Bats To The Rescue – Cambridge IELTS 17, Test 4

Bats To The Rescue – Cambridge IELTS 17, Test 4

 

 

Dơi để giải cứu

How Madagascar’s bats are helping to save the rainforest

Làm thế nào những con dơi của Madagascar đang giúp cứu rừng nhiệt đới

There are few places in the world where relations between agriculture and conservation are more strained. Madagascar’s forests are being converted to agricultural land at a rate of one percent every year.

Có rất ít nơi trên thế giới mà mối quan hệ giữa nông nghiệp và bảo tồn lại căng thẳng hơn. Các khu rừng của Madagascar đang bị chuyển đổi thành đất nông nghiệp với tốc độ 1% mỗi năm.

Much of this destruction is fuelled by the cultivation of the country’s main staple crop: rice. And a key reason for this destruction is that insect pests are destroying vast quantities of what is grown by local subsistence farmers, leading them to clear forests to create new paddy fields.

Phần lớn sự tàn phá này được thúc đẩy bởi việc canh tác cây lương thực chính của đất nước: gạo. Và một lý do chính cho sự tàn phá này là côn trùng gây hại đang phá hủy một lượng lớn những gì được trồng bởi những người nông dân tự cung tự cấp tại địa phương, khiến họ phải phá rừng để tạo ra những cánh đồng lúa mới.

The result is devastating habitat and biodiversity loss on the island, but not all species are suffering. In fact, some of the island’s insectivorous bats are currently thriving and this has important implications for farmers and conservationists alike.

  Kết quả là tàn phá môi trường sốngmất đa dạng sinh học trên đảo, nhưng không phải tất cả các loài đều phải chịu đựng. Trên thực tế, một số loài dơi ăn côn trùng trên đảo hiện đang phát triển mạnh và điều này có ý nghĩa quan trọng đối với nông dân cũng như các nhà bảo tồn.

Enter University of Cambridge zoologist Ricardo Rocha. He’s passionate about conservation, and bats. More specifically, he’s interested in how bats are responding to human activity and deforestation in particular.

Nhập nhà động vật học Ricardo Rocha của Đại học Cambridge. Anh ấy đam mê bảo tồn và loài dơi. Cụ thể hơn, anh ấy quan tâm đến cách loài dơi phản ứng với hoạt động của con người và đặc biệt là nạn phá rừng.

Rocha’s new study shows that several species of bats are giving Madagascar’s rice farmers a vital pest control service by feasting on plagues of insects. And this, he believes, can ease the financial pressure on farmers to turn forests into fields.

Nghiên cứu mới của Rocha cho thấy một số loài dơi đang mang lại cho nông dân trồng lúa ở Madagascar một dịch vụ kiểm soát dịch hại quan trọng bằng cách ăn sâu bọ. Và ông tin rằng điều này có thể giảm bớt áp lực tài chính đối với nông dân để biến rừng thành ruộng.

Bats comprise roughly one-fifth of all mammal species in Madagascar and thirty-six recorded bat species are native to the island, making it one of the most important regions for conservation of this animal group anywhere in the world.

Dơi chiếm khoảng 1/5 tổng số loài động vật có vú ở Madagascar và 36 loài dơi được ghi nhận là loài bản địa của hòn đảo, khiến nó trở thành một trong những khu vực quan trọng nhất để bảo tồn nhóm động vật này ở bất cứ đâu trên thế giới.

Co-leading an international team of scientists, Rocha found that several species of indigenous bats are taking advantage of habitat modification to hunt insects swarming above the country’s rice fields.

Đồng dẫn đầu một nhóm các nhà khoa học quốc tế, Rocha phát hiện ra rằng một số loài dơi bản địa đang lợi dụng sự thay đổi môi trường sống để săn côn trùng thành bầy trên các cánh đồng lúa của đất nước.

They include the Malagasy mouse-eared bat, Major’s long-fingered bat, the Malagasy white-bellied free-tailed bat, and Peters’ wrinkle-lipped bat.

Chúng bao gồm dơi tai chuột Malagasy, dơi ngón dài Major, dơi đuôi trắng bụng trắng Malagasy và dơi môi nhăn Peters.

