canadian photographer William Notman.

Henderson học nhiếp ảnh ở Montreal vào khoảng năm 1857 và nhanh chóng trở thành một tay nghiệp dư nghiêm túc. Anh trở thành bạn thân và đồng nghiệp của nhiếp ảnh gia người Canada gốc Scotland William Notman.

The two men made a photographic excursion to Niagara Falls in 1860 and they cooperated on experiments with magnesium flares as a source of artificial light in 1865.

  Hai người đàn ông đã thực hiện một chuyến du ngoạn chụp ảnh tới Thác Niagara vào năm 1860 và họ đã hợp tác trong các thí nghiệm với pháo sáng magiê làm nguồn ánh sáng nhân tạo vào năm 1865.

They belonged to the same societies and were among the founding members of the Art Association of Montreal. Henderson acted as chairman of the association’s first meeting, which was held in Notman’s studio on 11 January 1860.

Họ thuộc cùng một hội và là một trong những thành viên sáng lập của Hiệp hội Nghệ thuật Montreal. Henderson đóng vai trò là chủ tịch cuộc họp đầu tiên của hiệp hội, được tổ chức tại studio của Notman vào ngày 11 tháng 1 năm 1860.

In spite of their friendship, their styles of photography were quite different.

Bất chấp tình bạn của họ, phong cách chụp ảnh của họ khá khác nhau.

While Notman’s landscapes were noted for their bold realism, Henderson for the first 20 years of his career produced romantic images, showing the strong influence of the British landscape tradition.

Trong khi phong cảnh của Notman được chú ý nhờ chủ nghĩa hiện thực táo bạo, thì Henderson trong 20 năm đầu tiên trong sự nghiệp của mình đã tạo ra những bức ảnh lãng mạn, cho thấy ảnh hưởng mạnh mẽ của truyền thống phong cảnh Anh.

His artistic and technical progress was rapid and in 1865 he published his first major collection of landscape photographs.

  Sự tiến bộ về nghệ thuật và kỹ thuật của ông diễn ra nhanh chóng và vào năm 1865, ông đã xuất bản bộ sưu tập ảnh phong cảnh lớn đầu tiên của mình.

The publication had limited circulation (only seven copies have ever been found) and was called Canadian Views and Studies. The contents of each copy vary significantly and have proved a useful source for evaluating Henderson’s early work.

Ấn phẩm có số lượng phát hành hạn chế (chỉ có bảy bản được tìm thấy), và được gọi là Quan điểm và Nghiên cứu của Canada. Nội dung của mỗi bản sao thay đổi đáng kể và đã chứng tỏ là một nguồn hữu ích để đánh giá tác phẩm ban đầu của Henderson.

In 1866, he gave up his business to open a photographic studio, advertising himself as a portrait and landscape photographer.

Năm 1866, ông từ bỏ công việc kinh doanh để mở một studio chụp ảnh, tự quảng cáo mình là một nhiếp ảnh gia chụp ảnh chân dung và phong cảnh.

 

From about 1870 he dropped portraiture to specialize in landscape photography and other views.

Từ khoảng năm 1870, ông bỏ chụp chân dung để chuyên (môn) chụp ảnh phong cảnh và các góc nhìn khác.

His numerous photographs of city life revealed in street scenes, houses, and markets are alive with human activity, and although his favorite subject was the landscape he usually composed his scenes around such human pursuits as farming the land, cutting ice on a river, or sailing down a woodland stream.

Nhiều bức ảnh của anh ấy về cuộc sống thành phố thể hiện qua cảnh đường phố, nhà cửa và chợ đều sống động với hoạt động của con người, và mặc dù chủ đề yêu thích của anh ấy là phong cảnh, anh ấy thường sáng tác các cảnh của mình xung quanh các hoạt động của con người như canh tác trên đất, cắt băng trên sông hoặc chèo thuyền xuống một con suối trong rừng.

There was sufficient demand for these types of scenes and others he took depicting the lumber trade, steamboats, and waterfalls to enable him to make a living.

đủ nhu cầu đối với những loại cảnh này và những cảnh khác mà anh ấy chụp mô tả hoạt động buôn bán gỗ, tàu chạy bằng hơi nước và thác nước để giúp anh ấy kiếm sống.

There was little competing hobby or amateur photography before the late 1880s because of the time-consuming techniques involved and the weight of equipment.

Có rất ít sở thích cạnh tranh hoặc chụp ảnh nghiệp dư trước cuối những năm 1880 vì các kỹ thuật tốn thời gian và trọng lượng của thiết bị.

People wanted to buy photographs as souvenirs of a trip or as gifts, and catering to this market, Henderson had stock photographs on display at his studio for mounting, framing, or inclusion in albums.

  Mọi người muốn mua những bức ảnh như vật niệm trong chuyến đi hoặc làm quà tặng, và để phục vụ cho thị trường này, Henderson đã trưng bày những bức ảnh dự trữ tại studio của mình để gắn, đóng khung hoặc đưa vào album.

