Green Roofs – Cambridge IELTS 18, Test 4

Green Roofs – Cambridge IELTS 18, Test 4

 

Những mái nhà màu xanh

A

Rooftops covered with grass, vegetable gardens, and lush foliage are now a common sight in many cities around the world. More and more private companies and city authorities are investing in green roofs, drawn to their wide-ranging benefits.

Những mái nhà phủ đầy cỏ, những vườn rau và tán lá tươi tốt hiện là hình ảnh phổ biến ở nhiều thành phố trên thế giới. Ngày càng có nhiều công ty tư nhân và chính quyền thành phố đầu tư vào mái nhà xanh, thu hút bởi những lợi ích đa dạng của chúng.

Among the benefits are saving on energy costs, mitigating the risk of floods, making habitats for urban wildlife, tackling air pollution, and even growing food.

Trong số những lợi ích đó là tiết kiệm chi phí năng lượng, giảm thiểu nguy cơ lũ lụt, tạo môi trường sống cho động vật hoang dã đô thị, giải quyết ô nhiễm không khí và thậm chí trồng trọt được lương thực.

These increasingly radical urban designs can help cities adapt to the monumental problems they face, such as access to resources and a lack of green space due to development.

Những thiết kế đô thị ngày càng cấp tiến này có thể giúp các thành phố thích nghi với những vấn đề nghiêm trọng mà họ gặp phải, chẳng hạn như tiếp cận tài nguyên và thiếu không gian xanh do phát triển.

But the involvement of city authorities, businesses, and other institutions is crucial to ensuring their success – as is research investigating different options to suit the variety of rooftop spaces found in cities.

Nhưng sự tham gia của chính quyền thành phố, doanh nghiệp và các tổ chức khácrất quan trọng để đảm bảo thành công của họ – cũng như nghiên cứu điều tra các lựa chọn khác nhau để phù hợp với nhiều không gian trên mái nhà được tìm thấy trong các thành phố.

The UK is relatively new to developing green roofs, and local governments and institutions are playing a major role in spreading the practice. London is home to much of the UK’s green roof market, mainly due to forward-thinking policies such as the London Plan, which has paved the way to more than doubling the area of green roofs in the capital.

Vương quốc Anh còn khá mới trong việc phát triển mái nhà xanh, và chính quyền địa phương và các tổ chức đang đóng một vai trò quan trọng trong việc truyền bá thông lệ này. Luân Đôn là nơi tập trung phần lớn thị trường mái xanh của Vương quốc Anh, chủ yếu là do các chính sách có tư duy tiến bộ như Kế hoạch Luân Đôn, đã mở đường cho việc tăng hơn gấp đôi diện tích mái xanh ở thủ đô.

B

Ongoing research is showcasing how green roofs in cities can integrate with ‘living walls’: environmentally friendly walls which are partially or completely covered with greenery, including a growing medium, such as soil or water.

Nghiên cứu đang được tiến hành cho thấy cách mái nhà xanh trong thành phố có thể tích hợp với ‘những bức tường sống’: những bức tường thân thiện với môi trường được bao phủ một phần hoặc hoàn toàn bằng cây xanh, bao gồm cả môi trường trồng trọt, chẳng hạn như đất hoặc nước.

Research also indicates that green roofs can be integrated with drainage systems on the ground, such as street trees, so that the water is managed better and the built environment is made more sustainable.

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng mái nhà xanh có thể được tích hợp với hệ thống thoát nước trên mặt đất, chẳng hạn như cây xanh đường phố, để nước được quản lý tốt hơn và môi trường xây dựng bền vững hơn.

There is also evidence to demonstrate the social value of green roofs. Doctors are increasingly prescribing time spent gardening outdoors for patients dealing with anxiety and depression.

Cũng có bằng chứng chứng minh giá trị xã hội của mái nhà xanh. Các bác sĩ ngày càng quy định thời gian dành cho việc làm vườn ngoài trời đối với những bệnh nhân đang đối phó với chứng lo âu và trầm cảm.

And research has found that access to even the most basic green spaces can provide a better quality of life for dementia sufferers and help people avoid obesity.

 Và nghiên cứu đã phát hiện ra rằng việc tiếp cận ngay cả những không gian xanh cơ bản nhất có thể mang lại chất lượng cuộc sống tốt hơn cho những người mắc chứng mất trí nhớ và giúp mọi người tránh béo phì.

C

In North America, green roofs have become mainstream, with a wide array of expansive, accessible, and food-producing roofs installed in buildings.

Ở Bắc Mỹ, mái nhà xanh đã trở thành xu hướng chủ đạo, với một loạt các mái nhà sản xuất thực phẩm, dễ tiếp cận và mở rộng được lắp đặt trong các tòa nhà.

Again, city leaders and authorities have helped push the movement forward – only recently, San Francisco, USA, created a policy requiring new buildings to have green roofs. Toronto, Canada, has policies dating from the 1990s, encouraging the development of urban farms on rooftops.

Một lần nữa, các nhà lãnh đạochính quyền thành phố đã giúp thúc đẩy phong trào tiến lên – chỉ gần đây, San Francisco, Hoa Kỳ, đã đưa ra chính sách yêu cầu các tòa nhà mới phải có mái nhà xanh. Toronto, Canada, có chính sách từ những năm 1990, khuyến khích phát triển các trang trại đô thị trên mái nhà.

These countries also benefit from having newer buildings than in many parts of the world, which makes it easier to install green roofs. Being able to keep enough water at roof height and distribute it right across the rooftop is crucial to maintaining the plants on any green roof – especially on ‘edible roofs’ where fruit and vegetables are farmed.