‘These winner species are providing a valuable free service to Madagascar as biological pest suppressors,’ says Rocha. ‘We found that six species of bat are preying on rice pests, including the paddy swarming caterpillar and grass webworm.

Rocha nói: “Những loài chiến thắng này đang cung cấp một dịch vụ miễn phí có giá trị cho Madagascar với tư cách là những kẻ ngăn chặn dịch hại sinh học. ‘Chúng tôi phát hiện ra rằng sáu loài dơi đang săn mồi là sâu hại lúa, bao gồm cả sâu bướm quấn lúa và sâu tơ cỏ.

The damage which these insects cause puts the island’s farmers under huge financial pressure and that encourages deforestation.’

  Thiệt hại mà những loài côn trùng này gây ra khiến nông dân trên đảo chịu áp lực tài chính rất lớn và điều đó khuyến khích nạn phá rừng.’

The study, now published in the journal Agriculture, Ecosystems and Environment, set out to investigate the feeding activity of insectivorous bats in the farmland bordering the Ranomafana National Park in the southeast of the country.

Nghiên cứu, hiện đã được công bố trên tạp chí Nông nghiệp, Hệ sinh thái và Môi trường, bắt đầu điều tra hoạt động kiếm ăn của loài dơi ăn côn trùng ở vùng đất nông nghiệp giáp với Công viên Quốc gia Ranomafana ở phía đông nam của đất nước.

Rocha and his team used state-of-the-art ultrasonic recorders to record over a thousand bat ‘feeling buzzes’ (echolocation sequences used by bats to target their prey) at 54 sites, in order to identify the favourite feeding spots of the bats. The next used DNA barcoding techniques to analyze droppings collected from bats at different sites.

Rocha và nhóm của ông đã sử dụng máy ghi âm siêu âm hiện đại để ghi lại hơn một nghìn con dơi ‘cảm thấy tiếng vo vo’ (chuỗi định vị bằng tiếng vang được dơi sử dụng để nhắm mục tiêu con mồi) tại 54 địa điểm, nhằm xác định các điểm kiếm ăn ưa thích của loài dơi này. . Kỹ thuật mã vạch DNA tiếp theo được sử dụng để phân tích phân thu được từ dơi tại các địa điểm khác nhau.

The recordings revealed that bat activity over rice fields was much higher than it was in the continuous forest – seven times higher over rice fields which were on flat ground, and sixteen times higher over fields on the sides of hills – leaving no doubt that the animals are preferentially foraging in these man-made ecosystems.

Các đoạn ghi âm tiết lộ rằng hoạt động của dơi trên ruộng lúa cao hơn nhiều so với trong rừng liên tục – cao gấp bảy lần so với ruộng lúa trên mặt đất bằng phẳng và cao hơn mười sáu lần so với cánh đồng trên sườn đồi không còn nghi ngờ gì nữa, các loài động vật ưu tiên tìm kiếm thức ăn trong các hệ sinh thái nhân tạo này.

The researchers suggest that bats favor these fields because the lack of water and nutrient run-off make these crops more susceptible to insect pest infestations.

Các nhà nghiên cứu cho rằng dơi ưa thích những cánh đồng này vì thiếu nước và chất dinh dưỡng cạn kiệt khiến những loại cây trồng này dễ bị côn trùng phá hoại hơn.

DNA analysis showed that all six species of bat had fed on economically important insect pests.

Phân tích DNA cho thấy rằng tất cả sáu loài dơi đã ăn côn trùng gây hại kinh tế quan trọng.

While the findings indicated that rice farming benefits most from the bats, the scientists also found indications that the bats were consuming pests of other crops, including the black twig borer (which infests coffee plants), the sugarcane cicada, the macadamia nut-borer, and the sober tabby (a pest of citrus fruits).

Trong khi các phát hiện chỉ ra rằng việc trồng lúa được hưởng lợi nhiều nhất từ dơi, các nhà khoa học cũng tìm thấy dấu hiệu cho thấy dơi đang ăn sâu bệnh của các loại cây trồng khác, bao gồm cả sâu đục cành đen (gây hại cho cây cà phê), ve sầu mía, sâu đục hạt macadamia, và mướp đắng (một loài gây hại cho trái cây có múi).