Henderson frequently exhibited his photographs in Montreal and abroad, in London, Edinburgh, Dublin, Paris, New York, and Philadelphia.

Henderson thường xuyên trưng bày các bức ảnh của mình ở Montreal và nước ngoài, ở London, Edinburgh, Dublin, Paris, New York và Philadelphia.

He met with greater success in 1877 and 1878 in New York when he won first prizes in the exhibition held by E and H T Anthony and Company for landscapes using the Lambertype process. In 1878 his work won second prize at the world exhibition in Paris.

Ông đã đạt được thành công lớn hơn vào năm 1877 và 1878 tại New York khi giành được giải nhất trong cuộc triển lãm do E và H T Anthony and Company tổ chức về phong cảnh bằng quy trình Lambertype. Năm 1878, tác phẩm của ông đoạt giải nhì tại triển lãm thế giới ở Paris.

In the 1890s and 1880s, Henderson traveled widely throughout Quebec and Ontario, in Canada, documenting the major cities of the two provinces and many of the villages in Quebec.

Trong những năm 1890 và 1880, Henderson đã đi khắp Quebec và Ontario, ở Canada, ghi lại các thành phố lớn của hai tỉnh và nhiều ngôi làng ở Quebec.

He was especially fond of the wilderness and often traveled by canoe on the Blanche, du Lièvre, and other noted eastern rivers.

Ông đặc biệt yêu thích vùng hoang dã và thường đi ca nô trên sông Blanche, du Lièvre và các con sông phía đông nổi tiếng khác.

He went on several occasions to the Maritimes and in 1872 he sailed by yacht along the lower north shore of the St Lawrence River. That same year, while in the lower St Lawrence River region, he took some photographs of the construction of the Intercolonial Railway.

Ông đã nhiều lần đến Maritimes và vào năm 1872, ông đi du thuyền dọc theo bờ phía bắc phía dưới của sông St Lawrence. Cùng năm đó, khi ở vùng hạ lưu sông St Lawrence, anh ấy đã chụp một số bức ảnh về việc xây dựng Đường sắt liên thuộc địa.

 

This undertaking led in 1875 to a commission from the railway to record the principal structures along the almost-completed line connecting Montreal to Halifax.

Dự án này đã dẫn đến việc được ủy nhiệm từ hãng đường sắt vào năm 1875 để ghi lại các công trình chính dọc theo tuyến đường sắt gần hoàn thành nối từ Montreal đến Halifax.

Commissions from other railways followed. In 1876 he photographed bridges on the Quebec, Montreal, Ottawa, and Occidental Railway between Montreal and Ottawa.

Sau đó, ông được các hãng đường sắt khác ủy nhiệm. Năm 1876, ông chụp ảnh các cây cầu trên đường sắt Quebec, Montreal, Ottawa và Occidental giữa Montreal và Ottawa.

In 1885 he went west along the Canadian Pacific Railway (CPR) as far as Rogers Pass in British Columbia, where he took photographs of the mountains and the progress of construction.

  Năm 1885, ông đi về phía tây dọc theo Đường sắt Thái Bình Dương của Canada (CPR) đến tận đèo Rogers ở British Columbia, nơi ông chụp ảnh những ngọn núi và tiến độ xây dựng.

In 1892 Henderson accepted a full-time position with the CPR as manager of a photographic department which he was to set up and administer. His duties included spending four months in the field each year.

Năm 1892, Henderson nhận một vị trí toàn thời gian tại CPR với tư cách là giám đốc bộ phận chụp ảnh mà ông sẽ thành lập và điều hành. Nhiệm vụ của anh ấy bao gồm dành bốn tháng trong lĩnh vực này mỗi năm.

That summer he made his second trip west, photographing extensively along the railway line as far as Victoria. He continued in this post until 1897 when he retired completely from photography.

Mùa hè năm đó, anh ấy thực hiện chuyến đi thứ hai về phía tây, chụp ảnh rộng rãi dọc theo tuyến đường sắt cho đến tận Victoria. Ông tiếp tục ở vị trí này cho đến năm 1897, khi ông từ giã hoàn toàn công việc chụp ảnh.

When Henderson died in 1913, his huge collection of glass negatives was stored in the basement of his house. Today collections of his work are held at the National Archives of Canada, Ottawa, and the McCord Museum of Canadian History, Montreal.

Khi Henderson qua đời vào năm 1913, bộ sưu tập phim âm bản bằng kính khổng lồ của ông được cất giữ dưới tầng hầm ngôi nhà của ông. Ngày nay, các bộ sưu tập tác phẩm của ông được lưu giữ tại Cơ quan Lưu trữ Quốc gia Canada, Ottawa và Bảo tàng Lịch sử Canada McCord, Montreal.

Học thêm các bài dịch sách Cambridge IELTS mới nhất 👇👇👇

The Growth Of Bike-Sharing Schemes Around The World – Cambridge IELTS 14, Test 1

Motivational factors and the hospitality industry – Cambridge IELTS 14, Test 1