Các quốc gia này cũng được hưởng lợi từ việc có các tòa nhà mới hơn so với nhiều nơi trên thế giới, giúp việc lắp đặt mái nhà xanh dễ dàng hơn. Khả năng giữ đủ nước ở độ cao của mái nhà và phân phối nước ngay trên mái nhà là rất quan trọng để duy trì cây trồng trên bất kỳ mái nhà xanh nào – đặc biệt là trên ‘mái nhà ăn được’ nơi trồng rau và trái cây.

And it’s much easier to do this in newer buildings, which can typically hold greater weight, than to retrofit old ones. Having a stronger roof also makes it easier to grow a greater variety of plants, since the soil can be deeper.

Và việc thực hiện điều này dễ dàng hơn nhiều trong các tòa nhà mới hơn, thường có trọng lượng lớn hơn so với những tòa nhà cũ phù hợp với phong cách cổ điển. Có một mái nhà chắc chắn hơn cũng giúp bạn dễ dàng trồng nhiều loại cây hơn vì đất có thể sâu hơn.

D

For green roofs to become the norm for new developments, there needs to be support from public authorities and private investors. Those responsible for maintaining buildings may have to acquire new skills, such as landscaping, and in some cases, volunteers may be needed to help out.

Để mái nhà xanh trở thành tiêu chuẩn cho sự phát triển mới, cần có sự hỗ trợ từ các cơ quan công quyền và các nhà đầu tư tư nhân. Những người chịu trách nhiệm bảo trì các tòa nhà có thể phải học các kỹ năng mới, chẳng hạn như thiết kế cảnh quan, và trong một số trường hợp, có thể cần đến các tình nguyện viên để giúp đỡ.

Other considerations include installing drainage paths, meeting health and safety requirements, and perhaps allowing access for the public, as well as planning restrictions and disruption from regular activities in and around the buildings during installation.

Các cân nhắc khác bao gồm lắp đặt đường dẫn thoát nước, đáp ứng các yêu cầu về sức khỏe và an toàn và có thể cho phép công chúng tiếp cận, cũng như lập kế hoạch hạn chế và gián đoạn các hoạt động thường xuyên trong và xung quanh các tòa nhà trong quá trình lắp đặt.

To convince investors and developers that installing green roofs is worthwhile, economic arguments are still the most important. The term ‘natural capital’ has been developed to explain the economic value of nature; for example, measuring the money saved by installing natural solutions to protect against flood damage, adapting to climate change, or helping people lead healthier and happier lives.

  Để thuyết phục các nhà đầu tư và nhà phát triển rằng việc lắp đặt mái nhà xanh là đáng giá, thì các lập luận kinh tế vẫn là quan trọng nhất. Thuật ngữ “vốn tự nhiên” đã được phát triển để giải thích giá trị kinh tế của tự nhiên; ví dụ: đo lường số tiền tiết kiệm được bằng cách lắp đặt các giải pháp tự nhiên để bảo vệ chống lại thiệt hại do lũ lụt, thích ứng với biến đổi khí hậu hoặc giúp mọi người có cuộc sống khỏe mạnh và hạnh phúc hơn.

E

As the expertise about green roofs grows, official standards have been developed to ensure that they are designed, constructed and maintained properly, and function well.

Khi chuyên môn về mái nhà xanh phát triển, các tiêu chuẩn chính thức đã được phát triển để đảm bảo rằng chúng được thiết kế, xây dựng và bảo trì đúng cách cũng như hoạt động tốt.

Improvements in the science and technology underpinning green roof development have also led to new variations in the concept. For example, ‘blue roofs’ enable buildings to hold water over longer periods of time, rather than draining it away quickly – crucial in times of heavier rainfall.

Những cải tiến trong khoa học và công nghệ làm nền tảng cho sự phát triển của mái nhà xanh cũng đã dẫn đến những biến thể mới trong khái niệm này. Ví dụ, ‘mái nhà màu xanh’ cho phép các tòa nhà giữ nước trong thời gian dài hơn thay vì rút nước ra ngoài nhanh chóng – rất quan trọng trong thời gian mưa lớn hơn.

There are also combinations of green roofs with solar panels, and ‘brown roofs’ which are wilder in nature and maximise biodiversity. If the trend continues, it could create new jobs and a more vibrant and sustainable local food economy – alongside many other benefits.

Ngoài ra còn có sự kết hợp giữa mái nhà xanh với các tấm pin mặt trời và ‘mái nhà màu nâu’ mang tính chất hoang dã hơn và tối đa hóa đa dạng sinh học. Nếu xu hướng này tiếp tục, nó có thể tạo ra việc làm mới và một nền kinh tế thực phẩm địa phương sôi độngbền vững hơn – bên cạnh nhiều lợi ích khác.

There are still barriers to overcome, but the evidence so far indicates that green roofs have the potential to transform cities and help them function sustainably long into the future. The success stories need to be studied and replicated elsewhere, to make green, blue, brown, and food-producing roofs the norm in cities around the world.

Vẫn còn những rào cản cần vượt qua, nhưng bằng chứng cho đến nay chỉ ra rằng mái nhà xanh có tiềm năng biến đổi các thành phố và giúp chúng hoạt động bền vững lâu dài trong tương lai. Những câu chuyện thành công cần được nghiên cứu và nhân rộng ở những nơi khác, để biến những mái nhà màu xanh lá cây, xanh dương, nâu và sản xuất thực phẩm trở thành tiêu chuẩn ở các thành phố trên khắp thế giới.

 

Học thêm các bài Cambridge IELTS 18 mới nhất 👇👇👇

The Steam Car – Cambridge IELTS 18, Test 3

The Case For Mixed-Ability Classes – Cambridge IELTS 18, Test 3