‘The effectiveness of bats as pest controllers has already been proven in the USA and Catalonia,’ said co-author James Kemp, from the University of Lisbon. ‘But our study is the first to show this happening in Madagascar, where the stakes for both farmers and conservationists are so high.’

Đồng tác giả James Kemp, từ Đại học Lisbon, cho biết: “Hiệu quả của loài dơi trong vai trò kiểm soát dịch hại đã được chứng minh ở Hoa Kỳ và Catalonia. ‘Nhưng nghiên cứu của chúng tôi là nghiên cứu đầu tiên cho thấy điều này xảy ra ở Madagascar, nơi cổ phần của cả nông dân và các nhà bảo tồn đều rất cao.’

Local people may have a further reason to be grateful to their bats. While the animal is often associated with spreading disease, Rocha and his team found evidence that Malagasy bats feed not just on crop pests but also on mosquitoes – carriers of malaria, Rift Valley fever virus, and elephantiasis – as well as blackflies, which spread river blindness.

Người dân địa phương có thể có thêm lý do để biết ơn những con dơi của họ. Mặc dù loài động vật này thường liên quan đến việc truyền bệnh, nhưng Rocha và nhóm của ông đã tìm thấy bằng chứng cho thấy dơi Malagasy không chỉ ăn sâu bệnh hại cây trồng mà còn cả muỗi – vật mang mầm bệnh sốt rét, vi rút sốt Thung lũng Rift và bệnh phù chân voi – cũng như ruồi đen, loài gây bệnh mù lòa trên sông.

Rocha points out that the relationship is complicated. When food is scarce, bats become a crucial source of protein for local people. Even the children will hunt them. And as well as roosting in trees, the bats sometimes roost in buildings but are not welcomed there because they make them unclean.

Rocha chỉ ra rằng mối quan hệ này rất phức tạp. Khi thức ăn khan hiếm, dơi trở thành nguồn protein quan trọng cho người dân địa phương. Ngay cả trẻ em cũng sẽ săn lùng chúng. Và cũng như đậu trên cây, dơi đôi khi đậu trong các tòa nhà, nhưng không được chào đón ở đó vì chúng khiến chúng trở nên ô uế.

At the same time, however, they are associated with sacred caves and the ancestors, so they can be viewed as beings between worlds, which makes them very significant in the culture of the people.

Tuy nhiên, đồng thời, chúng gắn liền với các hang động linh thiêng và tổ tiên, vì vậy chúng có thể được xem như những sinh vật giữa các thế giới, điều này khiến chúng rất có ý nghĩa trong văn hóa của người dân.

And one potential problem is that while these bats are benefiting from farming, at the same time deforestation is reducing the places where they can roost, which could have long-term effects on their numbers.

Và một vấn đề tiềm ẩn là trong khi những con dơi này đang được hưởng lợi từ việc canh tác, đồng thời nạn phá rừng đang làm giảm những nơi chúng có thể đậu, điều này có thể ảnh hưởng lâu dài đến số lượng của chúng.

Rocha says, ‘With the right help, we hope that farmers can promote this mutually beneficial relationship by installing bat houses.’

Rocha nói: “Với sự trợ giúp phù hợp, chúng tôi hy vọng rằng nông dân có thể thúc đẩy mối quan hệ cùng có lợi này bằng cách lắp đặt nhà nuôi dơi”.

Rocha and his colleagues believe that maximizing bat populations can help to boost crop yields and promote sustainable livelihoods.

Rocha và các đồng nghiệp của ông tin rằng việc tối đa hóa quần thể dơi có thể giúp tăng năng suất cây trồng và thúc đẩy sinh kế bền vững.

The team is now calling for further research to quantify this contribution. ‘I’m very optimistic,’ says Rocha. ‘If we give nature a hand, we can speed up the process of regeneration.’

  Nhóm hiện đang kêu gọi nghiên cứu thêm để định lượng sự đóng góp này. Rocha nói: “Tôi rất lạc quan. ‘Nếu giúp thiên nhiên một tay, chúng ta có thể đẩy nhanh quá trình tái sinh.’

 

Học thêm các bài Cambridge IELTS  mới nhất 👇👇👇

Palm Oil – Cambridge IELTS 17, Test 3

Building the Skyline: The Birth and Growth of Manhattan’s Skyscrapers – Cambridge IELTS 17, Test 3